Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 01/09/2016
This content has been archived on 01/09/2016, reason: No more updates will be done
Ο ΕΟΠ στηρίζει το πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP) παρέχοντας ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τις ήπιες και τις σκληρές μορφές τεχνολογίας. Ένας κατάλογος των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιδοτήσεων αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, με στόχο τη στήριξη του σχηματισμού συγκεκριμένων προτάσεων για την αύξηση της ζήτησης και την υιοθέτηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Οι εργασίες για την ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών αναφορικά με τη τεχνολογία και την οικοκαινοτομία βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εν λόγω δείκτες αποσκοπούν στη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται κατά την εφαρμογή του ETAP.

Ο ΕΟΠ συμμετέχει στις εξής δραστηριότητες που στηρίζουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες:

  • Για την υποστήριξη του ETAP, ο ΕΟΠ έχει συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως είναι οι ζημιογόνες για το περιβάλλον επιδοτήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή ενός σχολιασμένου καταλόγου επιδοτήσεων και κανόνων, εν μέρει βάσει πορισμάτων του ΟΟΣΑ.
  • Ο ΕΟΠ παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη γνώσης στις "ήπιες" (soft) τεχνολογίες , κυρίως με τη μορφή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, τα συστήματα και τις βέλτιστες πρακτικές για τη συστηματικότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων εκ μέρους των οργανισμών, όπως για παράδειγμα το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).
  • Η πύλη για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες παρέχει πληροφόρηση για τις "σκληρές" (hard) τεχνολογίες, όπως είναι ο υλικός εξοπλισμός, οι συσκευές και οι μηχανές που επιτελούν διάφορες λειτουργίες παραγωγής ή μεταποίησης.  
  • Ο Άτλας περιβαλλοντικής τεχνολογίας στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τις ιδιωτικές εταιρείες, τις οργανώσεις και τους δημόσιους φορείς που αναζητούν πηγές νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην Ευρώπη, υποδεικνύοντας και παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις εταιρείες, τα κέντρα παραγωγής γνώσης και τις κύριες τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης, ο Άτλας συμβάλλει στη Δράση 4 του ETAP αναφορικά με την ανάπτυξη των υφιστάμενων καταλόγων και βάσεων δεδομένων για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
  • Η ανάπτυξη δεικτών για την ανάλυση της αύξησης της οικοκαινοτομίας και της εξέλιξης των απαντήσεων μέσω των περιβαλλοντικών τεχνολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100