li jmiss
preċedenti
punti

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) iżżomm dan is-sit biex ittejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħha. L-għan tagħna huwa li din l-informazzjoni u dan il-materjal jinżammu aġġornati u preċiżi. Jekk l-iżbalji jinġiebu għall-attenzjoni tagħna, aħna nippruvaw nikkoreġuhom. Madankollu, l-EEA ma taċċetta l-ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni, tkun xi tkun, (inkluż iżda mhux limitata għal kwalunkwe telf jew ħsara diretta jew konsegwenzjali li tista’ sseħħ lilek u/jew lil xi parti terza) li tirriżulta minn jew b'konnessjoni mal-informazzjoni f'dan is-sit. L-informazzjoni li l-EEA tipprovdi dwar dan is-sit mhux bilfors tirrifletti l-opinjoni uffiċjali tal-EEA u dik tal-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

Il-materjal fuq dan is-sit mhuwiex neċessarjament komprensiv, sħiħ, preċiż jew aġġornat u jista’ jkun fih links għal siti esterni li fuqhom, is-servizzi tal-EEA m'għandhom l-ebda kontroll u li għalihom l-EEA ma tassumi l-ebda responsabbiltà. La l-EEA u lanqas kwalunkwe persuna jew kumpanija li taġixxi f'isimha mhuma responsabbli għall-kontenut ta’ dan is-sit u l-użu li jista' jsir minnu.

Hija l-mira tagħna li nnaqqsu t-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq dan is-sit setgħet inħolqot jew ġiet strutturata f'fajls jew f'formati li mhumiex ħielsa mill-iżbalji u l-EEA ma tistax tiggarantixxi li s-servizz tagħha mhux se jkun interrott jew affettwat mod ieħor minn dawn il-problemi. L-EEA ma taċċetta l-ebda responsabbiltà, tkun xi tkun, fir-rigward ta’ problemi bħal dawn li jirriżultaw mill-użu ta' dan is-sit.

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet