ďalej
späť
body

Novinky

Zlepšenie kvality ovzdušia v európskych mestách prinesie výrazné zlepšenie v oblasti zdravia

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 06. 10. 2017 Posledná zmena 10. 12. 2019
4 min read
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
Väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je vystavená zlej kvalite ovzdušia. Z najnovších odhadov Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré dnes boli zverejnené, vyplýva, že jemné tuhé častice naďalej spôsobujú predčasnú smrť viac než 400 000 Európanov ročne. Najväčšími zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie sú cestná doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti.

Ako spoločnosť by sme nemali akceptovať cenu, ktorú platíme za znečistenie ovzdušia. Odvážnymi rozhodnutiami a rozumnými investíciami do čistejšej dopravy, energie a poľnohospodárstva môžeme bojovať so znečistením a zároveň zlepšovať našu kvalitu života. Je povzbudzujúce vidieť, ako sa mnohé európske vlády a osobitne mestá zlepšovaním kvality ovzdušia ujímajú iniciatívy pri ochrane zdravia ľudí. Čistý vzduch patrí všetkým vrátane ľudí žijúcich v mestách.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Správa Európskej environmentálnej agentúry o kvalite ovzdušia v Európe z roku 2017 predstavuje aktualizovanú analýzu kvality ovzdušia a jej vplyvov, ktorá vychádza z oficiálnych údajov z viac než 2 500 monitorovacích staníc v celej Európe z roku 2015. Správu iniciovala Európska environmentálna agentúra počas Európskeho týždňa regiónov a miest 2017.

Z údajov vyplýva, že kvalita ovzdušia v Európe sa vďaka minulým a súčasným politikám a technologickému pokroku pomaly zlepšuje. Vysoké koncentrácie znečistenia ovzdušia však stále majú významný vplyv na zdravie Európanov, pričom najškodlivejšie sú tuhé častice (PM), oxid dusičitý (NO2) a prízemný ozón (O3).

Koncentrácie tuhých častíc PM 2,5 v roku 2014 spôsobili predčasnú smrť približne 428 000 osôb v 41 európskych krajinách, z ktorých približne 399 000 zomrelo v EÚ-28. Zlá kvalita ovzdušia má tiež významné hospodárske vplyvy tým, že zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje výkonnosť pracovníkov a poškodzuje pôdu, plodiny, lesy, jazerá a rieky.

„Ako spoločnosť by sme nemali akceptovať cenu, ktorú platíme za znečistenie ovzdušia. Odvážnymi rozhodnutiami a rozumnými investíciami do čistejšej dopravy, energie a poľnohospodárstva môžeme bojovať so znečistením a zároveň zlepšovať našu kvalitu života,“ uviedol výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx. „Je povzbudzujúce vidieť, ako sa mnohé európske vlády a osobitne mestá zlepšovaním kvality ovzdušia ujímajú iniciatívy pri ochrane zdravia ľudí. Čistý vzduch patrí všetkým vrátane ľudí žijúcich v mestách.“

Zo správy Európskej environmentálnej agentúry vyplýva, že zlá kvalita ovzdušia neprestáva mať významný vplyv na zdravie. Európska komisia je odhodlaná riešiť tento problém a pomôcť členským štátom zabezpečiť svojim občanom čo najvyššiu úroveň kvality ovzdušia,“ dodal komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella.

Tohtoročná správa kladie tiež osobitný dôraz na poľnohospodárstvo, ktoré je významným zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov. V správe sa uvádza, že na účely zníženia emisií z poľnohospodárstva je k dispozícii široká škála nástrojov vrátane technicky a ekonomicky schodných opatrení, ale je potrebné ich prijať v takom rozsahu a intenzite, aké sú potrebné.

(1) Mestské obyvateľstvo EÚ vystavené škodlivým úrovniam znečistenia ovzdušia v období rokov 2013 – 2015 podľa týchto noriem:

(2) Hraničné/cieľové hodnoty EÚ

(3) Usmernenia WHO

Kľúčové zistenia

  • Tuhé častice: V roku 2015 bolo 7 % obyvateľov EÚ-28 vystavených takej úrovni PM2,5, ktorá presahuje ročnú hraničnú hodnotu EÚ. Približne 82 % bolo vystavených takej úrovni týchto častíc, ktorá presahuje prísnejšie usmernenia WHO. Odhaduje sa, že v roku 2014 v dôsledku vystavenia PM2,5 predčasne zomrelo 428 000 ľudí v 41 európskych krajinách.
  • Oxid dusičitý: V roku 2015 bolo 9 % obyvateľov EÚ-28 vystavených takej úrovni tuhých častíc NO2, ktorá presahuje ročnú hraničnú hodnotu EÚ a usmernenia WHO. Odhaduje sa, že v roku 2014 v dôsledku vystavenia NO2 predčasne zomrelo 78 000 ľudí v 41 európskych krajinách.
  • Prízemný ozón: V roku 2015 bolo 30 % obyvateľov EÚ-28 vystavených takej úrovni O3, ktorá presahuje stanovenú hraničnú hodnotu EÚ. Približne 95 % bolo vystavených takej úrovni týchto častíc, ktorá presahuje prísnejšie usmernenia WHO. Odhaduje sa, že v roku 2014 v dôsledku vystavenia O3 predčasne zomrelo 14 400 osôb v 41 európskych krajinách.

Základné informácie o odhadoch týkajúcich sa zdravia

Pod odhadovanými vplyvmi na zdravie sa v tejto správe rozumejú také vplyvy, ktoré je možné pripísať vystaveniu PM2,5, NO2 a O3 v Európe v roku 2014. Tieto odhady vychádzajú z informácií o znečistení ovzdušia, demografických údajov a vzťahu medzi vystavením koncentráciám znečisťujúcich látok a konkrétnymi výsledkami v oblasti zdravia.

Predčasná smrť sa definuje ako smrť, ktorá nastane skôr, než osoba dosiahne určitý očakávaný vek. Tento očakávaný vek je typicky vek, ktorý je štandardnou strednou dĺžkou života pre danú krajinu a pohlavie. Platí domnienka, že predčasnej smrti je možné predísť, pokiaľ je možné odstrániť jej príčinu.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage