ďalej
späť
body

Press Release

Životné prostredie: Európania môžu na nových mapách detailne sledovať znečistenie ovzdušia z rozptýlených zdrojov

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 25. 05. 2011 Posledná zmena 03. 06. 2016
Európania budú mať možnosť aktívne sa zapájať do rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia vďaka celoeurópskemu registru. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra v úzkej spolupráci so Spoločným výskumným centrom, interným vedeckým útvarom Komisie, dnes zverejnili nové online mapy, pomocou ktorých občania môžu po prvýkrát presne lokalizovať hlavné rozptýlené zdroje znečistenia ovzdušia, akými sú napríklad doprava a letectvo . Nový súbor 32 máp znázorňuje lokality, kde sa vypúšťajú určité znečisťujúce látky, ako sú oxidy dusíka a tuhé častice. Dopĺňa existujúce údaje o emisiách z jednotlivých priemyselných zariadení, ktoré zbiera Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR).

Znečistenie ovzdušia predstavuje vážne ohrozenie zdravia predovšetkým pre náchylnejšie skupiny obyvateľstva, teda pre deti a ľudí s ochoreniami dýchacích ciest. Tieto mapy poskytujú občanom informácie o znečistení ovzdušia pochádzajúcom z dopravy, domácností a iných zdrojov v mieste ich bydliska a umožňujú im tak vyvíjať vlastnú aktivitu a naliehať na orgány, aby sa zasadili za zlepšenie situácie.

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Poznatky a vedomosti potrebujeme na to, aby naše kroky boli vierohodné a aby sme mohli poskytovať občanom dôležité informácie. Tieto mapy sú dôkazom skutočného úsilia dosiahnuť to, aby každý občan rozumel, odkiaľ sa znečistenie ovzdušia šíri. “

A ako dodala profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry: „Znečistenie ovzdušia predstavuje vážne ohrozenie zdravia predovšetkým pre náchylnejšie skupiny obyvateľstva, teda pre deti a ľudí s ochoreniami dýchacích ciest. Tieto mapy poskytujú občanom informácie o znečistení ovzdušia pochádzajúcom z dopravy, domácností a iných zdrojov v mieste ich bydliska a umožňujú im tak vyvíjať vlastnú aktivitu a naliehať na orgány, aby sa zasadili za zlepšenie situácie."

E-PRTR, s realizáciou ktorého sa začalo v roku 2009, obsahuje cieľ zlepšiť prístup k informáciám o životnom prostredí obsahuje údaje, ktoré už nahlásili jednotlivé priemyselné zariadenia (bodové zdroje), a od dnes aj informácie o emisiách z cestnej, námornej a leteckej dopravy, z vykurovania budov, poľnohospodárstva a malých podnikov (rozptýlené zdroje).

Rozptýlené zdroje znečistenia sú rozšírené a/alebo sú koncentrované v husto obývaných oblastiach. Veľké množstvo mnohých malých emisií z domov a vozidiel predstavuje spolu veľký, rozptýlený zdroj znečistenia, a to predovšetkým v mestách.

Európania budú pomocou nového obsiahleho súboru 32 máp môcť sledovať zdroje znečisťujúcich látok na úsekoch s rozlohou 5x5 km. Okrem iného mapy zaznamenávajú podrobné údaje o oxidoch dusíka (NOX), oxidoch síry (SOX), oxide uhoľnatom (CO), amoniaku (NH3) a tuhých časticiach (PM10).

Čo presne je znázornené na mapách?

Údaje o kvalite ovzdušia verejnosti poskytujú ako vnútroštátni, tak aj európski poskytovatelia[1], pričom však tieto údaje nezahŕňajú informácie o rozličných zdrojoch znečistenia. Nové mapy zvyšujú informovanosť o miestnych zdrojoch znečistenia ovzdušia a umožňujú občanom priblížiť zábery z ich vlastného okolia. Zverejnené údaje môžu okrem toho využívať aj odborníci v oblasti kvality ovzdušia na vytváranie modelov, a teda na posúdenie environmentálnych dôsledkov miestnych emisií.

Mapy priestorového rozšírenia napríklad ukazujú veľké kritické miesta emisií amoniaku (NH3) z poľnohospodárstva v údolí rieky Pád v Taliansku, v Bretónsku vo Francúzsku a v krajinách Beneluxu. Vysoké hladiny emisií amoniaku poškodzujú životné prostredie, pretože spôsobujú okysľovanie a eutrofizáciu pôdy a sladkej vody.

Ďalej mapy zachytávajú aj mieru, do akej sa emisie NOX a PM10 z cestnej dopravy vyskytujú vo veľkých mestských oblastiach a pozdĺž hlavných cestných sietí. Predovšetkým v mestách je cestná doprava jedným z hlavných zdrojov hladín PM10 vo vzduchu, ktorý dýchame.

Kontext

Strany Aarhuského dohovoru – vrátane EÚ – v roku 2003 prijali Protokol o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR), ktorý nadobudol platnosť 8. októbra 2009. EÚ zaviedla ešte striktnejšie opatrenia, ako sa vyžadujú v Protokole PRTR, pretože členským štátom uložila povinnosť podávať správy o ďalších piatich znečisťujúcich látkach dodatočne k 85 uvedeným v protokole a pri ďalších šiestich určila prísnejšie hraničné hodnoty, od ktorých ich treba nahlasovať.

Informácie v E-PRTR sa aktualizujú každý rok v máji. Obsahujú údaje z 27 členských štátov Európskej únie, ako aj údaje zo Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. V roku 2011 začalo správy do E-PRTR zasielať Srbsko. Stránka teraz obsahuje nové informácie o najdôležitejších znečisťujúcich látkach uvoľňovaných z rozptýlených zdrojov do ovzdušia za rok 2008. Podrobnejšie informácie uvoľňovaní znečisťujúcich látok z rozptýlených zdrojov do vody a pôdy sa zahrnú v najbližších rokoch.

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Poskytuje včasné, presne zamerané, relevantné a spoľahlivé informácie tvorcom politík a verejnosti, čím výraznou a merateľnou mierou prispieva k zlepšovaniu stavu životného prostredia v Európe.

 

Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum (JRC) je interný vedecký útvar Európskej komisie, ktorého poslaním je poskytovať vedeckú a technickú podporu orientovanú na zákazníka pri zostavovaní, vývoji, realizácii a monitorovaní politík EÚ. JRC vo svojej databáze emisií na celosvetový atmosférický výskum (EDGAR) zachytáva celosvetové trendy antropogénnych emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie na úsekoch približne 10 x 10 km.

 [1] Napríklad systém EEA Ozone web: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map a celý zoznam miestnych a vnútroštátnych poskytovateľov údajov o kvalite ovzdušia v takmer reálnom čase: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data.

Permalinks

Akcie dokumentu