Σενάρια και μελέτες προοπτικών — πλαίσιο πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 24/02/2017
This content has been archived on 24/02/2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές γενιές είναι βασικό προαπαιτούμενο των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών διεθνών συμβάσεων και πρωτοκόλλων που έχουν ως αντικείμενο τα προβλήματα από τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής βρίσκονται στο υπόβαθρο βασικών περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Τα σενάρια υποστηρίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο των επιπλοκών και της ανθεκτικότητας των διαφορετικών πολιτικών. Επίσης, γεγονός που είναι εξίσου σημαντικό, επιτρέπουν την εις βάθος συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, καθιστώντας δυνατή την εκπροσώπηση αντικρουόμενων απόψεων και κοσμοθεωριών.

Παγκόσμιο επίπεδο

Η περιβαλλοντική διοίκηση έχει το πλεονέκτημα της ύπαρξης ενός πυκνού πλέγματος διεθνών συμφωνιών και θεσμών. Τα σημαντικότερα μακροπρόθεσμα πλαίσια περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα και οι Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (Millennium Development Goals). Οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής βρίσκονται στη βάση διαφόρων διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους.

                

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDS) θεσπίζει ένα πρόγραμμα για τη συνεπή αντιμετώπιση επτά μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η αλλαγή του κλίματος, η καθαρή ενέργεια, οι βιώσιμες μεταφορές και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Μια σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών επιδιώκουν ρητά μακροπρόθεσμους στόχους, ιδίως στο πεδίο της αλλαγής του κλίματος και της ενεργειακής πολιτικής. Παρόμοιες εξελίξεις παρατηρούνται και στα κράτη μέλη της ΕΕ — πολλά από αυτά έχουν θεσμοθετήσει προγράμματα πρόβλεψης στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις τους.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι λιγότερο προηγμένος στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, τον Καύκασο και την κεντρική Ασία, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών, των νόμων και των κανονισμών και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης. Εντούτοις, πρωτοβουλίες βρίσκονται καθ' οδόν για την αποφυγή συγκρούσεων που οφείλονται στην έλλειψη φυσικών πόρων και για την υποστήριξη της συνολικής βιώσιμης χρήσης και την προστασία των φυσικών πόρων (βλ. τα παραδείγματα που παρέχονται στην επισκόπηση των μελετών προοπτικών).

                 

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100