Scenarier och framtidsstudier – politiskt sammanhang

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Omsorg om framtida generationer är en viktig förutsättning för en politik för hållbar utvecklign på global, europeisk, nationell och lokal nivå. De långsiktiga politiska målen utgör kärnan i många internationella överenskommelser och fördrag som rör problem i samband med klimatförändringarna. De långsiktiga politiska målen utgör grunden för EU:s och medlemsländernas miljöpolitik. Scenarier utgör stöd för strategisk planering och beslutsfattande och kan även bidra till att testa följderna av och tillförlitligheten i olika politiska åtgärder. Lika viktigt är att de i hög utsträckning låter olika intressegrupper delta, vilket gör det möjligt för olika framställningar och motstridiga åsikter och perspektiv att komma fram.

Global nivå

Miljöförvaltning drar fördel av ett omfattande nätverk av internationella överenskommelser och institutioner. De viktigaste ramverken för en långsiktig miljöpolitik är FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), konventionen om biologisk mångfald och millennieutvecklingsmålen. De politiska målen på medellång till lång sikt utgår från olika internationella miljökonventioner, till exempel Wienkonventionen för skydd av ozonlagret och det tillhörande Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet samt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

 

Europanivå

I Europeiska unionens strategi för hållbar utveckling (SDS) fastställs en plan för att konsekvent ta itu med sju viktiga utmaningar på meddellång till lång sikt i samband med hållbar utveckling, t.ex. klimatförändringar, ren energi och hållbar transport och hållbar konsumtion och produktion. Ett antal europeiska direktiv följer uttrycklingen långsiktiga mål, särskilt när det gäller klimatförändringar och energipolitik. Liknande utveckling kan observeras i EU:s medlemsländer – flera har institutionaliserade program för framtidsstudier vid sina inhemska myndigheter.

Långsiktig planering har inte kommit så långt i sydöstra Europa och länderna i Östeuropa, Kaukasien och Centralasien, där inriktningen ligger mera på att reformera miljöpolitik, lagar och föreskrifter och stärka efterlevnaden av dessa. Det har emellertid kommit igång initiativ som hjälper till att undvika konflikter omkring knappa naturresurser och också för att stödja övergripande hållbar användning och skydd av naturresurser (se exemplen i översikten över framtidsinriktade studier).

 

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100