Scenarier og framtidsrettede studier – politisk kontekst

Endre språk
Side utløpt Sist endret 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Hensynet til framtidige generasjoner er en viktig forutsetning for politiske tiltak som fremmer en bærekraftig utvikling på globalt, europeisk, nasjonalt og lokalt plan. Langsiktige politiske målsettinger er kjernen i mange internasjonale konvensjoner og protokoller som er rettet mot problemer knyttet til globale miljøendringer. Langsiktige politiske målsettinger underbygger også viktig miljøpolitikk i Den europeiske union og unionens medlemsstater. Scenarier støtter strategisk planlegging og beslutningstaking og kan være med på å teste hvilke implikasjoner ulike politiske tiltak har, og hvor robuste de er. Like viktig er det at interessenter får anledning til å delta i utarbeidelsen av scenariene, slik at motstridende synspunkter og verdensoppfatninger kommer fram.

Globalt plan

Miljøstyring drar nytte av et tett nett av internasjonale avtaler og institusjoner. De mest framtredende langsiktige miljøpolitiske rammene er De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), Konvensjonen om biologisk mangfold og FNs tusenårsmål. Mellom- til langsiktige politiske målsettinger underbygger ulike internasjonale miljøkonvensjoner, f.eks. Wien-konvensjonen om beskyttelse av ozonlaget og konvensjonens Montreal-protokoll om ozonnedbrytende stoffer samt Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POP).

 

Europeisk plan

Den europeiske unions strategi for bærekraftig utvikling (SDS) legger fram en plan for å håndtere sju utfordringer med bærekraftig utvikling på middels til lang sikt, f.eks. klimaendringer, ren energi, bærekraftig transport og bærekraftig forbruk og produksjon. En rekke europeiske direktiver følger uttrykkelig langsiktige målsettinger, spesielt innenfor klimaendringer og energipolitikk. Lignende utviklinger kan ses i EUs medlemsstater – flere har institusjonalisert framsynsprogrammer i nasjonal forvaltning.

Langsiktig planlegging har ikke kommet like langt i Sørøst-Europa og landene i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia, hvor fokuset i høyere grad er rettet mot å reformere miljøpolitikk, lovgivning og reguleringer samt å styrke overholdelsen av disse. Ulike initiativer er imidlertid underveis, som skal bidra til at det ikke oppstår konflikter om knappe naturressurser og til generell bærekraftig bruk og vern av naturressurser (se eksemplene i oversikten over framtidsrettede studier).

 

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100