следващ
предишен
елементи

Новини

Необходими са повече действия за защита на най-уязвимите граждани на Европа от замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури

Смяна на език
Новини Публикуван 04-02-2019 Последна промяна 12-02-2023
1 min read
Photo: © Elena Georgiou, My City /EEA
Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на бедните, възрастните хора и децата от екологични рискове като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури, особено в източните и южните региони на Европа. В публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се предупреждава, че здравето на най-уязвимите граждани на Европа остава непропорционално засегнато от тези опасности въпреки общото подобрение на качеството на околната среда в Европа.

Въпреки значителния успех на европейските политики през годините за подобряване на качеството на живот и за опазване на околната среда, знаем, че в ЕС може да се направи повече, за да се гарантира, че всички европейци, независимо от възрастта, доходите или образованието си, са добре защитени от опасностите за околната среда, пред които сме изправени

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Докладът на ЕАОС „Неравномерно излагане и неравномерно въздействие: социална уязвимост по отношение на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа“ („Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe“) насочва вниманието към тесните връзки между социалните и екологичните проблеми в Европа. Разпространението на тези заплахи за околната среда и въздействията им върху здравето на човека отразяват разликите в равнището на доходите, безработицата и образованието в Европа.

Въпреки че политиката и законодателството на ЕС през последните десетилетия доведоха до значителни подобрения в условията на живот както в икономическо отношение, така и по отношение на качеството на околната среда, продължават да съществуват регионални неравенства. В доклада се подчертава, че за успешното справяне с проблемите на околната среда са необходими по-добро съгласуване на политиките в социалната област и в областта на околната среда и подобряване на действията на местно равнище.

„Европейската комисия постоянно изтъква, че по въпросите, свързани с околната среда, Европа осигурява защита. Най-добрият начин за проверка на този принцип е преглед на това как защитаваме уязвимите, слабите и беззащитните. Европейската агенция по околна среда заслужава да бъде приветствана за настоящия доклад, в който се разглежда по какъв начин бедните, възрастните и най-младите хора са изложени на най-голям риск от лошо качество на въздуха, прекомерен шум и екстремни температури. Той допълва нашите усилия да гарантираме, че Европа защитава всички“, заяви Кармену Вела, еврокомисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството.

„Въпреки значителния успех на европейските политики през годините за подобряване на качеството на живот и за опазване на околната среда, знаем, че в ЕС може да се направи повече, за да се гарантира, че всички европейци, независимо от възрастта, доходите или образованието си, са добре защитени от опасностите за околната среда, пред които сме изправени“, заяви Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС.

Exposure to PM2.5 mapped against GDP per capita, 2013-2014

Note: Exposure is expressed as population-weighted concentrations; mapped for NUTS 3 regions. 
Source: Based on ETC/ACM (2018a).

 

Annual number of cooling degree days (CDDs; 1990-2016 average) mapped against long-term unemployment (left) and proportion of people 75 years old or older (right), 2013-2014

Note: Number of cooling degree days per year is the 1990-2015 average. The long-term unemployment rate and the percentage of people 75 years old or older are classified using quantiles, i.e. five equal intervals. Mapped for NUTS 2 regions. 
Source: EEA based on the E-OBS dataset (updated from Haylock et al., 2008) and Eurostat.

Основни констатации

Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване

  • Източноевропейските региони (вкл. Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България) и регионите в Южна Европа (вкл. Испания, Португалия, Италия и Гърция), където доходите и образованието са по-ниски и равнищата на безработица са по-високи от средните за Европа, бяха изложени в по-голяма степен на замърсители на въздуха, включително фини прахови частици (ФПЧ) и озон (O3).
  • В по-богатите региони, включително големите градове, обикновено се наблюдават средно по-високи нива на азотен диоксид (NO2), най-вече поради високата концентрация на движение по пътищата и икономически дейности. Същевременно в рамките на тези региони по-бедните общности обикновено са изложени на по-високи местни нива от NO2.
  • Излагането на шум е много по-локализирано от излагането на замърсяване на въздуха, като нивата в околната среда варират значително на къси разстояния. Анализът установи временна връзка между нивата на шума в градовете и по-ниските доходи на домакинствата, което показва, че в градовете с по-бедни групи от населението се наблюдават по-високи нива на шум.

Екстремни температури

  • Южните и югоизточните региони на Европа са засегнати в по-голяма степен от по-високи температури. За много региони в България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания също са характерни по-ниски доходи и образование, по-високи равнища на безработица и по-голям процент възрастно население. Тези социално-демографски фактори могат да намалят способността на отделните лица да реагират и да избягват топлина и по този начин да доведат до отрицателни последици за здравето.
  • В някои части на Европа голям брой хора не са в състояние да поддържат домовете си достатъчно отоплени поради лошото качество на жилищата и цената на енергията. В резултат на това продължават да се наблюдават заболявания и смъртни случаи, свързани с излагане на ниски температури.

Какво се прави за решаването на проблема?

През последните десетилетия Европейският съюз (ЕС) като цяло постигна значителен напредък за намаляване на замърсяването на въздуха, а държавите членки са приложили различни политики на ЕС за подобряване на адаптацията към изменението на климата. Регионалната политика на ЕС доказа своята ефективност за подпомагане на преодоляването на социалните и икономическите неравенства. Редица регионални и градски власти също са проактивни по отношение на намаляването на въздействието на рисковете за околната среда върху най-уязвимите членове на обществото:

  • Подобреното пространствено планиране и управление на движението по пътищата, например въвеждането на зони с ниски емисии в градските центрове, помагат за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха и на шума в райони, в които живеят уязвими от социална гледна точка групи.
  • Забраната на някои горива за битово отопление, например въглища, също води до подобряване на качеството на въздуха в зоните с ниски доходи. Тя трябва да бъде съчетана със субсидии за преминаване към по-чисти варианти за отопление за домакинствата с ниски доходи.
  • Сред примерите за действия, насочени към защита на децата от шума от въздухоплавателни средства и от движение по пътищата, са осигуряване на шумови бариери и защитни конструкции в районите за игра на открито.
  • Много национални и местни органи са изготвили планове за действие за подобряване на реакцията при извънредни ситуации в помощ на възрастните хора и други уязвими групи по време на горещини или студове. Това често се допълва от обществени или доброволни инициативи в сектора.
  • Адаптацията към изменението на климата помага за подготовката на все по-честите и екстремни горещини. По-специално осигуряването на повече зелени площи помага за охлаждане на градските центрове, като същевременно носи ползи за здравето и качеството на живота на жителите на градовете.

Контекст на оценката

Замърсяването и други опасности за околната среда пораждат рискове за здравето на всички, но оказват по-голямо въздействие върху някои хора поради тяхната възраст или здравословно състояние. Способността на отделните лица да избягват или да се справят с тези опасности се влияе също от техните доходи, трудов статус или ниво на образование. В доклада на ЕАОС се прави оценка на връзките между социалните и демографските неравенства и излагането на замърсяване на въздуха, шум и екстремни температури в различни мащаби в Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ