næste
forrige
emner

Article

Videre sammen: en bæredygtig verden efter corona

Skift sprog
Article Udgivet 01/07 2020 Sidst ændret 11/05 2021
4 min read
Photo: © Juan Miguel, REDISCOVER Nature/EEA
Hvordan skaber vi en mere holdbar og modstandsdygtig verden efter coronakrisen? I denne afgørende tid, hvor der træffes vigtige beslutninger om vores fælles fremtid, vil Det Europæiske Miljøagentur samle og konsolidere corona- og miljørelateret viden og gøre sit til, at der føres en kvalificeret debat.

Antallet af coronarelaterede dødsfald har nu desværre passeret 400 000 på verdensplan og fortsætter med at stige, dog hurtigere i nogle regioner end andre. De omkostninger og risici, der er forbundet med covid-19, er nu en kendsgerning, der kræver global handling og solidaritet.

For at bremse spredningen af virus blev der truffet strenge nedlukningsforanstaltninger i mange lande, herunder næsten alle EU-medlemsstater. Nogle lande har været i stand til at sænke infektionsraten og er begyndt forsigtigt at åbne op igen. Efter disse første måneder med fokus på akutte sundhedsvirkninger og løsninger står det nu også klart, at de økonomiske virkninger af pandemien er massive og vil kunne mærkes i årevis. Regeringerne omdirigerer offentlige midler, der skal afbøde de værste virkninger og sætte skub i økonomien. Vil disse midler gå til at vende tilbage til præ-corona-tilstande eller til at opbygge en bæredygtig og retfærdig verden?

Europa afstikker kursen mod bæredygtighed med sin genopretningsplan

Europa har truffet sit valg: et grønt, digitalt og modstandsdygtigt Europa. Allerede i Den europæiske grønne pagt fremsatte Kommissionen forslag om en ambitiøs og retfærdig omstilling til langsigtet bæredygtighed, hvor miljøet og klimaet var sat i centrum. Større forslagspakker, herunder senest strategierne Biodiversitet og Fra jord til bord er fremsat for at føre denne vision ud i livet.

Europa har truffet et klart valg: et grønt, digitalt og modstandsdygtigt Europa

Disse prioriteter afspejles også klart i det flerårige EU-budgetforslag på 1,1 bio. EUR for 2021-2027. Som led i en  genopretningsplan efter denne økonomiske krise foreslog Europa-Kommissionen for nylig et yderligere finansielt instrument kaldet "Next Generation EU" med et budget på 750 mia. EUR. Disse midler kan inden for rammerne af veldefinerede strategiske mål hjælpe Europa med at omstille sin økonomi og samtidig opnå klimaneutralitet og bæredygtighed og tackle sociale uligheder.

I hele overgangsperioden vil viden spille en central rolle med hensyn til at sikre, at disse midler afsættes til sammenhængende tiltag rettet mod denne fælles vision.

Mere viden til støtte for overgangforanstaltninger

Verdenssamfundet må i løbet af de kommende år, hvis ikke årtier, indgående se på og vurdere de samlede følgevirkninger af denne krise, hvad enten de viser sig som demografiske omvæltninger og uligheder eller i udnyttelsen af ressourcer og udviklingen i emissioner af luftforurenende stoffer. Der er dog allerede indikationer på, hvordan coronaforanstaltningerne påvirker miljøet på både kort og lang sigt.

Et af de første målbare resultater af de coronarelaterede foranstaltninger har været en klar forbedring af luftkvaliteten. Som følge af mindre vejtrafik under nedlukningen sås der i mange europæiske storbyer en reduktion af koncentrationerne af visse vigtige luftforurenende stoffer. For at forstå omfanget af disse forbedringer har EEA overvåget den ugentlige gennemsnitlige koncentration af nitrogendioxid. I nogle storbyer var koncentrationerne over 50 % lavere end i samme uge i 2019. Vi kan også forvente reduktioner i støjforureningen fra vejtransport. Men efterhånden som de økonomiske aktiviteter tager til, vil disse forbedringer sandsynligvis stoppe.

Det reducerede erhvervsaktivitetsniveau vil sandsynligvis også medføre lavere emissioner af drivhusgasser i 2020. En samlet vurdering baseret på konkrete data vil foreligge ved udgangen af 2021. Ligesom med luftkvaliteten vil det drastiske fald i emissionerne uden tvivl udlignes i takt med den økonomiske genopretning.

Fra hele verden forlyder det, at dyre- og plantelivet er ved at komme sig som følge af færre forstyrrelser i forbindelse med menneskelige aktiviteter, og at færre mængder engangsplast ender i miljøet. Forskere og myndigheder i hele Europa og resten af verden er på vej med initiativer til at identificere og validere disse tendenser.

Post-Corona Planet: Knudepunkt for informationer

For at fastholde kursen mod et kontinent og en planet, der er klimaneutral og bæredygtig vil vi dele vores og vore partneres voksende sum af viden og tilskynde til en kvalificeret debat på vores nye knudepunkt for informationer: Post-Corona Planet.

Én planet, ét verdenssamfund

Vi gennemgår en svær periode. Alt er forandret på uhørt kort tid, det være sig sociale samværsformer, arbejdsliv, uddannelse, ferie, jobmuligheder og digital konnektivitet. Fremtiden synes usikker. Men selv stillet over for disse prøvelser må vi aldrig glemme den imponerende styrke, modstandsdygtighed og solidaritet, vi har udvist som individer, som familier og som del af et globalt fællesskab. Sammen kan vi gøre en forskel, skabe nyt, tilpasse os og komme videre. Men vi skal gøre det på en bæredygtig måde.

Hans Bruyninckx

EEA's administrerende direktør

Lederartikel offentliggjort i juni 2020-udgaven af EEA's nyhedsbrev 02/2020


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

tags

Arkiveret under
Arkiveret under coronavirus
Handlinger