επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

ποιότητα του γλυκού νερού - μήνυμα 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Message (Deprecated) Δημοσίευση 06/09/2013
Τα γλυκά ύδατα της Ευρώπης περιέχουν σωρεία ρύπων, περιλαμβανομένων θρεπτικών στοιχείων, μετάλλων, εντομοκτόνων, παθογόνων μικροοργανισμών, βιομηχανικών χημικών προϊόντων και φαρμάκων. Οι ρύποι αυτοί μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα, να υποβαθμίσουν τα ενδιαιτήματα και να εξαφανίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα των γλυκών υδάτων. Η κακή ποιότητα του ύδατος μπορεί επίσης να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία.
Αρχειοθέτηση SOER2010, human health, freshwater quality, ecosystems
Ενέργειες Εγγράφων