ďalej
späť
body

Press Release

Sucho a nadmerná spotreba vody v Európe

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 05. 03. 2009 Posledná zmena 08. 05. 2017
Od golfových ihrísk po knihy, od olivového oleja po preventívne očkovanie, všetky tovary a služby, na ktoré sa spoliehame, tak ako mnoho z našich ďalších každodenných činností, si vyžadujú životne dôležitý zdroj, a to vodu. V novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa potvrdzuje, že v mnohých častiach Európy sa voda využíva neudržateľným spôsobom, a uvádzajú sa v nej odporúčania pre nový prístup k hospodáreniu s vodnými zdrojmi.

Pokiaľ ide o vodu, žijeme nad svoje možnosti. Krátkodobým riešením nedostatku vody je odber ešte väčších množstiev vody z povrchových a podzemných zásob. Nadmerná spotreba vody však nie je trvalo udržateľná. Má veľký vplyv na kvalitu a kvantitu zvyšnej vody, ako aj na ekosystémy, ktoré sú od nej závislé. Musíme znížiť spotrebu, minimalizovať množstvo vody, ktoré čerpáme, a zefektívniť jej používanie.

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

V správe "Vodné zdroje v Európe – čelíme nedostatku vody a suchu" sa zdôrazňuje, že hoci južná Európa naďalej čelí najväčším problémom s nedostatkom vody, nedostatok vody narastá aj v niektorých častiach severnej Európy. Navyše, z dôvodu klimatickej zmeny dôjde v budúcnosti k zvýšeniu frekvencie výskytu súch a ich závažnosti, čo umocní problémy s nedostatkom vody, najmä počas letných mesiacov.

„Pokiaľ ide o vodu, žijeme nad svoje možnosti. Krátkodobým riešením nedostatku vody je odber ešte väčších množstiev vody z povrchových a podzemných zásob. Nadmerná spotreba vody však nie je trvalo udržateľná. Má veľký vplyv na kvalitu a kvantitu zvyšnej vody, ako aj na ekosystémy, ktoré sú od nej závislé,“ hovorí profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. „Musíme znížiť spotrebu, minimalizovať množstvo vody, ktoré čerpáme, a zefektívniť jej používanie.“

Hlavné zistenia a odporúčania

Zmena z hospodárenia zameraného na zvyšovanie dodávok vody na hospodárenie zamerané na minimalizovanie dopytu si nutne vyžaduje zapojenie rozličných politík a metód:

  • Vo všetkých sektoroch hospodárstva vrátane poľnohospodárstva by sa malo za vodu platiť podľa spotrebovaného objemu.
  • Vlády by mali vo väčšej miere implementovať plány na zvládanie sucha a zamerať sa radšej na riadenie rizika, ako na krízové riadenie.
  • V oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody, by sa nemali pestovať bioenergetické plodiny náročné na vodu.
  • Kombinovanie výberu plodín so zavlažovacími metódami môže značne zlepšiť efektívne využívanie vody v poľnohospodárstve, ak vychádza z poradenských programov pre poľnohospodárov. Národné dotácie, ako aj dotácie EÚ vrátane dotácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie môžu zohrávať dôležitú úlohu pri presadzovaní efektívnej a udržateľnej spotreby vody.
  • Opatrenia na zvyšovanie povedomia verejnosti, ako je napríklad eko-označovanie a certifikovanie či vzdelávacie programy na školách, sú nevyhnutné na uvedomenie si dôležitsti trvalo udržateľnej spotreby vody.
  • Je potrebné riešiť presakovanie systémov verejných vodovodov. V niektorých častiach Európy môže strata vody presakovaním predstavovať viac ako 40 % celkovej dodávky vody. 
  • V určitých častiach Európy je veľmi rozšírený aj nezákonný odber vody často na poľnohospodárske využitie. Na riešenie tohto problému by sa mal zaviesť náležitý dohľad a systém pokút a trestov.
  • Kompetentné orgány by mali vytvárať stimuly k zvýšeniu využívaniu alternatívnych zásob vody, ako je napríklad vyčistená odpadová voda, odpadová voda z domácností a nazbieraná dažďová voda, s cieľom pomôcť zmierniť nedostatok vody.

Prehľad spotreby vody v Európe

V celej Európe sa 44 % odoberanej vody spotrebuje na výrobu energie, 24 % v poľnohospodárstve, 21 % na zásobovanie verejných vodovodov a 11 % je určených pre priemysel. Tieto údaje však skrývajú výrazné rozdiely medzi spotrebou vody jednotlivými odvetviami naprieč kontinetom. V južnej Európe sa napríklad poľnohospodárstvo podieľa 60 % na celkovom množstve čerpanej vody a v niektorých oblastiach dosahuje až 80 %.

Povrchové vody v Európe, ako sú jazerá a rieky, poskytujú 81 % celkového množstva odoberanej sladkej vody a sú hlavným zdrojom vody pre priemysel, energetiku a poľnohospodárstvo. Naopak, na dodávku vody do verejných vodovodov sa využívajú väčšinou podzemné vody, najmä kvôli ich všeobecne vysokej kvalite. Takmer všetka voda, ktorá sa využíva pri výrobe energie, sa vracia späť do vodného toku, čo však naopak neplatí pre väčšinu vody odoberanej poľnohospodárstvom.

Rýchlo sa rozširujúcou alternatívou ku konvenčným zdrojom vody sa stáva odsoľovanie, najmä v regiónoch Európy, ktoré trpia nedostatkom vody. Vysoká energetická náročnosť a výsledný odpad, soľanka, sú však fakory, ktoré je potebné zohľadniť pri posudzovaní vplyvu odsoľovania na životné prostredie.

Redakčné poznámky

Správa je k dispozícii na internetovej stránke: www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Táto správa bude predložená tlači počas piateho svetového fóra o vode v Istanbule:  http://worldwaterforum5.org/

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Agentúra pomáha pri dosahovaní viditeľného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií tvorcom politík a verejnosti.

Kontakt

Pre otázky médií:

pani Gülçin Karadeniz,

tlačová referentka

gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

mobil +45 23 68 36 53

Súvislosti

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu