следващ
предишен
елементи

Вода - Основни факт 1

Смяна на език
SOER 2010 Message (Deprecated) Публикуван 06-09-2013
Запасите от прясна вода в Европа съдържат редица замърсители, сред които хранителни вещества, метали, пестициди, патогенни микроорганизми, индустриални химикали и фармацевтични продукти. Тези замърсители могат да окажат неблагоприятно въздействие върху водните екосистеми, водещо до влошаване качеството на местообитанията и измиране на сладководната флора и фауна. Влошеното качество на водата поражда загриженост и за здравето на човека.
Действия към документ