Scenarier og fremtidsundersøgelser - politisk kontekst

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 24/02 2017
This content has been archived on 24/02 2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Hensynet til fremtidige generationer er den primære årsag til udformning af politikker om bæredygtig udvikling på globalt, europæisk, nationalt og lokalt plan. Langsigtede politiske mål er kernen i mange internationale konventioner og protokoller, der omhandler problemerne med globale miljøændringer. Langsigtede politiske mål understøtter også de primære miljøpolitikker i EU og dens medlemsstater. Scenarier understøtter den strategiske planlægning og beslutningstagning og kan hjælpe med til at kontrollere de forskellige politikkers indvirkninger og robusthed. Hvad der er lige så vigtigt, er, at de tillader alle berørte parter at deltage, således at modsatrettede meninger og verdensanskuelser er repræsenteret.

Globalt plan

Miljøforvaltning kan trække på et stærkt net af internationale aftaler og institutioner. De mest fremtrædende langsigtede miljøpolitiske rammer er De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), Konventionen om Den Biologiske Mangfoldighed og milleniumudviklingsmålene. Mellem- og langsigtede politiske mål understøtter forskellige internationale miljøkonventioner, f.eks. Wien-konventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget og Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte.

 

Europæisk plan

EU's strategi for bæredygtig udvikling indeholder en plan for konsekvent håndtering af syv primære middel- til langsigtede udfordringer inden for bæredygtig udvikling, f.eks. klimaændringer, ren energi og bæredygtig transport og bæredygtigt forbrug og produktion. En antal europæiske direktiver følger udtrykkeligt langsigtede mål, navnlig inden for klimaændringer og energipolitik. En tilsvarende udvikling kan observeres i EU's medlemslande - flere har institutionaliseret fremsynsprogrammer i deres nationale administrationer.

Den langsigtede planlægning er knap så fremskreden i de sydøsteuropæiske og østeuropæiske lande, Kaukasus og Centralasien, der fokuserer mere på at reformere miljøpolitikker, love og forordninger og styrke overholdelsen heraf. Initiativer, der skal hjælpe med at undgå konflikter om knappe naturressourcer og støtte overordnet bæredygtig anvendelse og beskyttelse af naturressourcer, er dog undervejs (se eksemplerne i oversigten over fremtidsundersøgelser).

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100