следващ
предишен
елементи

Article

Превръщане на промените в преход

Смяна на език
Article Публикуван 26-11-2013 Последна промяна 11-05-2021
Живеем в свят на постоянни промени. Как можем да направляваме тези продължаващи промени, така че да постигнем глобална устойчивост до 2050 г.? Как да постигнем баланс между икономиката и околната среда, между краткосрочната и дългосрочната перспектива? Отговорът се крие в начина, по който управляваме процеса на прехода, без да се блокираме в неустойчиви системи.s

Нашите общества са изправени пред сериозни рискове, свързани с околната среда, сред които изменение на климата, загуба на биологичното разнообразие и изчерпване на природните ресурси. Виждаме също така, че много от екологичните проблеми са взаимосвързани и се коренят в нашите обществени и икономически системи. Замърсяването на въздуха например засяга не само човешкото здраве; то е също така фактор, влияещ върху изменението на климата и устойчивостта на екосистемите. За да се справим с него, трябва да обърнем внимание на системите ни в областта на храните, транспорта и енергетиката, както и на глобалното измерение на замърсяването на въздуха.

Ясно е, че такива системни предизвикателства изискват изчерпателни отговори и поемане на дългосрочни ангажименти. Вече са в ход някои схеми за насочване на прехода на Европа към общество с ниски въглеродни емисии. В своето предложение за Седмата програма за действие за околната среда Европейският съюз изложи дългосрочната си визия за 2050 г. с ударение върху постигане на общество с ниски въглеродни емисии. В други инициативи, като „Европа 2020“ и пакета „Климат и енергетика“, се определят редица цели до 2020 г., включително устойчив икономически растеж, намаление на емисиите на парникови газове, насърчаване на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Привеждане на нашата дейност в съответствие

Ние, в Европейската агенция за околната среда, изцяло подкрепяме дългосрочните цели на ЕС и поемаме ангажимент в следващата си многогодишна програма (2014—2018 г.) да предоставим максимална помощ за тяхното постигане.

Благодарение на мрежата ни за наблюдение на околната среда имаме уникалната възможност да анализираме въздействията на тези обществени и икономически преходи върху околната среда . Работата ни се основава на събиране и оценка на данните, докладвани от нашите държави членки и мрежите ни. Разглеждаме също по-широки системни предизвикателства, както и общите европейски и глобални тенденции.

През целия нов период на планиране ще продължим укрепването на тези основни дейности, насочени към предоставяне на висококачествено знание на нашите заинтересовани страни. Ще доразвием също така капацитета си за идентифициране на нововъзникващи проблеми и свързването им с насоките на текущата политика.

Очевидно тези цели могат да бъдат постигнати само чрез задълбочаване на сътрудничеството, диалога и капацитета ни за създаване на знания съвместно с нашите държави членки, заинтересованите страни и институционалните партньори в областта на предоставянето на данни.

Като предаваме това знание на лицата, вземащи политически решения, и ключовите заинтересовани страни, ние се надяваме да дадем определена насоченост на продължаващите промени и да ги превърнем в преход към ефективно в ресурсно отношение и стабилно общество с ниски въглеродни емисии.

Предстоящи предизвикателства

На европейско равнище едно от предстоящите предизвикателства ще бъде да направим политиките си все по-ефективни и по-добре прилагани. Друго предизвикателство ще бъде да избегнем блокирането си в дългосрочен план в неустойчиви системи в областта на транспорта, енергетиката, жилищата и храните. Извършването на оценка на потенциалните въздействия на различни пътеки на преход ще ни даде възможност да коригираме по пътя поетия от нас курс, ако това се наложи. Солидната база от знание е от съществено значение и за двете посочени предизвикателства.

Същото е вярно и на институционално равнище. Опирайки се на опита си от две десетилетия, ще продължим да изграждаме и при необходимост да коригираме вътрешните структури, така че те да съответстват и да отговарят на нуждите на нашите заинтересовани страни. Инструментите, които използваме за създаване и разпространение на знание в областта на околната среда, ще трябва освен това да бъдат все по-надеждни, гъвкави и иновативни, за да се гарантира, че сме винаги готови да предоставим необходимото знание, когато то е нужно.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Изпълнителен директор


Уводна статия, публикувана в брой № 2013/1 на EEA newsletter, October 2013 (Бюлетин на ЕАОС, октомври 2013 г.)


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: societal changes, transitions
Действия към документ