следващ
предишен
елементи

Новини

Европейските морета са изправени пред несигурно бъдеще, ако не се предприемат спешни, съгласувани действия

Смяна на език
Новини Публикуван 25-06-2020 Последна промяна 17-11-2021
1 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
В условията на нарастващи заплахи, предизвикани от прекомерната експлоатация на морските ресурси, замърсяването и изменението на климата, са необходими спешни действия, за възстановяване на доброто състояние на европейските морета. Според доклада на Европейската агенция по околна среда относно европейските морски екосистеми, публикуван днес, времето ни за неутрализиране на ефекта от десетилетия на пренебрегване и злоупотреба изтича.

Нашите морета и морски екосистеми страдат в резултат на години на сериозна прекомернa експлоатация и пренебрегване.

Hans Bruyninckx, изпълнителен директор на ЕАОС.

Настоящото състояние на европейските морета като цяло е лошо, според доклада на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) „Морски вести II“. Това е лоша новина за хората, тъй като засяга качеството ни на живот, поминъка и икономиката. Състоянието на нашите морета определя техния капацитет да осигуряват, наред с друго, кислород, храна, обитаем климат и определени суровини, а също така да подпомага нашия отдих, свободно време и здраве.

Използването на нашите морета през годините и понастоящем — от Балтийско до Средиземно — дава своя резултат, което води до промени в състава на морските видове и местообитания до промени в цялостния физически и химичен състав на моретата. Към тези сложни проблеми се добавя и изменението на климата, което влошава въздействието на другите заплахи. Понастоящем комбинираното въздействие от тези промени е на път да причини необратими щети върху морските екосистеми, се казва в доклада на ЕАОС. Съществуват обаче признаци за възстановяване на морската екосистема в някои райони в резултат на значителни, често десетилетни усилия за намаляване на определени въздействия като онези, причинени от замърсители, еутрофикация и прекомерен улов, се казва в доклада.

„Нашите морета и морски екосистеми страдат в резултат на години на сериозна прекомернa експлоатация и пренебрегване. Скоро може да достигнем точка, от която няма връщане назад, но, както се потвърждава от доклада, все още имаме шанс да възстановим нашите морски екосистеми, ако действаме решително и последователно и постигнем устойчив баланс между начина, по който използваме моретата, и влиянието ни върху морска среда. В този контекст новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и други елементи на Европейския зелен пакт носят нова надежда, че ще бъдат предприети спешни и съгласувани действия за защита и възстановяване“, заяви Hans Bruyninckx, изпълнителен директор на ЕАОС.

Малко вероятно е държавите — членки на ЕС, да постигнат до 2020 г.  за всички свои води целта „добро екологично състояние“ от Рамковата директива на ЕС за морска стратегия (РДМС), основното законодателство на ЕС за опазване на морската среда. И все пак след приемането на директивата са налице значителен напредък и постижения. Тези заключения са отразени в доклада на Европейската комисия (ВРЪЗКА), в който се преразглежда текущото състояние на прилагане на настоящата директива и който също беше публикуван днес. С доклада на ЕАОС се допълва прегледа на Комисията и се предлагат решения, които могат да помогнат на ЕС да постигне целта на законодателството за чисти, здрави и продуктивни морета, главно чрез управление, базирано на екосистеми.

Всички данни, докладвани от държавите — членки на ЕС, на Комисията, се публикуват за първи път на специализиран уебсайт на адрес WISE-Marine, както и продукти от данни и инструменти за визуализация, които предоставят преглед на състоянието на морската среда в ЕС.

Други основни констатации:

  • Морската икономика на ЕС продължава да расте, a конкуренцията за морските ресурси, като риба, изкопаеми горива, минерали или производство на възобновяема енергия и пространство се очаква да се увеличи. Това ще добави допълнителен натиск върху вече прекомерно експлоатираните морски екосистеми. За да се избегне това, растежът в този сектор трябва да бъде отделен от разрушаването и изчерпването на морската екосистема и да бъде ограничен в рамките на тяхното устойчиво използване.
  • Въпреки ангажиментите на равнище ЕС и в световен мащаб, загубата на биологично разнообразие в европейските морета не е спряна. Оценките на голям брой морски видове и местообитанията продължават да показват „неблагоприятен природозащитен статус“. Проучванията сочат, че видове като морски птици, морски бозайници (тюлени и китове) и рибни запаси като треска, сa в затруднено положение.
  • Мерките за управление, насочени към отделни морски видове и местообитания, доведоха до подобряване на тяхното състояние в някои морски региони на ЕС, но този частичен успех не компенсира комбинираното въздействие от многобройните видове натиск от човешки дейности във всички европейски морета.
  • Там, където е установено регионално сътрудничество и такова се осъществява последователно, негативните тенденции при определени видове натиск започват да се обръщат, например, нивата на хранителни вещества и замърсители или въвеждането на чуждоземни видове.
  • Взаимодействията суша—море, както и значението на крайбрежните зони, са важни измерения, които трябва да се вземат предвид, когато се разработват дейности за намаляване на натиска върху морската среда.
  • Промените в температурата на океаните и съдържанието на кислород, както и увеличаването на киселинността на океанските води показват, че в морските региони на ЕС се наблюдават отрицателни системни промени, които допълнително намаляват устойчивостта на морските екосистеми, включително устойчивостта на изменението на климата.Изпълнението на политиката на ЕС и регионалната политика в миналото помага да се определи набор от поуки за възстановяване на морските екосистеми, които следва да се използват, когато се предлагат действия и решения за постигане на чисти, здрави и продуктивни морета.
  • С политическа решителност, допълнителни ресурси и засилена координация между заинтересованите страни и интеграция на политиките Европа може да постигне „добро състояние“ на своите морета в рамките на съществуващата политическа рамка на ЕС до 2030 г. За да се постигне тази цел, натискът върху морските екосистеми трябва да бъде намален. С амбицията си за защитаване на 30 % от европейските морета и за поставяне на 10 % под „строга защита“, новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. дава нов тласък за намаляването на този вид натиск.
  • Постигането на добро състояние на европейските морета е от съществено значение за целите на устойчивата синя икономика и морското пространствено планиране, както е отразено в Европейския зелен пакт.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ