Scenáre a pokrokové štúdie – politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 24. 02. 2017
This page was archived on 24. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Základným prvkom politík trvalo udržateľného rozvoja na celosvetovej, európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni je záujem budúcich generácií. Dlhodobé politické ciele stoja v centre pozornosti mnohých medzinárodných dohovorov a protokolov, ktoré riešia problémy globálnych environmentálnych zmien. Dlhodobé politické ciele tiež podporujú kľúčové environmentálne politiky Európskej únie a jej členských štátov. Scenáre podporujú strategické plánovanie a proces rozhodovania a pomáhajú pri odskúšavaní dôsledkov a pevnosti rôznych politík. Rovnako dôležité je, že umožňujú intenzívnu účasť zainteresovaných strán, a tým aj predstavovanie rozporuplných stanovísk a názorov z celého sveta.

Celosvetová úroveň

Environmentálne riadenie využíva výhody hustej siete medzinárodných dohôd a inštitúcií. Najvýznamnejšími dlhodobými rámcami environmentálnej politiky sú Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), Dohovor o biodiverzite a miléniové rozvojové ciele. Strednodobé a dlhodobé ciele podporujú rôzne medzinárodné environmentálne dohovory, napríklad Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ako aj Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach.

 

Európska úroveň

V stratégii trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie sa stanovuje plán na dôsledné riešenie siedmich strednodobých a dlhodobých úloh trvalo udržateľného rozvoja, akými sú klimatické zmeny, čistá energia a trvalo udržateľná doprava a trvalo udržateľná spotreba a výroba. Dlhodobé ciele sa výslovne sledujú v mnohých európskych smerniciach, najmä v oblasti klimatických zmien a energetiky. Podobný vývoj možno pozorovať v členských štátoch EÚ, z ktorých niektoré do svojich vnútroštátnych orgánov začlenili programy predvídania.

Dlhodobé plánovanie je menej rozvinuté v juhovýchodnej Európe a v krajinách východnej Európy, kaukazských krajinách a v Strednej Ázii, v ktorých sa viac zameriavajú na reformu environmentálnych politík, zákonov a právnych predpisov a na posilnenie ich dodržiavania. Iniciatívy však pokračujú a slúžia na pomoc pri predchádzaní sporom o nedostatočných prírodných zdrojoch, ale aj na podporu celkového trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov (pozri príklady z prehľadu pokrokových štúdií).

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100