Scenarijai ir perspektyviniai tyrimai – politikos kontekstas

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Rūpintis ateities kartomis yra būtina pasaulinės, europinės, nacionalinės ir vietinės darnaus vystymosi politikos sąlyga. Ilgalaikiai politiniai tikslai sudaro daugelio tarptautinių konvencijų ir protokolų, skirtų pasaulio aplinkos kaitos problemoms spręsti, pagrindą. Ilgalaikiais politiniais tikslais pagrįsta ir pagrindinė Europos Sąjungos ir jos valstybių narių aplinkosaugos politika. Scenarijai padeda strateginiam planavimui ir sprendimų priėmimui ir gali padėti išbandyti įvairių politikos krypčių išdavas ir patikimumą. Lygiai taip pat svarbu tai, jog jie leidžia tiesiogiai dalyvauti suinteresuotosioms šalims, atstovaujant prieštaringoms nuomonėms ir pasauliniams požiūriams.

Pasaulinis lygis

Aplinkosaugos valdymui praverčia tankus tarptautinių susitarimų ir institucijų tinklas. Ryškiausios ilgalaikės aplinkosaugos politikos struktūros yra Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (UNFCCC), Biologinės įvairovės konvencija ir Tūkstantmečio plėtros tikslai. Nuo vidutinės iki ilgalaikės perspektyvos politikos tikslais grindžiamos įvairios tarptautinės aplinkosaugos konvencijos, pvz., Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos ir jos Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir Stokholmo konvencija dėl patvarių organinių teršalų (POP).

 

Europos lygis

Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijoje (SDS) pateikia planą, kaip nuosekliai susidoroti su septyniais pagrindiniais vidutinės ir ilgalaikės perspektyvos darnaus vystymosi iššūkiais, pvz., klimato kaitos, švarios energetikos ir tausojančio transporto bei vartojimo ir gamybos. Keletas Europos direktyvų tiesiogiai skirtos ilgalaikiams tikslams, ypač klimato kaitos ir energetikos politikos srityje. Panašūs poslinkiai stebimi ir ES valstybėse narėse – keletas jų savo nacionalinėse administracijose parengė toliaregiškas institucines programas.

Ilgalaikis planavimas mažiau pažengęs Pietryčių Europoje ir Rytų Europos šalyse, Kaukaze ir Vidurinėje Azijoje, kur dėmesys labiau sutelktas į aplinkosaugos politikos, teisės aktų ir taisyklių reformavimą bei jų laikymosi užtikrinimą. Tačiau esama iniciatyvų, padedančių vengti konfliktų dėl menkų gamtinių išteklių ir skatinančių tausoti ir saugoti gamtinius išteklius (žr. pavyzdžius, pateiktus prognozių tyrimų apžvalgoje).

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100