další
předchozí
položky

Přechod k udržitelnosti

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.11.2023
4 min read
Ve své stěžejní zprávě SOER 2020 vydávané jednou za pět let agentura EEA dospěla k závěru, že budoucí vývoj Evropy v oblasti životního prostředí je bez ohledu na zlepšení v posledních desetiletích znepokojivý. Globalizovaný a systémový charakter environmentálních úkolů, které máme před sebou, značí, že dosažení dlouhodobých evropských cílů udržitelnosti si vyžádá zásadní změnu hlavních společenských systémů, zejména v oblasti potravin, energie, mobility a zastaveného prostředí.

Dosažení takových změn bude vyžadovat mnohem víc než postupné zvyšování efektivity. Místo toho budou zapotřebí dlouhodobé, zásadní změny převládajících postupů, politik a způsobů myšlení, které si následně vyžádají nové znalosti. Bude nutné překonat krátkodobé zaměření, které v politickém a ekonomickém uvažování v současné době převládá, a namísto toho zvolit dlouhodobé, integrované a globální hledisko.

Úvod

Výzvy k zásadním transformacím evropských společenských systémů odráží uznání rozsahu změn potřebných k dosažení dlouhodobé udržitelnosti i systémové povahy tohoto problému. Globální megatrendy, jako je rozšiřování západních spotřebních návyků a souvisejících nároků na zdroje, čím dál víc zatěžují ekosystémy. Sladění plánovaného růstu světového hospodářství se skutečností, že životní prostředí není nekonečné, lze dosáhnout pouze prostřednictvím zásadních změn hlavních systémů výroby a spotřeby. K dosažení těchto změn je však nutno překonat velké překážky, jelikož uvedené systémy, které mají na svědomí velkou část zátěže životního prostředí, jsou též složitě propojeny s přínosy a zájmy, jako jsou pracovní místa, investice, životní styl. Intervence tudíž zřejmě povedou ke složitým a nejistým kompromisům, což vyvolá odpor těch, kteří ponesou náklady.

Výzkum v této oblasti se rychle rozrůstá a zabývá se globálními silami, které volají po změnách, charakteristikami a fungováním hlavních systémů a procesy a správními opatřeními, které by mohly vyvolat a řídit systémové změny. Příslušná literatura zdůrazňuje, že jsou důležité nejenom inovativní technologie, ale také nové postupy a chování založené na změně přesvědčení a hodnot. Složitý a nejistý charakter systémových změn též poukazuje na potřebu pečlivě koncipovaných kombinací politických opatření i otevřených a přizpůsobivých stylů správy věcí veřejných. Vzhledem k tomu, že mnohé ze znalostí potřebných k řešení těchto složitých problémů 21. století jsou rozptýlené po celé společnosti, budou vlády často muset zapojit podniky a občanskou společnost jako aktivní partnery.

Politiky EU v této oblasti

Sedmý akční program EU pro životní prostředí obsahuje vizi, že

„v roce 2050 žijeme spokojeně a v ekologických mezích naší planety.“

Dosažení uvedené vize si podle tohoto programu i dalších strategií EU vyžádá dalekosáhlé změny systémů výroby a spotřeby. Plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství například stanoví cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů v EU o 80 %, zatímco strategie pro oběhové hospodářství se zaměřuje na významná zlepšení v oblasti snižování objemu odpadu a nakládání s odpady do roku 2030. Na světové úrovni cíle udržitelného rozvoje, které stanovila Organizace spojených národů, nabízí bohatou sbírku cílů, které řeší jak socioekonomické, tak environmentální rozměry udržitelnosti.

Činnosti agentury EEA

Agentura EEA se zabývá problematikou přechodu k udržitelnosti v různém rozsahu a za použití kombinace různých analytických přístupů. Tato činnost zahrnuje:

  • analyzování globálních megatrendů a mezí naší planety, včetně jejich důsledků na evropské, regionální a národní úrovni,
  • analyzování hlavních evropských sociotechnických a socioenvironmentálních systémů, jako jsou potraviny, energie, mobilita a městské systémy, a jejich důsledků pro životní prostředí a přírodní zdroje,
  • posuzování, co přechod k udržitelnosti znamená teoreticky a v praxi, čerpání z akademických výzkumů a případových studií z celé Evropy,
  • rozvíjení znalostí týkajících se prospektivních hodnocení a hodnocení udržitelnosti, včetně analyzování trendů, změn hnacích sil, systémových rizik a nových problémů týkajících se životního prostředí a udržitelnosti,
  • budování kapacit a sdílení informací o budoucích scénářích v rámci Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet) a navazování kontaktů se zainteresovanými evropskými a mezinárodními subjekty a výzkumnými pracovišti.

Související odkazy

Planetary Boundaries Research Network

Sustainability Transitions Research Network

Future Earth

Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů