ďalej
späť
body

Prechody smerom k udržateľnosti

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2023
4 min read
Agentúra EEA vo svojej hlavnej správe SOER 2020, ktorá sa uverejňuje každých 5 rokov, dospela k záveru, že environmentálny výhľad Európy je znepokojivý, a to aj napriek zlepšeniam v posledných desaťročiach. Globalizovaná a systémová povaha environmentálnych problémov, ktoré nás čakajú, znamená, že na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti dlhodobej udržateľnosti bude potrebná zásadná zmena základných spoločenských systémov, najmä tých, ktoré sa týkajú potravín, energetiky, mobility a zastavaného prostredia.

Realizácia týchto prechodov si bude vyžadovať oveľa viac než len čiastkové zlepšenia efektívnosti. Namiesto toho budú potrebné dlhodobé a zásadné zmeny prevládajúcich postupov, politík a spôsobov myslenia, a to si zase bude vyžadovať nové poznatky. Bude to znamenať, že musíme prekonať sklon ku krátkodobému zmýšľaniu, ktoré v súčasnosti dominuje v politickom a hospodárskom myslení, a namiesto toho si osvojiť dlhodobé, integrované a globálne hľadiská.

Úvod

Výzvy na uskutočnenie zásadných zmien v európskych spoločenských systémoch odrážajú uznanie rozsahu potrebných zmien na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti, ako aj významu systémovej povahy problému. Globálne megatrendy, ako napríklad šírenie západných spotrebných modelov a s tým súvisiaci dopyt po zdrojoch, stále viac zaťažujú ekosystémy. Zosúladenie prognóz rastu v globálnom hospodárstve s obmedzenými limitmi životného prostredia možno dosiahnuť len prostredníctvom zásadných zmien základných systémov výroby a spotreby. V ceste k dosiahnutiu tých zmien však stoja veľké prekážky, keďže systémy, ktoré zodpovedajú za veľkú časť našich environmentálnych tlakov, sú zložitým spôsobom prepojené aj s prínosmi a záujmami, ako sú napríklad pracovné miesta, investície, životný štýl a hodnoty. Intervencie môžu preto znamenať zložité a neisté kompromisy vyvolávajúce odpor u tých, ktorí znášajú náklady.

Výskum v tejto oblasti sa rýchlo rozvíja a zameriava sa na globálne sily, ktoré vyzývajú k prechodom, na charakteristiky a fungovanie základných systémov a procesov, ako aj na opatrenia v oblasti riadenia, ktoré by mohli urýchliť a usmerniť systémové zmeny. V príslušnej literatúre sa poukazuje na význam nielen inovačných technológií, ale aj nových postupov a spôsobov správania, ktoré vyplývajú z posunov v zmýšľaní a hodnotách. Zložitosť a neistota systémových zmien si vyžadujú starostlivo navrhnutú zmes politických opatrení, ako aj otvorené a adaptívne spôsoby riadenia. S vedomím, že mnohé poznatky potrebné na riešenie zložitých výziev 21. storočia sú rozptýlené v rámci celej spoločnosti, vlády budú musieť často spolupracovať s podnikmi a organizáciami občianskej spoločnosti ako s aktívnymi partnermi.

Súvisiace politiky EÚ

Siedmy environmentálny akčný program EÚ obsahuje víziu, že

„v roku 2050 budeme žiť dobrý život v ekologických medziach našej planéty“.

Ako sa uvádza v správe, ale aj v iných politikách EÚ, dosiahnutie tejto vízie si bude vyžadovať ďalekosiahle zmeny v systémoch výroby a spotreby. Napríklad v pláne prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo je stanovený cieľ znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 80 % do roku 2050, zatiaľ čo stratégia obehového hospodárstva je zameraná na významné zlepšenia v znižovaní tvorby odpadu a odpadového hospodárstva v roku 2030. Na globálnej úrovni ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja poskytujú bohatú zbierku cieľov, ktoré sú zamerané na sociálno-ekonomické, ako aj na environmentálne dimenzie udržateľnosti.

Činnosti EEA

Agentúra EEA sa zaoberá otázkou prechodov k udržateľnosti na rôznych úrovniach a za pomoci rozmanitých analytických prístupov. K tomu patrí:

  • Analýza globálnych megatrendov a obmedzení planéty vrátane ich vplyvov na európskej, národnej a regionálnej úrovni.
  • Analýza základných európskych sociálno-technických a sociálno-ekologických systémov, ako sú napríklad potraviny, energetika, mobilita a mestské systémy a ich vplyv na životné prostredie a prírodné zdroje.
  • Pri posudzovaní, čo prechody k udržateľnosti znamenajú v teórii a v praxi, sa vychádza z akademického výskumu a dôkazov z prípadových štúdií z celej Európy.
  • Rozvíjanie poznatkov o výhľadových hodnoteniach a hodnoteniach udržateľnosti vrátane analýzy trendov, hybných síl zmien, systémových rizík a nových aspektov týkajúcich sa životného prostredia a udržateľnosti.
  • Budovanie kapacít a výmena výhľadových informácií v Európskej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet) a nadväzovanie kontaktov s európskymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami a výskumnými sieťami.

Súvisiace odkazy

Výskumná sieť pre možnosti planéty

Výskumná sieť pre prechody smerom k udržateľnosti

Zem v budúcnosti

Európsky systém pre analýzu stratégií a politík

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu