neste
forrige
elementer
Infografikk — 11.03.2015
Våre infographics gi visuelle presentasjoner av saker som berører Europas miljø.
Infographic Hvordan henger miljø og helse og velferd sammen? — 12.03.2015
Naturressursene er det vår produksjon og vårt forbruk bygger på, de skaper velstand og arbeidsplasser, og bidrar til vår livskvalitet og velferd. Men vårt høye ressursforbruk undergraver økosystemets evne til å sørge for oss i framtiden.
Infographic Hvordan kan vi gjøre økonomien vår sirkulær og ressurseffektiv? — 11.03.2015
I dag bruker vi mer ressurser enn jordkloden på noe gitt tidspunkt kan produsere. Vi må redusere mengdene avfall vi produserer og materialene vi utvinner.
Infographic Hvordan påvirkes miljøet av maten vi kjøper, spiser og ikke spiser? — 12.03.2015
Før maten kommer fram til tallerkenen, må den produseres, foredles, pakkes, transporteres og distribueres. Hvert trinn forbruker ressurser og produserer mer avfall og forurensning.
Infographic Hva er kildene til matavfall i Europa? — 12.03.2015
Rundt en tredel av all mat som produseres i verden, kastes eller går til spille. Matavfall representerer en alvorlig sløsing med andre ressurser som areal, vann, energi og arbeidskraft.
Infographic Europas avfallsstrømmer — 12.03.2015
Totalt produserte EU-28 og Norge rundt 2 500 millioner tonn avfall i 2010. Her er en oversikt over hvor avfallet kom fra og hva det besto av.
Infographic Hvor mye av det kommunale avfallet blir resirkulert? — 12.03.2015
Mye av avfallet vi kaster, kan resirkuleres. Resirkulering kommer miljøet til gode ved at mengden avfall på fyllplasser reduseres, og ved at avfall brukes som råstoff til nye produkter. Resirkulering kan også oppmuntre til innovasjon og skape arbeidsplasser.
Infographic Hvordan kan vi redusere avfallsproduksjonen og utnytte avfallet bedre? — 12.03.2015
Den beste måten å redusere miljøvirkningene av avfall på, er å forebygge det fra starten av. Mye av det vi kaster, kan også gjenbrukes, mens annet kan resirkuleres og bli til nytt råstoff.
Infographic Troff document Hva skyldes forsøplingen av havet, og hva kan det føre til? — 12.03.2015
Stadig større mengder søppel ender opp i verdenshavene. Det skader økosystemene, dreper dyreliv og setter menneskenes helse på spill. Løsningen ligger i avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering på land.
Infographic Europas klima endrer seg — 15.10.2015
Et klima i endring vil påvirke nærmest alle sider ved livet. Mer intenst og hyppigere regn i mange deler av Europa vil bety hyppigere og alvorligere flomhendelser. Andre steder i Europa, også Sør-Europa, vil høyere temperaturer og mindre nedbør kunne skape tørke i mange områder.
Infographic Er vi forberedt på klimaendringene? — 15.10.2015
Klimaendringene medfører konsekvenser for menneskelig helse, for økosystemene og for økonomien, og disse konsekvensene vil blir enda mer alvorlige i de kommende tiårene. Hvis vi ikke gjør noe med dem nå, kan de koste oss veldig dyrt, både i form av dårlig helse, skadevirkninger på økosystemene og skader på eiendom og infrastruktur.
Infographic Troff document Klimaendringene og havet — 15.10.2015
Klimaendringene fører til oppvarming av havene, forsuring av havmiljøet og endrede nedbørsmønstre. Denne kombinasjonen av faktorer forverrer ofte konsekvensene av andre menneskelige faktorer som påvirker havene og fører til tap av marint biologisk mangfold.
Infographic Troff document Klimaendringene og landbruket — 15.10.2015
Landbruket både bidrar til klimaendringene og påvirkes av klimaendringene. EU må redusere utslippene av klimagasser fra landbruket og tilpasse sitt system for matvareproduksjon for å håndtere klimaendringene. Med en økende global etterspørsel og konkurranse om ressursene må EUs matproduksjon og matforbruk ses i et bredere perspektiv der landbruk, energi og matvaresikkerhet ses i sammenheng.
Infographic Jordbunnen og klimaendringene — 15.10.2015
Jordbunnen er et viktig — ofte oversett — element i klimasystemet. Den er det nest største karbonlageret, eller “sluket”, etter havet. Å gjenoppbygge økosystemene på land og bruke arealene i byer og landdistrikter på en bærekraftig måte kan bidra til at vi kan redusere og tilpasse oss klimaendringene.
Infographic Begrensning av klimaendringene — 15.10.2015
EUs innsats for å redusere utslippene av klimagasser virker. Faktisk forventes det at EU kommer til å klare å oppnå sitt ensidig fastsatte mål om 20 prosent utslippskutt (sammenlignet med 1990) før den omforente fristen i 2020. EU har videre til hensikt å redusere sine innenlandske utslipp med minst 40 prosent innen 2030 og avkarbonisere økonomien ytterligere innen 2050. EU står nå for ca. 10 prosent av de globale utslippene av klimagasser.
Infographic Pascal source code Drivstofftyper og klimagassutslipp — 09.11.2016
Etterspørselen etter transport er nært forbundet med økonomisk aktivitet: I perioder med vekst øker den økonomisk aktiviteten, noe som medfører at flere varer blir transportert og flere mennesker reiser. Konsekvensene av transport for menneskers helse, miljøet og klimaendringene er tett knyttet til valg av drivstoff. Rene drivstofftyper som elektrisk kraft er allerede tilgjengelig og kan utgjøre et reelt alternativ til bensin og diesel. Reiselengden spiller en viktig rolle i vurderingen av en drivstofftypes egnethet.
Infographic Troff document Kjøretøyutslipp og -effektivitet — 09.11.2016
Veitransport basert på bruk av fossilt brensel er den viktigste kilden til transportrelatert luftforurensning. Hvert kjøretøy slipper ut forurensende stoffer fra en rekke kilder.
Infographic Eksponering for luftforurensning i byer — 09.11.2016
Mange europeere eksponeres for skadelige nivåer av luftforurensning. Opptil 30 % av Europas byboere blir eksponert for nivåer av luftforurensning som overskrider EUs luftkvalitetsstandarder. Og om lag 98 % av Europas byboere blir eksponert for nivåer av luftforurensende stoffer som etter WHOs strengere retningslinjer anses å være skadelige for helsen.
Infographic Octet Stream Støyforurensning i Europa — 09.11.2016
Støyforurensning er et økende miljøproblem som har sitt utspring i en rekke ulike kilder. Støyforurensning kan ha en negativ innvirkning på eksponerte menneskelige befolkninger, helse- og distribusjonseffekter i dyre- og plantelivet og svekket skolebarns læringsevne hos barn i skolealder.
Infographic Pascal source code EU-mål for reduksjon av klimagassutslipp — 09.11.2016
EU har satt seg en rekke mål for å redusere miljøbelastningen ved transport i Europa, herunder utslipp av klimagasser. Målene for transportsektoren inngår i EUs overordnede mål om å redusere klimagassutslippene med 80–95 % innen 2050.
Infographic Troff document Temperaturinversjon gjør at forurenset luft blir «fanget» på bakkenivå — 09.11.2016
Forurensningsepisoder har større sannsynlighet for å forekomme i forbindelse med temperaturinversjon. I perioder med langvarige høytrykk i vintermånedene blir bakken varmet opp av solstrålingen. Om natten gjør mangelen på skydekke at varmen forsvinner raskt fra bakken, og luften som er i kontakt med bakken blir kaldere. Den varme luften stiger og legger seg som et lokk som sørger for at den kalde luften blir værende på bakkenivået. Forurensningen, inkludert den som stammer fra veitrafikk, blir også fanget, slik at luftlaget nærmest bakken blir mer og mer forurenset. Dette fortsetter helt til værforholdene endrer seg.

Permalinks

Dokumenter handlinger