Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-09-01
This content has been archived on 2016-09-01, reason: No more updates will be done
Miljöbyrån stöder gemenskapens handlingsplan för miljöteknik genom att sörja för kunskaps- och informationsutbyte om mjuk och hård teknik. En förteckning över bidrag som leder till negativa miljöeffekter ger en utgångspunkt för vidare analys som stöd för utformningen av konkreta förslag till hur efterfrågan på och användningen av miljöteknik ska kunna utvidgas. Arbete med framtagning av statistik och indikatorer för teknik och miljöinnovationer pågår. Dessa indikatorer skulle mäta vilka framsteg som gjorts med genomförandet av gemenskapens handlingsplan för miljöteknik.

Miljöbyrån medverkar i följande verksamheter som stöder miljöteknik:

  • Till stöd för gemenskapens handlingsplan för miljöteknik har miljöbyrån samlat in information om hinder som hämmar en mer omfattande användning av informationsteknik, t.ex. bidrag som leder till negativa miljöeffekter. Detta resulterade i att det skapades en kommenterad förteckning över bidrag och regler, delvis med stöd av OECD:s resultat.
  • Miljöbyrån ger stöd för kunskapsutveckling om "mjuk" teknik, som främst omfattar information om metoder, system och bästa praxis för att behandla miljöfrågor i organisationer mera systematiskt, t.ex. gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).
  • En miljöteknikportal ger information om "hård" teknik, t.ex. utrustning, anordningar och maskiner som utför olika produktions- eller omvandlingsfunktioner.  
  • En atlas över miljöteknik syftar till att hjälpa privata företag och organisationer samt offentliga organ som behöver hitta källor till ny miljöteknik över hela Europa, och visar platsen för och information om företag, kunskapscentrum och större tekniska anläggningar. Atlasen bidrar också till åtgärd 4 i gemenskapens handlingsplan för miljöteknik när det gäller utvecklingen av befintliga register och databaser för miljöteknik.
  • Utveckling av indikatorer för att analysera miljöinnovationernas tillväxt och reaktionerna på utvecklingen av miljöteknik pågår.

 

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100