Scénáře a studie zaměřené na budoucnost – kontext politiky

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Klíčovým předpokladem politik udržitelného rozvoje na celosvětové, evropské, národní i místní úrovni je starost o budoucí generace. Dlouhodobé politické cíle jsou jádrem mnoha mezinárodních úmluv a protokolů, které se zabývají problémy globální změny životního prostředí. Dlouhodobé politické cíle jsou rovněž základem hlavních environmentálních politik Evropské unie a jejích členských států. Scénáře podporují strategické plánování a rozhodování a mohou napomoci s testováním důsledků a účinnosti různých politik. Stejně důležité je, že umožňují výrazné zapojení zainteresovaných stran, takže mohou být zastoupena rozdílná stanoviska a světonázory.

Celosvětová úroveň

Správa životního prostředí má užitek z husté sítě mezinárodních dohod a institucí. Nejvýznačnějšími rámci dlouhodobé environmentální politiky jsou Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), Úmluva o biologické rozmanitosti a rozvojové cíle tisíciletí. O střednědobé až dlouhodobé politické cíle se opírají různé mezinárodní úmluvy o životním prostředí, například Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a její Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, či Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POP).

 

Evropská úroveň

Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj (SDS) obsahuje plán pro soustavné řešení sedmi hlavních středně- až dlouhodobých výzev pro udržitelný rozvoj, k nimž patří změna klimatu, čistá energie a udržitelná doprava či udržitelná spotřeba a výroba. Dlouhodobé cíle přímo sleduje řada evropských směrnic, zejména v oblasti změny klimatu a energetické politiky. Obdobný vývoj lze pozorovat i v členských státech EU – několik z nich má ve svých státních správách institucionalizovány různé anticipační programy.

Méně pokročilé je dlouhodobé plánování v jihovýchodní Evropě a v zemích východní Evropy, Kavkazu a střední Asie, kde se pozornost soustřeďuje spíše na reformu environmentálních politik, zákonů a předpisů a na zlepšení jejich dodržování. Probíhají nicméně iniciativy, které mají pomoci předcházet konfliktům o vzácné přírodní zdroje a také podporovat celkově udržitelné využívání a ochranu přírodních zdrojů (viz příklady v přehledu studií zaměřených na budoucnost).

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100