Scenariusze i badania przyszłości – kontekst polityczny

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Kluczowym założeniem polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym jest troska o przyszłe pokolenia. Długofalowe cele polityki stanowią sedno wielu międzynarodowych konwencji i protokołów poświęconych problemom globalnych zmian w środowisku. Długofalowe cele polityczne leżą u podstaw kluczowych rozwiązań politycznych Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska. Scenariusze wspierają strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji oraz ułatwiają sprawdzanie skutków i skuteczności różnorodnych rozwiązań politycznych. Co równie ważne, umożliwiają szeroki udział interesariuszy oraz przedstawianie sprzecznych opinii i światopoglądów.

Poziom globalny

Zarządzanie środowiskiem odbywa się z wykorzystaniem gęstej sieci międzynarodowych porozumień i instytucji. Do najbardziej znaczących elementów wyznaczających długoterminowe ramy polityki ochrony środowiska należą: ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), konwencja o różnorodności biologicznej oraz milenijne cele rozwoju. U podstaw międzynarodowych konwencji o środowisku, np. Wiedeńskiej konwencji o ochronie warstwy ozonowej i Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zmniejszających powłokę ozonową oraz Sztokholmskiej konwencji o trwałych zanieczyszczeniach organicznych, leżą średnio- i długoterminowe cele polityki.

 

Poziom europejski

Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej  (SDS) wyznacza plan konsekwentnego podejmowania siedmiu średnio- i długoterminowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak zmiany klimatu, czysta energia i zrównoważony transport oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja. Szereg europejskich dyrektyw bezpośrednio realizuje cele długoterminowe, szczególnie w dziedzinie zmian klimatu i polityki energetycznej. Podobne dokonania można zaobserwować w państwach członkowskich UE – kilka z nich opracowało formalne programy prognostyczne w ramach krajowej administracji.

Długoterminowe planowanie jest mniej zaawansowane w Europie Południowo-Wschodniej oraz krajach Europy Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej, gdzie wysiłki bardziej koncentrują się na reformowaniu polityki, przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz zapewnianiu zgodności z przepisami. Podejmowane są jednak inicjatywy mające na celu unikanie konfliktów wywoływanych niewielką ilością zasobów naturalnych, a także wspieranie ogólnie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i ich ochrony (patrz przykłady przedstawione w przeglądzie badań przyszłości).

 

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100