næste
forrige
emner

Nyheder

Behov for en større indsats i EU for at mindske påvirkningerne fra kemiske pesticider

Skift sprog
Nyheder Udgivet 14/09 2023 Sidst ændret 14/09 2023
3 min read
Selv om det er lykkedes nogle EU-medlemslande at reducere brugen af pesticider, udgør pesticidforurening stadig en betydelig risiko for menneskers sundhed og miljøet, hedder det i en briefing i dag fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Derfor skal der gøres meget mere for at nå EU's nulforureningsmål om at mindske brugen og risikoen ved kemiske og mere farlige pesticider med 50 % inden 2030.

Den udbredte brug af pesticider er en væsentlig kilde til forurening af vand, jord og luft, og den medfører tab af biodiversitet og udvikling af resistens hos skadedyr. Menneskers eksponering for kemiske pesticider er forbundet med kroniske sygdomme såsom kræft, hjertesygdomme, luftvejssygdomme og neurologiske sygdomme.

EEA's nye briefing "How pesticides impact human health and ecosystems in Europe" opsummerer den seneste viden om, hvordan kemiske pesticider påvirker vores sundhed og miljøet, og beskriver gode fremgangsmåder til at reducere brugen af dem og risikoen ved dem i hele Europa. Den viser eksempler på gode fremgangsmåder til, hvordan man kan reducere brugen af pesticider og håndtere de tilknyttede risici uden at bringe fødevareforsyningen i fare.

 

Brugen af pesticider og påvirkninger: Hvad vi ved

Europas landbrugssektor er stadig afhængig af at bruge store mængder kemiske pesticider for at opretholde høstudbyttet, og mængden af solgte pesticider har været stabilt i det seneste årti. Pesticider anvendes også i skovbrug og langs veje og jernbaner samt i offentlige parker, haver og på legepladser, der i høj grad anvendes af borgerne – især børn, gravide og ældre, som netop er grupper, der er mere sårbare over for udsættelse for pesticider.

Fra 2011 til 2020 lå mængden af solgte pesticider i EU-27-medlemslandene relativt stabilt på ca. 350 000 ton om året.

I 2020 blev der påvist et eller flere pesticider i koncentrationer, der lå over tærskelværdierne, på 22 % af alle overvågningssteder i floder og søer i Europa. Hvad angår jordforurening, blev der fundet pesticidrester i 83 % af de landbrugsjorde, der blev testet i en undersøgelse i 2019.

Pesticidforurening er en af de vigtigste årsager til tab af biodiversitet i Europa. Især har brugen af pesticider medført betydelige reduktioner i insektbestanden, hvilket truer insekternes vigtige rolle i fødevareproduktionen, herunder bestøvning af de fleste frugt- og grøntsagsafgrøder.

Mennesker udsættes primært for pesticider gennem kosten (mad og drikkevand), og ved at opholde sig i områder, hvor der anvendes pesticider. Landbrugsmedarbejdere kan desuden blive eksponeret på arbejdspladsen. En omfattende biomoniteringsundersøgelse af mennesker, der blev gennemført i 2014-2021 i fem europæiske lande, viste, at 84 % af deltagerne i undersøgelsen havde mindst to pesticider i kroppen.

Pesticidniveauerne lå konsekvent højere hos børn end hos voksne, og børn er særligt følsomme over for de sundhedsskadelige påvirkninger fra kemikalier. Menneskers udsættelse for kemiske pesticider er forbundet med en række alvorlige kroniske sygdomme, f.eks. kræft, hjertesygdomme, luftvejssygdomme, neurologiske sygdomme og forsinket udvikling hos børn.

 

Opfyldelse af målene ved at reducere brugen af pesticider

Europa-Kommissionens jord til bord-strategi fra 2020 indførte to reduktionsmål for pesticider: en reduktion på 50 % i brugen af og risikoen ved kemiske pesticider, og en reduktion på 50 % i brugen af mere farlige pesticider. Strategien er en vigtig del af den europæiske grønne pagt, og den tager sigte på at gøre Europas fødevaresystemer retfærdige, sunde og bæredygtige. Hvis målene skal nås, kræver det en større indsats fra EU's politiske beslutningstagere og medlemslandene, bemærkes det i briefingen.

Europa-Kommissionen har for nylig foreslået en ny forordning om bæredygtig anvendelse af pesticider, som kræver, at landene fastsætter deres egne nationale reduktionsmål, sørger for, at alle landbrugere og andre professionelle pesticidbrugere anvender miljøvenlige systemer til skadedyrsbekæmpelse og begrænser brugen af pesticider i følsomme områder som f.eks. grønne områder i byerne og beskyttede områder. Andre tiltag, der nævnes i briefingen, er at give undervisning til professionelle brugere og rådgivere på området, tilskynde til at overgå til økologisk landbrug og præcisionslandbrug, og beskatte de mest farlige pesticider.

For at mindske afhængigheden af kemiske pesticider og opretholde fødevaresikkerheden vil det også være afgørende at promovere et skift til alternative landbrugsmodeller, der anvender økologiske koncepter og principper i landbrugsproduktionen, hedder det i EEA's briefing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Handlinger