следващ
предишен
елементи

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) поддържа този сайт с цел подобряване на публичния достъп до информация за своята дейност. Стремим се да поддържаме информацията и материалите на сайта актуални и точни. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. ЕАОС обаче не  носи отговорност (включително, но не само, за преки или косвени загуби или щети, които може да понесете вие и/или трети страни), произтичаща от информацията на този сайт или във връзка с нея. Информацията, която ЕАОС предоставя на този сайт, не отразява непременно официалното становище на ЕАОС и на други институции и органи на Европейския съюз.

Материалите на сайта не са непременно изчерпателни, пълни, точни или актуални и може да съдържат електронни препратки към външни сайтове, върху които службите на ЕАОС нямат контрол и за които агенцията не поема отговорност. Нито ЕАОС, нито което и да било лице или компания, действащи от нейно име, са отговорни за съдържанието на този сайт и за начина, по който то може да се използва.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на сайта може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и ЕАОС не може да гарантира, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. ЕАОС не носи отговорност за подобни проблеми, възникнали в резултат от използване на този сайт.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ