kitas
ankstesnis
punktai

Tvarumo transformacija

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-11-23
3 min read
Savo penkerių metų pavyzdinėje ataskaitoje Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2020 m. „SOER 2020“ EAA padarė išvadą, kad, nepaisant per pastaruosius dešimtmečius pagerėjusios padėties, Europos aplinkos būklė kelia nerimą. Globalus ir sisteminis būsimų aplinkosaugos uždavinių pobūdis reiškia, kad, siekiant ilgalaikių ES tvarumo tikslų, reikės iš esmės pakeisti visuomenės pagrindą sudarančias socialines sistemas, visų pirma susijusias su maistu, energija, judumu ir sukurta aplinka.

Siekiant minėtų pokyčių reikės daugiau veiksmų gerokai padidinančių efektyvumą. Bus reikalingi papildomi ilgalaikiai ir esminiai vyraujančios praktikos, politikos ir mąstysenos pokyčiai, kurie galiausiai paskatins naujų žinių poreikį.  Atsisakant trumpalaikių rezultatų siekimo praktikos, kuri šiuo metu įsišaknijusi politinėje ir ekonominėje mąstysenoje,  reikės išnaudoti ilgalaikes, globaliu mastu integruotas galimybes.

Įvadas

Raginimai iš esmės transformuoti Europos visuomenės sistemas reiškia, kad pripažįstamas tiek pokyčių, kurių reikia ilgalaikiam tvarumui pasiekti, mastas, tiek sisteminis uždavinio pobūdis. Dėl pasaulinių tendencijų, pvz., vakarietiško vartojimo modelių plitimo ir susijusių išteklių poreikio, ekosistemoms tenka vis didesnė našta. Numatomas pasaulio ekonomikos augimas, atsižvelgiant į ribotas aplinkos galimybes, gali būti suderinamas tik vykdant esminius svarbiausių gamybos ir vartojimo sistemų pokyčius. Vis dėlto šiuos pokyčius įgyvendinti trukdo rimtos kliūtys, nes sistemos, kurios didele dalimi prisideda prie mūsų aplinkai daromo spaudimo, taip pat yra sudėtingais ryšiais susijusios su nauda ir interesais, pvz., darbo vietomis, investicijomis, gyvenimo būdu ir vertybėmis. Todėl tikėtina, kad imantis veiksmų reikės siekti sudėtingų ir neužtikrintų kompromisų, o tai savo ruožtu  didintų išlaidas apmokančiųjų pasipriešinimą.

Šioje srityje atliekama vis daugiau mokslinių tyrimų, nagrinėjančių transformaciją skatinančias pasaulines jėgas, esminių sistemų savybes ir funkcionavimą bei procesus ir valdymo priemones, kurios galėtų paskatinti ir valdyti sisteminius pokyčius. Aktualioje šiuolaikinėje literatūroje pabrėžiama ne tik inovatyvių technologijų, bet ir naujos praktikos bei elgesio, grindžiamo pasikeitusiais įsitikinimais ir vertybėmis, svarba. Sudėtingi ir neužtikrinti sisteminiai pokyčiai taip pat byloja apie poreikį apgalvotai kurti įvairias politikos priemones, užtikrinant atvirą ir lankstų valdymą. Pripažįstant faktą, kad dauguma sudėtingiems XXI a. uždaviniams spręsti būtinų žinių yra pasklidusios  visuomenėje, vyriausybės dažniau turėtų palaikyti aktyvią partnerystę su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene.

Šios srities ES politika

ES Septintojoje aplinkos veiksmų programoje aptariama vizija, pagal kurią

„2050 m. gerai gyvensime paisydami planetos ekologinių ribų“.

Kaip išsamiau aptarta šioje programoje ir kitose ES politikos srityse, norint įgyvendinti šią viziją, reikia imtis į ateitį orientuotų gamybos ir vartojimo sistemų pokyčių. Pavyzdžiui, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos plane nustatytas ES tikslas iki 2050 m. 80 proc. sumažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o žiedinės ekonomikos strategijoje numatyta iki 2030 m. įgyvendinti esminius patobulinimus atliekų mažinimo ir valdymo srityje. Pasauliniu lygmeniu nustatytuose Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tiksluose pateikiamas gausus tikslų, susijusių su tvarumo socialiniais ir ekonominiais bei aplinkos aspektais, rinkinys.

Europos aplinkos agentūros (EAA) veikla

EAA sprendžia tvarumo transformacijos klausimą įvairiais lygmenimis ir naudodama įvairius analizės metodus. Šis darbas apima:

  • pasaulinių tendencijų ir planetos galimybių analizę, įskaitant šių tendencijų ir galimybių poveikį Europos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu;
  • esminių Europos socialinių-techninių bei socialinių-ekologinių sistemų, pvz., maisto, energijos, judumo ir miesto sistemų, analizę, ir jų poveikį aplinkai ir gamtos ištekliams;
  • tvarumo transformacijos teorinės ir praktinės reikšmės vertinimą, remiantis moksliniais tyrimais ir atskirų atvejų tyrimais visoje Europoje;
  • žinių apie į ateitį orientuotus ir tvarius vertinimus kūrimą, įskaitant tendencijų, pokyčių, sisteminės rizikos ir naujai iškylančių klausimų, susijusių su aplinka ir tvarumu, analizę;
  • gebėjimų stiprinimą bei į ateitį orientuotos informacijos mainus Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle (EIONET) ir bendradarbiavimą su Europos ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais ir mokslinių tyrimų tinklais.

Susijusios nuorodos

Planetos galimybių tyrimų tinklas

Tvarumo transformacijos tyrimų tinklas

Ateities Žemės planeta

Europos strategijos ir politikos analizės sistema

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai