ďalej
späť
body

Novinky

EÚ zrejme nesplní ciele na zníženie hluku do roku 2030

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 23. 03. 2023 Posledná zmena 13. 11. 2023
2 min read
Približne 18 miliónov ľudí je v Európskej únii (EÚ) dlhodobo vystavených hlukom z dopravy. Cieľom Akčného plánu Európskej komisie pre nulové znečistenie je do roku 2030 znížiť počet osôb, ktoré sú chronicky vystavené hlukom z dopravy, a to o 30 % v porovnaní s rokom 2017. Podľa dnes zverejneného posúdenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) nie je dosiahnutie tohto cieľa pravdepodobné, pokiaľ sa nevykonajú ďalšie regulačné alebo legislatívne zmeny, predovšetkým z dôvodu ťažkostí pri znižovaní veľkého počtu osôb vystavených hluku z cestnej dopravy.

V informačnom dokumente EEA s názvom Outlook to 2030 – can the number of people affected by transport noise be cut by 30%? (Výhľad do roku 2030 – možno znížiť počet osôb vystavených hlukom z dopravy o 30 %?) sa posudzuje uskutočniteľnosť dosiahnutia cieľa akčného plánu nulového znečistenia v oblasti zníženia hluku prostredníctvom dvoch scenárov: jedného optimistického a jedného menej ambiciózneho.

Z dokumentu EEA vyplýva, že aj keby sa opatrenia na zníženie hluku, ktoré majú miestne orgány v súčasnosti k dispozícii, v rozsiahlej miere realizovali, do roku 2030 by sa počet osôb, ktoré sú veľmi zasiahnuté hlukom z dopravy, znížil približne len o 19 %. Opatreniami zahrnutými v tomto optimistickom scenári sú napr. zníženie povolených rýchlostí na mestských cestách, 50 % elektrifikácia vozového parku cestných vozidiel, údržba a brúsenie koľajníc, tichšie lietadlá a zákaz nočných letov. V scenároch sa nezvažujú legislatívne ani regulačné zmeny na úrovni EÚ, pretože príprava a realizácia takýchto zmien by si vyžadovala značný čas.

V menej ambicióznom scenári sa uvažuje o skromnejšom súbore opatrení, ako sú, okrem iného, dodržiavanie súčasných právnych predpisov EÚ o regulácii hluku z motorových vozidiel, 25 % elektrifikácia vozového parku cestných vozidiel a zlepšenie postupov pri pristávaní a vzlietaní lietadiel. V tomto scenári sa predpokladá, že počet osôb zasiahnutých hlukom sa zvýši o 3 %, najmä v dôsledku predpokladaného nárastu cestnej, železničnej a leteckej dopravy.

V informačnom dokumente EEA sa uvádza, že na dosiahnutie väčšieho pokroku pri znižovaní znečistenia hlukom je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na riešenie problematiky hluku z cestnej dopravy. V záujme dosiahnutia cieľa akčného plánu nulového znečistenia by sa opatrenia museli zamerať nielen na oblasti, ktoré čelia akútnym problémom s hlukom, ale aj na oblasti, kde je hladina hluku miernejšia. Cestou k dosiahnutiu tohto cieľa by mohla byť kombinácia opatrení vrátane nových alebo prísnejších predpisov o regulácii hluku v cestnej doprave, lepšieho územného plánovania a dopravy, ako aj výrazného zníženia cestnej dopravy v mestách.

Informačný dokument EEA obsahuje aj päť prípadových štúdií o znižovaní znečistenia hlukom z dopravy v Berlíne (projektovanie ciest), Madride a vo Florencii (nízkohlučný asfalt a protihlukové zábrany), v Monze (nízkoemisné zóny), vo Švajčiarsku (podložky pod pätu koľajníc a tichšie brzdy vlakov) a v Zürichu (obmedzenia rýchlosti).

Tento briefing  EEA vychádza zo správy Európskeho tematického centra pre ľudské zdravie a životné prostredie s názvom Projected health impacts from transportation noise — Exploring two scenarios for 2030 (Predpokladané vplyvy hluku z dopravy na zdravie – analýza  dvoch scenárov pre rok 2030).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu