kitas
ankstesnis
punktai
Pokalbis. Gaminantys vartotojai ir energetikos krizė. Piliečiai prisideda prie Europos energetikos pertvarkos

Kas yra energiją gaminantys vartotojai ir koks jų vaidmuo skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą visoje Europoje? Apie tai, kaip piliečiai, institucijos ir įmonės, tapdami atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminančiais vartotojais, gali padėti įveikti dabartinę energetikos krizę, kalbėjomės su EAA energetikos ir aplinkos ekspertu Javier Esparrago. Šį mėnesį EAA paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminančių vartotojų vaidmuo ir tokios gamybos plėtra, kurią skatina geresnės ir pigesnės technologijos ir atitinkama politika.

Skaityti daugiau

Solidarumas – raktas į atsigavimą po Covid-19 pandemijos ir geresnę, tvarią ateitį

2021 m. mes patyrėme Covid-19 ir klimato kaitos poveikį. Kadangi elektros energijos kainos augo ir iškilo sveikatos problemų, kad Europa atsigautų 2022 m. reikės priimti sudėtingus sprendimus. Jei delsime veikti ir neturėsime didelių siekių, ilgalaikėje perspektyvoje patirsime didesnes socialines ir ekonomines sąnaudas. Reikia spręsti socialinės nelygybės klausimą šiame tvariame pereinamajame laikotarpyje. Tai labai svarbu, kad mūsų visų ateitis būtų geresnė.

Skaityti daugiau

Aplinkosauginio veiksmingumo organizacijose gerinimas

Europos aplinkos agentūra (EAA) ne vien teikia patikimą informaciją apie mūsų aplinką ir klimatą, bet ir siekia pagerinti savo, kaip organizacijos, aplinkosauginį veiksmingumą. Mes kalbėjomės su Melanie Sporer, kuri koordinuoja šias EAA pastangas pasitelkus ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

Skaityti daugiau

Svarstymai apie poveikio klimatui neutralizavimo užmojus Europoje Covid-19 plitimo laikotarpiu

Europos šalys imasi drastiškų priemonių, kad apribotų Covid-19 poveikį europiečių sveikatai ir ekonomikai. Tokios krizės paprastai daro tiesioginį ir didelį poveikį visiems gyventojams ir ekonomikai. Turint omeny, kad ji gali paveikti pagrindinius ekonomikos sektorius, tikimasi, kad koronaviruso krizė sumažins tam tikrą ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir klimatui. Tačiau dideli ir staigūs sukrėtimai, dėl kurių stipriai nukenčia visuomenė, yra visiškai ne tie metodai, kuriais Europos Sąjunga įsipareigojo pertvarkyti savo ekonomiką ir iki 2050 m. pasiekti neutralumą klimato kaitos atžvilgiu. Europos žaliajame kurse ir neseniai pasiūlytame Europos klimato teisės akte raginama negrįžtamai ir laipsniškai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu užtikrinant teisingą pertvarką, padedant jos paveiktiesiems.

Skaityti daugiau

Naujoji Europos politika suteikia unikalią galimybę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus

Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nubrėžė savo komandos artimiausių penkerių metų politikos prioritetus. Svarbiausią vietą darbotvarkėje užima Europos žaliasis kursas, kurį sudaro platesnių užmojų kovos su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis veiksmai. Europos politikos priemonėmis aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos problemas bandoma spręsti jau seniai. Kartais randami sėkmingi sprendimai, o kartais – jie neveiksmingi. Atsižvelgiant į visuomenės palaikymą ir vis garsesnius raginimus imtis veiksmų, ši nauja politinė kadencija – ir naujajai Europos Komisijai, ir Parlamentui – yra unikali galimybė užsimoti plačiau ir paspartinti žaliąsias ir teisingas Europos permainas.

Skaityti daugiau

EAA 25 metus kaupia Europos aplinkos politikai formuoti reikalingas žinias

Europos Sąjunga (ES) siekia plačiausio užmojo aplinkosaugos ir klimato tikslų visame pasaulyje – jie apima įvairias politikos sritis nuo oro kokybės, atliekų ir vandens kokybės iki energetikos ir transporto. Remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, Europos aplinkos agentūra (EAA) padeda stebėti pažangą ir nustatyti sritis, kuriose reikia imtis papildomų veiksmų. Nuo EAA įsteigimo prieš 25 metus, agentūra plėtoja savo duomenis ir žinias, siekdama padėti formuoti politiką Europoje.

Skaityti daugiau

Elektra varomos transporto priemonės – pažangus pasirinkimas aplinkos atžvilgiu

Ar elektra varomos transporto priemonės geriau veikia mūsų klimatą nei benzininiai ar dyzeliniai automobiliai ir ar jų poveikis oro kokybei yra priimtinesnis? Kartu su Europos aplinkos agentūros (EAA) transporto ir aplinkos ekspertu Andreasu Unterstalleriu aptarsime teigiamus ir neigiamus elektromobilių aspektus – šiam klausimui naujoje EAA ataskaitoje skiriama daugiausia dėmesio.

Skaityti daugiau

Klimato kaitos sudėtingumo suvokimas ir susijusių klausimų sprendimas

Klimato kaita yra vienas iš svarbiausių mūsų laikų iššūkių. Jos poveikis žmonėms, gamtai ir ekonomikai yra juntamas visame pasaulyje. Siekdami sušvelninti klimato kaitą turime gerokai sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visame pasaulyje. Norint šį bendrą tikslą paversti konkrečiomis priemonėmis, reikia suprasti sudėtingą sistemą, kurioje skirtingų šaltinių išmetami teršalai siejami su nacionaliniu ir regioniniu poveikiu, pasauliniu valdymu ir galima bendra nauda. Europos aplinkos agentūra siekia nuolat gerinti žinias, kurios yra būtinos veiksmingoms priemonėms kurti.

Skaityti daugiau

Daugiausia dėmesio – aviacijos ir laivybos išmetamiesiems teršalams

Europos aplinkos agentūra (EAA) neseniai paskelbė savo metinę transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmo (angl. TERM) ataskaitą. Šiais metais joje daugiausia dėmesio skiriama aviacijai ir laivybai. Šie du sektoriai sparčiai auga, o tai taip pat turi poveikį aplinkai, ypač išmetamiesiems teršalams. Paprašėme, kad EAA oro taršos ekspertė Anke Lükewille paaiškintų svarbiausius šių metų TERM ataskaitos punktus.

Skaityti daugiau

Europos pažangos siekiant 2020 m. klimato ir energijos tikslų stebėjimas

Europos Sąjunga (ES) įsipareigojo įgyvendinti kelis klimato ir energijos tikslus, kuriais siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Kaip EAA stebi ES valstybių narių daromą pažangą siekiant šių tikslų? Paprašėme, kad EAA klimato kaitos švelninimo ir energijos ekspertė Melanie Sporer paaiškintų agentūros vaidmenį atliekant šią užduotį. Ji taip pat papasakojo apie metinį progresą naujausioje ataskaitoje „Tendencijos ir prognozės“.

Skaityti daugiau

Švaresnis oras – nauda žmonių sveikatai ir kovai su klimato kaita

Dėl priimtų teisės aktų, įdiegtų technologijų ir dėl to, kad daugelyje šalių buvo atsisakyta labai taršaus iškastinio kuro, oro kokybė Europoje pastaruosius dešimtmečius gerėjo. Vis dėlto daug žmonių vis dar patiria neigiamą oro taršos poveikį, ypač miestuose. Atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, kovojant su oro tarša reikia imtis įvairiais lygmenimis koordinuojamų veiksmų. Siekiant į šį procesą įtraukti piliečius, būtina jiems laiku ir tinkamai pateikti informaciją. Neseniai pradėtas naudoti oro kokybės indeksas skirtas būtent tam. Geresnė oro kokybė būtų ne tik naudinga mūsų sveikatai, bet ir gali padėti kovoti su klimato kaita.

Skaityti daugiau

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių finansavimas. Ištekliai, reikalingi siekiant kurti klimato kaitai atsparią mažo anglies dioksido kiekio technologijų Europą

Mūsų klimatas keičiasi. Kad sulėtintume klimato kaitą, privalome sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, taip pat turime imtis priemonių, kad geriau pasirengtume dabartiniam ir būsimam poveikiui. Abiem šioms veiksmų kryptims būtinas beprecedenčio masto investicijų perskirstymas. Tai buvo pripažinta Paryžiaus, o neseniai ir Marakešo klimato kaitos konferencijose. Finansų sektoriaus indėlis gali būti ir bus labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Europa sklandžiai pereitų prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitai atsparios visuomenės.

Skaityti daugiau

Elektromobiliai. Tvarių judumo sistemų kūrimas

Šiuolaikinė visuomenė priklauso nuo prekių ir žmonių judėjimo, tačiau mūsų dabartinės transporto sistemos neigiamai veikia žmonių sveikatą ir aplinką. Su būsimos ataskaitos apie elektromobilius projekto vadybininke Magdalena Jóźwicka kalbėjome apie elektros, kaip alternatyvos įprastiniam transporto priemonių kurui, privalumus ir iššūkius, susijusius su aplinka.

Skaityti daugiau

Po Paryžiaus konferencijos. Kaip sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką

Praėjusių metų gruodžio mėnesį Paryžiuje pasaulio šalys iškėlė ambicingą tikslą: užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros augimas būtų gerokai mažesnis nei 2 laipsniai, kartu siekiant tokį augimą sumažinti iki 1,5 laipsnio, palyginti su ikipramoninio laikotarpio. Neseniai įvykusiame Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime Kinija ir Jungtinės Valstijos paskelbė oficialiai įsipareigojančios prisijungti prie Paryžiaus susitarimo. Tai svarbus žingsnis į priekį siekiant sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir apriboti visuotinį atšilimą. Vis dėlto, siekiant šio ambicingo tikslo, susitarimą pasirašiusių šalių dabartinių įsipareigojimų nepakanka.

Skaityti daugiau

Tvari miškotvarka – Europos miškų gerovės pagrindas

Miškai Europoje atlieka labai svarbias funkcijas: valo orą ir vandenį, yra natūrali anglies dioksido saugykla, taip pat medienos, maisto ir kitų produktų šaltinis. Juose įsikūrę daug įvairių rūšių ir buveinių. Apie Europos miškams kylančius iššūkius kalbėjome su Europos aplinkos agentūros miškų ir aplinkos eksperte Annemarie Bastrup-Birk.

Skaityti daugiau

Oras, kuriuo kvėpuojame

Kvėpuojame nuo pat gimimo iki mirties. Kvėpuoti gyvybiškai svarbu ne tik mums, bet ir visai gyvybei Žemėje. Prasta oro kokybė veikia mus visus: ji žaloja mūsų ir aplinkos sveikatą, o tai lemia ekonominius nuostolius. Tačiau iš ko susideda oras, kuriuo kvėpuojame, ir iš kur jame atsiranda įvairūs teršalai?

Skaityti daugiau

Oras šiltėja, kalbos rimtėja - Pasaulio diplomatija ir Kioto  protokolo tęsinys

Kiekvieną žiemą Kopenhagos Tivolio sodų – seno ir garsaus pramogų parko miesto centre – vartai atidaromi oficialiai pažymint ilgojo Kalėdų laikotarpio pradžią. Šį gruodį Tivolio spindesį tikriausiai nustelbs COP 15 – svarbiausias iš visų iki šiol vykusių susitikimų pasaulinės klimato kaitos klausimais – kai į Danijos sostinę suplūs tūkstančiai diplomatų, politikų, verslininkų, aplinkos apsaugos specialistų ir klimato ekspertų iš viso pasaulio.

Skaityti daugiau

Jei bus bioenergijos bumas — Perėjimas nuo nuo naftos prie bioenergijos nėra visiškai nerizikingas

Bioenergija nėra naujas dalykas. Žmonės kūrena malkas jau tūkstančius metų. XIX a. viduryje vykusi pramoninė revoliucija į pirmą vietą iškėlė vadinamąjį iškastinį kurą – visų pirma anglį ir naftą. Tačiau iškastinio kuro vis sunkiau surasti ir jį išgauti, jis brangsta ir tampa intensyvių politinių debatų objektu.

Skaityti daugiau

Permalinks

Dokumento veiksmai