další
předchozí
položky

Press Release

Znečištění z dopravy stále v mnoha částech Evropy škodí zdraví

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 26.11.2012 Poslední změna 03.06.2016
Doprava je v Evropě příčinou zhoršující se úrovně znečištění vzduchu a čtvrtiny emisí skleníkových plynů v EU. Mnohé environmentální problémy, které z toho vyplývají, lze podle poslední zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) řešit zintenzivněním úsilí o splnění nových cílů EU.

Jednou z velkých výzev 21. století bude zmírnění negativních dopadů dopravy – emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší a hluku – tak, aby byly zároveň zachovány pozitivní aspekty mobility.

Jacqueline McGladeová, Výkonná ředitelka agentury EEA

Výroční zpráva agentury EEA v rámci mechanismů hlášení pro dopravu a životní prostředí (TERM; zpráva je dostupná pouze v angličtiině) hodnotí dopad dopravy v rámci celé Evropy na životní prostředí. V posledních letech došlo k určitým zlepšením, třebaže je lze zčásti vysvětlit sníženou ekonomickou aktivitou v období recese. Podle zprávy by se měly nové cíle EU v oblasti životního prostředí s tím, jak se hospodářská situace zlepšuje, zaměřit na další snižování dopadů na životní prostředí.

Přestože se znečištění ovzduší v posledních dvou dekádách snižuje, představuje stále v mnoha oblastech významný problém. Ačkoli se pomocí „eurostandardů“ pro vozidla podařilo významně zlepšit celkovou kvalitu ovzduší, snížení emisí NO2 na úroveň, která je stanovena v právních předpisech, dosaženo nebylo.

K neuspokojivé kvalitě ovzduší přispívá také narůstající objem přepravy zboží. Tento druh dopravy byl jednou z hlavních příčin vysokých úrovní hladiny NO2. Zvýšený objem přepravy zboží v posledních dvou dekádách měl za následek, že navzdory významným opatřením ke zvýšení účinnosti úhrn emisí oxidů síry, které způsobují kyselé deště, klesl od roku 1990 pouze o 14 %.

Výkonná ředitelka agentury EEA Jacqueline McGladeová uvedla: „Jednou z velkých výzev 21. století bude zmírnění negativních dopadů dopravy – emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší a hluku – tak, aby byly zároveň zachovány pozitivní aspekty mobility.“ Zintenzivní-li Evropa svoji činnost v oblasti technologických inovací dopravních prostředků na elektrický pohon, může se v tomto ohledu stát vůdčím činitelem. Taková změna by mohla proměnit život uvnitř měst.“

Další trendy a zjištění

  • Lidé, kteří žijí poblíž vytížených silničních tahů po celé Evropě, jsou stále mimořádně vystaveni nadměrným hladinám znečištění. V roce 2010 byla u 44 % stanic pro monitorování ovzduší u silničních tahů zaznamenána vyšší hladina škodlivého oxidu dusičitého (NO2), než jakou připouštějí právní předpisy. Hladiny částic (PM10) v ovzduší překročily limity u 33 % těchto stanic. Tyto znečišťující látky mohou mít vliv na kardiovaskulární systém, plíce, játra, slezinu a krev.
  • Evropa musí nadále snižovat množství energie, které spotřebuje doprava, neboť toto množství bylo v roce 2011 pouze o 4,3 % nižší než v roce 2007, kdy dosáhlo vrcholu. Využití energie v některých druzích dopravy silně ovlivňují hospodářské výkyvy posledních let. Na tyto výkyvy je obzvláště citlivá nákladní doprava. Po prudkém poklesu mezi lety 2008 a 2009 zaznamenala v roce 2010 nárůst o 5,4 %.
  • Poptávka po osobní dopravě klesla mezi lety 2009 a 2010 téměř o 1 %. Zdá se, že tento vývoj jde proti dlouhodobému trendu, neboť poptávka po tomto druhu dopravy od poloviny devadesátých let, kdy se začalo se sledováním tohoto ukazatele, v celé EU setrvale roste. Využití soukromých automobilů zůstává podle zprávy víceméně na stabilní úrovni, a to navzdory hospodářskému poklesu a výrazným výkyvům cen pohonných hmot v poslední dekádě.
  • V některých případech mohou ceny vést lidi k rozhodnutím, která jsou škodlivá pro životní prostředí. Zpráva uvádí, že ceny automobilů se od poloviny devadesátých let trvale snižují, zatímco cestování vlakem a lodní osobní doprava se zdražuje. Nové automobily jsou však stále účinnější. Průměrné auto prodané v roce 2011 bylo o 3,3 % účinnější než průměrné auto prodané o rok dříve.
  • Aby byl splněn cíl EU, je v odvětví dopravy třeba mezi rokem 2010 a polovinou 21. století snížit emise CO2 o 68 %. Emise skleníkových plynů z dopravy se mezi lety 2009 a 2010 snížily o 0,4 % a podle předběžných odhadů došlo k podobnému poklesu i mezi lety 2010 a 2011.
  • Dalším dopadem dopravy, který může způsobit vážné zdravotní obtíže, je hluk. Zpráva konstatuje, že v největších evropských městech jsou škodlivým hladinám hluku z dopravy vystaveni tři obyvatelé z pěti. Dokonce i na venkově je škodlivému hluku z dopravy v noci vystaveno 24 milionů Evropanů. To může způsobit jak somatické, tak psychické obtíže.

Další informace

Permalinks

Geographic coverage