seuraava
edellinen
kohdat

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
Ilmasto muuttuu: lämpötilat nousevat, sademäärät ja -mallit muuttuvat, jäätiköt ja lumipeitteet sulavat, ja keskimääräinen merenpinnan korkeus nousee. On erittäin todennäköistä, että lämpeneminen johtuu pääasiassa kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvusta ilmakehässä, ja tähän ovat syynä ihmisen aikaansaamat päästöt. Päästöjen vähentäminen tai niiden ehkäiseminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) allekirjoittaneet maat pyrkivät estämään ilmastonmuutoksen vakavimpia seurauksia sopimalla maapallon keskimääräisen pintalämpötilan nousun rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteollisen kauden tasoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maailman kasvihuonekaasupäästöjen huippu olisi ohitettava mahdollisimman pian ja määrät olisi saatava nopeasti laskuun. Maailmanlaajuiset päästöt olisi puolitettava vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna, ja hiilineutraalius olisi saavutettava ennen vuosisadan loppua. EU tukee UNFCCC:n tavoitetta ja pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä. Näissä kunnianhimoisissa luvuissa on otettu huomioon kehitysmailta vaaditut pienemmät päästövähennykset.

Johdanto

Kasvihuonekaasuja syntyy sekä luonnossa että ihmisen toiminnan tuloksena. Merkittävin luonnon kasvihuonekaasu on vesihöyry. Ihmisen toiminta aiheuttaa suuria määriä muita kasvihuonekaasupäästöjä lisäten niiden määrää ilmakehässä, mikä puolestaan edistää kasvihuoneilmiötä ja lämmittää ilmastoa. Ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen keskeisimmät lähteet ovat

  • fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy ja kaasu) käyttö sähköntuotannossa, liikenne, teollisuus ja kotitaloudet (CO2);
  • maatalous (CH4) ja maankäytön muutokset, kuten metsien tuhoutuminen (CO2);
  • kaatopaikat (CH4);
  • teollisesti fluorattujen kaasujen käyttö.

Euroopan unionin politiikka

Kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään useilla EU:n aloitteilla. Saavutettuaan Kioton pöytäkirjassa kaudelle 2008–2012 asetetut tavoitteet EU sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tämä on yksi Eurooppa 2020 -strategian päätavoitteista. Sen saavuttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmälle asetettiin EU:n laajuinen päästökatto ja taakanjakopäätöksessä vahvistettiin yksittäiset kansalliset tavoitteet niillä aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään. EU on samanaikaisesti tehnyt lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoiman sekä biomassan, käyttöä ja useiden eri laitteiden ja kotitalouskoneiden energiatehokkuutta. EU:n tavoitteena on myös tukea voimalaitosten ja muiden suurlaitosten hiilidioksidipäästöjen talteenotto- ja varastointiteknologian kehittämistä.

Ilmasto- ja energiapolitiikassaan EU on sitoutunut vähentämään päästöjä ainakin 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä on sitova tavoite. Sama sitova tavoite on Euroopan energiaunionilla, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallinen, huokea ja ilmastoystävällinen energiapolitiikka.

Euroopan ympäristökeskuksen toiminta

Euroopan ympäristökeskus (EYK) jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta Euroopassa. Se tukee näin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän lainsäädännön täytäntöönpanoa, EU:n politiikan arviointia ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EYK:n jakamat tiedot, indikaattorit, arvioinnit ja ennusteet käsittelevät kasvihuonekaasupäästöjen suuntauksia ja ennusteita sekä niihin liittyviä linjauksia ja toimenpiteitä Euroopassa.

EYK tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission (ilmastotoimien pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus ja Eurostat) sekä Euroopan ilman saastumisen ja ilmastonmuutoksen hallitsemisen aihekeskusten (ETC/ACM) asiantuntijoiden ja EYK:n kumppanuusverkoston Eionetin kanssa.

EYK:n keskeisiä tehtäviä ja hankkeita ovat EU:n kasvihuonekaasujen vuotuisten inventaarioiden laatiminen ja julkaisu sekä vuotuinen arviointi EU:n ja jäsenvaltioiden edistymisestä ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

EYK on kasvihuonekaasupäästöjen eurooppalainen tietokeskus. Se ylläpitää myös tietokantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä politiikoista ja toimenpiteistä.

Linkkejä

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC)

YK:n ilmastosopimus

Euroopan komission ilmastotoimien pääosasto

Euroopan ilman saastumisen ja ilmastonmuutoksen hallitsemisen aihekeskus (ETC/ACM)

 

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet