ďalej
späť
body

Press Release

Životné prostredie: Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 15. 06. 2011 Posledná zmena 03. 06. 2016
Medzi rokmi 2009 a 2010 sa kvalita vody na kúpanie v Európe mierne zhoršila, celkovo však kvalita zostala vysoká. Viac ako deväť miest s vodou na kúpanie z desiatich v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky.

Čistá voda na plávanie má pre občanov EÚ veľký význam a tieto informácie im umožnia vyžadovať, aby voda v jazerách, riekach a na plážach bola najvyššej kvality. Účasť verejnosti je nevyhnutná pri nepretržitom sledovaní vody na kúpanie v Európe, predovšetkým odkedy sa účinky zmeny klímy stali viditeľnejšími.

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGladeová

Cyprus má najlepšie výsledky, všetky jeho miesta s vodou na kúpanie, čiže 100 %, spĺňajú prísne odporúčané hodnoty, za ním nasleduje Chorvátsko (97,3 %), Malta (95,4 %), Grécko (94,2 %) a Írsko (90,1 %). Výsledky pochádzajú z ročnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie o vodách určených na kúpanie, v ktorej sa porovnáva kvalita vody viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských miest s vodou na kúpanie vo všetkých 27 krajinách EÚ. Komisia takisto prijala nové znaky a symboly, ktoré sa budú používať na informovanie verejnosti o zatriedení vody na kúpanie a o obmedzeniach kúpania (pozri link uvedený ďalej).

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Som rád, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva vysoká, hoci by sa situácia ešte mohla vylepšiť. Čistá voda je neoceniteľným zdrojom, ktorý by sme nemali brať ako samozrejmosť.  Rád by som členské štáty povzbudil k tomu, aby prijali potrebné kroky k náprave mierne sa zhoršujúcej situácie z minulého roka a k zvráteniu tendencie."

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry  profesorka Jacqueline McGladeová vyhlásila: „Čistá voda na plávanie má pre občanov EÚ veľký význam a tieto informácie im umožnia vyžadovať, aby voda v jazerách, riekach a na plážach bola najvyššej kvality.  Účasť verejnosti je nevyhnutná pri nepretržitom sledovaní vody na kúpanie v Európe, predovšetkým odkedy sa účinky zmeny klímy stali viditeľnejšími.“

Správa obsahuje celkový prehľad kvality vôd na kúpanie v členských štátoch EÚ za kúpaciu sezónu 2010 a plavci tak môžu nájsť oblasti, ktorých voda by v roku 2011 podľa očakávaní mala byť dobrá. Takisto obsahuje vývoj stavu kvality vody od roku 1990.

V analýze sa nachádzajú údaje z viac ako 21 000 určených miest s vodou na kúpanie po celej Európe, pričom približne 70 % z nich sa nachádza na pobreží a zvyšné vo vnútrozemí.

Miesta sú zatriedené ako vyhovujúce odporúčaným hodnotám, vyhovujúce najprísnejším orientačným hodnotám alebo nevyhovujúce.

Vysoká kvalita vody na kúpanie napriek rôznorodým výsledkom v roku 2010

V roku 2010 spĺňalo v Európe minimálne kvalitatívne normy 92,1 % pobrežných vôd na kúpanie a 90,2 % vnútrozemských vôd na kúpanie. Len 1,2 % pobrežných vôd na kúpanie a 2,8 % vnútrozemských miest bolo nevyhovujúcich. Zvyšok nie je zatriedený pre nedostatočné údaje.

Kvalita pobrežných vôd na kúpanie sa medzi rokmi 2009 a 2010 vo všeobecnosti zhoršila, pričom sa počet vodných útvarov na kúpanie spĺňajúcich povinné hodnoty znížil o 3,5 % a počet vodných útvarov nakúpanie spĺňajúcich odporúčané hodnoty sa znížil o 9,5 %.

Kvalita vnútrozemských vôd sa takisto zhoršila. Počet riek a jazier vyhovujúcich odporúčaným hodnotám klesol o 10,2 %, zatiaľ čo dodržiavanie povinných hodnôt sa takmer nezmenilo. Problematické boli najmä rieky, keďže len 25 % riečnych vôd na kúpanie vyhovelo odporúčaným hodnotám.

Kontext

Vody učené na kúpanie v Európe musia spĺňať normy ustanovené v smernici o vode určenej na kúpanie (2006/7/ES) prijatej v roku 2006, ktorou sa aktualizujú a zjednodušujú predchádzajúce právne predpisy. Smernica sa mala transponovať do vnútroštátneho práva do marca 2008, členské štáty však majú čas na jej zavedenie do decembra 2014. 20 členských štátov v kúpacej sezóne 2010 sledovalo kvalitu vody na kúpanie a nahlásilo výsledky podľa nových ustanovení.

Európski občania môžu získať informácie o kvalite vody ich obľúbeného miesta prostredníctvom Systému informácií o vode pre Európu (Water Information System for Europe – WISE). Používatelia si môžu zo stránky stiahnuť údaje a na interaktívnej mape si pozrieť stav na celoeurópskej úrovni ak aj na konkrétnom sledovanom mieste. Takisto je možné nahlásiť stav vody svojho miesta prostredníctvom stránky Eye on Earth.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke:

Správa o vodách na kúpanie za rok 2010 s údajmi a interaktívnymi mapami

Stránka Európskej komisie o miestach s vodou na kúpanie

Stiahnuť nové symboly:  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu