kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Gera žinia atostogautojams – daugumos Europos maudyklų vandens kokybė yra puiki

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2018-05-29 Paskutinį kartą keista 2020-01-13
4 min read
Kaip nurodoma šiandien paskelbtoje naujausioje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje, nors vandens kokybės rezultatai šiek tiek suprastėjo, 85 proc. visoje Europoje 2017 metais stebėtų maudyklų beveik nėra teršalų ir jos atitinka aukščiausius ir griežčiausius Europos Sąjungos puikios kokybės standartus. Iš rezultatų aiškiai matyti, kur šią vasarą atostogautojai gali rasti geriausios kokybės maudyklų vandenį.

Mažinant vandens taršą gerinama ne tik Europos piliečių, bet ir gyvūnų bei augalų gerovė. Bet atsipalaiduoti negalime. Tam, kad išlaikytume maudyklų vandenį švarų, reikia nuolatinio politikos formuotojų dėmesio. Todėl nuolatinė maudyklų stebėsena ir vertinimas išlieka pagrindinė užduotis.

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas

Remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita, beveik visos iš 21 801 praėjusiais metais stebėtos maudyklos (iš jų 21 509 (95,9 %) buvo 28 ES valstybėse narėse) atitiko Europos Sąjungos taisyklėse nustatytus minimalius kokybės reikalavimus. Albanija ir Šveicarija taip pat stebėjo  292 savo maudyklas ir pranešė apie jų vandens kokybę.

Konkretūs stebėsenos rezultatai parodė, kad ES maudyklų vandens direktyvoje nustatytus puikios kokybės reikalavimus ir minimalius kokybės reikalavimus atitinkančių ES maudyklų kiek sumažėjo. Palyginti su 2016 metais, pernai puikios kokybės standartus atitinkančių maudyklų dalis Europoje sumažėjo labai nedaug – nuo 85,5 % iki 85 %. Be to, nuo 96,3 % iki 96,0% sumažėjo ir minimalius patenkinamos kokybės reikalavimus atitinkančių maudyklų dalis. Rodikliai šiek tiek suprastėjo daugiausia dėl vasarinio lietaus poveikio tyrimų rezultatams ir tyrimų metodikos pokyčių Rumunijoje ir Švedijoje.

Palyginti su 2016 metais, bendras prastai įvertintų maudyklų skaičius ES, Albanijoje ir Šveicarijoje beveik nepakito: 2016 metais jų buvo 1,5 %, o 2017 metais – 1,4 %.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė:  „Europiečiai gali didžiuotis Europos maudyklų vandens kokybe. Ši kokybė – tai glaudaus bendradarbiavimo ir nuolatinio stebėjimo rezultatas. Prie jos prisidedame visi: pramonės atstovai, vietos valdžios institucijos ir tarnybos, taip pat piliečiai. Džiugu pranešti, kad bendradarbiavimas maudyklų srityje atitinka europinę dvasią ir toliau duoda rezultatų mūsų piliečiams. Prisimenant mūsų neseniai pasiūlytas priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūras nuo plastiko, galima drąsiai teigti, kad šie metai Europos jūroms, paplūdimiams ir ežerams buvo geri.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas teigė: „Mažinant vandens taršą gerinama ne tik Europos piliečių, bet ir gyvūnų bei augalų gerovė. Bet atsipalaiduoti negalime. Tam, kad išlaikytume maudyklų vandenį švarų, reikia nuolatinio politikos formuotojų dėmesio. Todėl nuolatinė maudyklų stebėsena ir vertinimas išlieka pagrindinė užduotis.“

Nuo tada, kai prieš 40 metų buvo priimta ES maudyklų vandens direktyva, Europos maudyklų vandens kokybė labai pagerėjo. Pagal šią direktyvą nustatyta vandens kokybės stebėsena ir valdymas buvo veiksmingi ir padėjo gerokai sumažinti į vandens telkinius išleidžiamų nevalytų ar apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų kiekį.  Todėl vis daugiau maudyklų atitinka ne tik minimalius, bet ir aukščiausius kokybės standartus. Kartu su šių metų ataskaita EAA paskelbė atnaujintą sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos tyrimo rezultatus. Atnaujintas šalių ataskaitas ir daugiau informacijos apie direktyvą galite rasti čia.

Kiti svarbūs rezultatai:

  • Penkių šalių 95 % ar daugiau maudyklų vandens kokybė įvertinta puikiai: Liuksemburgo (visos 12 nurodytų maudyklų), Maltos (98,9 % visų maudyklų), Kipro (97,3 % visų maudyklų), Graikijos (95,9 % visų maudyklų) ir Austrijos (95,1 % visų maudyklų).
  • , 2017 metais visų nurodytų Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Kipro, Graikijos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos ir Šveicarijos maudyklų vandens kokybė buvo bent pakankama (atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus, nustatytus Maudyklų vandens direktyvoje).
  • Daugiausia maudyklų, kurių vanduo yra prastos kokybės, nustatyta trijose šalyse: Italijoje (79 maudyklos, t. y. 1,4 %), Prancūzijoje (80 maudyklų, t. y. 2,4 %) ir Ispanijoje (38 maudyklos, t. y. 1,7 %). ES valstybėse narėse didžiausia maudyklų, kurių vandens kokybė įvertinta prastai, dalis nustatyta Estijoje (keturios maudyklos, t. y. 7,4 %), Airijoje (septynios maudyklos, t. y. 4,9 %) ir Jungtinėje Karalystėje (21 maudykla, t. y. 3,3 %). 

 

Pagrindiniai faktai

Vandens tarša fekalinėmis bakterijomis toliau kelia pavojų žmonių sveikatai, ypač maudyklose. Maudantis užterštame paplūdimių vandenyje arba ežeruose galima susirgti. Didžiausias taršos šaltinis yra kanalizacijos ir ūkių bei žemės naudmenų paviršinės nuotekos. Tokia tarša suintensyvėja liūčių ir potvynių laikotarpiu, nes nuotekų ir užteršto nutekamojo vandens perviršis patenka į upes ir jūras. Maudyklų vandens stebėseną pagal ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas atlieka visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija. Pagal ES maudyklų vandens direktyvą vertinant maudyklų vandens kokybę atsižvelgiama į dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterokokų ir bakterijųEscherichia coli– vertes. Teisės akte nustatyta, kada maudyklų vandens kokybė gali būti klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį. Jei vandens kokybė įvertinta prastai, valstybės narės turėtų imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, uždrausti maudytis, pakabinti pranešimą, jog maudytis nerekomenduojama, ar informuoti visuomenę ir imtis tinkamų taisomųjų veiksmų.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage