Senaryolar ve ileriye dönük çalışmalar — politika bağlamı

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 24.02.2017
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Gelecek nesillere verilen önem küresel, ulusal düzeyde, Avrupa düzeyinde ve yerel düzeylerde sürdürülebilir kalkınma için anahtar bir önkoşul teşkil etmektedir. Küresel çevre değişikliği sorunlarını ele alan pek çok uluslararası sözleşme ve protokolün kalbinde uzun vadeli politika hedefleri bulunmaktadır. Uzun vadeli politika hedefleri ayrıca Avrupa Birliği ve Üye Devletleri'nin anahtar çevre politikalarının da temelini oluşturmaktadır. Senaryolar stratejik planlama ve karar alıcılığı desteklemekte olup, farklı politikaların etkilerinin ve sağlamlığının test edilmesine yardımcı olabilirler. Aynı öneme sahip bir diğer husus da, bunların yüksek oranda çıkar sahibi katılımına olanak vererek, çatışan fikirlerin ve dünya görüşlerinin temsil edilmesini sağlamalarıdır.

Küresel düzey

Çevresel yönetişim uluslararası sözleşmeler ve kurumlardan oluşan yoğun bir ağdan faydalanmaktadır. En önemli uzun vadeli çevre politikası çerçeveleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Milenyum Kalkınma Hedefleridir. Orta ila uzun vadeli politika hedefleri çeşitli uluslararası çevre sözleşmelerinin, söz gelimi Ozon Tabakasının Korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ve buna bağlı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Montreal Protokolünün ve Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi'nin temelini oluşturmaktadır.

 

Avrupa düzeyi

Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (SKS), iklim değişikliği, temiz enerji ve sürdürülebilir ulaşım ile sürdürülebilir tüketim ve üretim gibi sürdürülebilir kalkınmanın orta ila uzun vadeli yedi anahtar sorunuyla sürekli olarak mücadele edecek bir plan belirlemektedir. Bazı Avrupa direktifleri, bilhassa iklim değişikliği ve enerji politikası alanında, açıkça uzun vadeli hedefler izlemektedir. Benzer gelişmeler AB Üye Devletleri'nde de gözlemlenmektedir — bazıları ulusal idareleri dahilinde öngörü programları kurumsallaştırmıştır.

Uzun vadeli planlama, odak noktasını daha ziyade çevre politikaları, kanunlar ve tüzüklerde reform yapılması ile uyumluluğun güçlendirilmesinin oluşturduğu Güney Doğu Avrupa ve Doğu Avrupa, Kafkas ve Orta Asya ülkelerinde daha az gelişmiş durumdadır. Bununla beraber, sınırlı doğal kaynakların etrafında çatışmalardan kaçınılmasına yardımcı olmak ve ayrıca doğal kaynakların genel olarak sürdürülebilir kullanımı ve korunmasının desteklenmesi amacıyla yeni girişimler üzerinde çalışılmaktadır (bkz. ileriye dönük çalışmalara genel bakışta yer alan örnekler).

 

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100