Преценете консумацията си на млечни продукти.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Производството на масло, сирене и други млечни продукти с високо съдържание на мазнини спомага за отделянето на повече газове, предизвикващи парников ефект, както и за eутрофикацията на подпочвените води, реките и моретата. Запомнете, че около 70 % от всички селскостопански земи се използват за отглеждане на добитък.
Действия към документ