ďalej
späť
body

Spotreba domácností

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 07. 05. 2021
This page was archived on 01. 09. 2016 with reason: No more updates will be done
Pochopenie spotrebných návykov domácností spočíva v pochopení ľudského správania. Spotrebné návyky v Európe sa veľmi líšia od návykov pred 50 rokmi. Medzi dôležitými faktormi, ktoré majú vplyv na spotrebu, patrí rast príjmov, globalizácia hospodárstva, prevratné technické objavy (ako sú internet a mobilné telefóny), zmenšovanie veľkostí domácností a starnutie obyvateľstva, ako aj zvyklosti a kultúra.

Spotreba tovaru a služieb v členských štátoch EÚ je hlavnou hnacou silou celosvetového využívania zdrojov – a súvisiacich environmentálnych vplyvov. Spotreba v Európe (potraviny a nápoje, bývanie, mobilita a cestovný ruch) vedie k rastúcemu podielu environmentálnych tlakov a vplyvov na celom svete v dôsledku rozvoja svetového obchodu. Dosiahnutie významného zníženia týchto účinkov si vyžaduje zmenu návykov súkromnej i verejnej spotreby, ktoré by doplnili prínosy zdokonalených technológií a výrobných postupov.

Výdavky na spotrebu v EÚ-27 sa v období rokov 1990 až 2010 zvýšili o 33 %. V krajinách západného Balkánu a Turecka sa v rovnakom období zaznamenal prudší nárast – o 120 %, resp. 63 %. Domácnosti minuli dva- a šesťkrát viac ako verejný sektor. Negatívne environmentálne účinky tovaru spotrebovaného v Európe sú celosvetové – ťažba surovín, výroba, spracovanie a preprava majú vplyv na ostatné regióny.

Naše stravovacie návyky a pitný režim vyvíjajú značný tlak na životné prostredie. Spôsobujeme ho priamo cestovaním do obchodov, skladovaním, varením a produkovaním odpadu; a nepriamo – čo je ešte dôležitejšie – pri výrobe, spracovaní a preprave potravín.

Kupujeme stále viac elektrických a elektronických výrobkov (ako sú televízory, osobné počítače, laptopy, mobilné telefóny a kuchynské spotrebiče) a aj ich vymieňame čoraz častejšie ako predtým. Spotreba elektrickej energie domácnosťami rastie. Naše domy sú čoraz energeticky účinnejšie, ale staviame väčšie domy pre menej ľudí, preto spotreba energie na vykurovanie klesá len nepatrne. Každý občan Európskej únie vyhodil v roku 2008 približne 445 kg domového odpadu.

Stále častejšie cestujeme autom alebo letecky, čo má za následok zvyšovanie spotreby energie a nárast emisií skleníkových plynov. K znečisťovaniu ovzdušia najviac prispieva nárast cestnej dopravy, ktorá spôsobuje aj problémy s hlukom v mestách. Súčasný trend uprednostňovania bývania v mestských oblastiach s nízkou hustotou má za následok živelný rast miest, čo naopak vedie k zvyšovaniu spotreby energie, zdrojov, dopravy a využívania pôdy.

Rýchlo sa rozvíja cestovný ruch a stále častejšie cestujeme z jednej destinácie do druhej autom alebo lietadlom. Turistické destinácie, spotreba vody a energie, využívanie pôdy a produkcia odpadov/odpadových vôd majú často značný vplyv na životné prostredie.

Politiky EÚ

Európska politika sa len nedávno začala zaoberať problémom neudržateľných spotrebiteľských návykov. Cieľom európskych iniciatív ako je integrovaná politika výrobkov a smernica o ekodizajne (2009/125/ES) je zníženie environmentálnych vplyvov výrobkov vrátane ich energetickej spotreby počas celého ich životného cyklu. Politiky EÚ okrem toho prostredníctvom iniciatívy vedúcich trhov stimulujú trhy podporujúce inovácie. Akčný plán Európskej komisie udržateľnej spotreby a výroby a udržateľnej priemyselnej politiky  z roku 2008, ktorý sa má prehodnotiť v roku 2012, posilňuje prístupy založené na analýze životného cyklu, upevňuje zelené verejné obstarávanie a iniciuje niektoré činnosti zamerané na správanie spotrebiteľov. Súčasné politiky sú však založené na dobrovoľných nástrojoch, ktoré zatiaľ neriešia dostatočne základné príčiny neudržateľnej spotreby; namiesto toho majú tendenciu zaoberať sa znižovaním vplyvov.

V septembri 2011 prijala Európska komisia Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje. Obsahuje návrhy na upevnenie zeleného verejného obstarávania a zaoberá sa ekologickou stopou výrobkov. Jeho cieľom je zavedenie spoločnej metodiky posudzovania, zobrazovania a porovnávania environmentálneho správania výrobkov, služieb a spoločností a zabezpečiť lepšie pochopenie správania spotrebiteľov. Odporúča aj opatrenia na zníženie environmentálnych vplyvov v oblastiach spotreby potravín, bývania a mobility.

Udržateľná spotreba je rozhodujúca v pláne činnosti zameranom na udržateľný rozvoj, tzv. Agende 21, ktorý bol prijatý na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro v roku 1992. Cieľom konferencie Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio+20) je dohodnúť sa na celosvetovom rámci programov o udržateľnej spotrebe a výrobe. Mnoho iniciatív a činností bolo prijatých aj na vnútroštátnych, regionálnych a miestnych úrovniach, napríklad v rámci regionálnych stratégií trvalo udržateľného rozvoja i ako súčasť procesov Agenda 21.

Trvalo udržateľná spotreba je spoločným problémom a zodpovednosť musia prevziať všetci aktéri vrátane orgánov verejnej moci, podnikov a spotrebiteľov.

Činnosti Európskej environmentálnej agentúry (EEA)

Práca EEA o spotrebe zahŕňa:

 

Agentúre EEA pomáha s prácou v tejto oblasti Európske tematické centrum pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu (ETC/SCP).

Výhľad

V roku bude agentúra EEA pomáhať Európskej komisii a Európskemu parlamentu, ako aj členským a spolupracujúcim krajinám EHP pri on-line zverejňovaní súboru ukazovateľov na meranie pokroku pri dosahovaní trvalo udržateľnej spotreby a výroby a pri aktualizácii hodnotenia z roku 2010 o spotrebe a životnom prostredí. Agentúra EEA ďalej pomôže v rámci samitu Zeme Rio+20 o trvalo udržateľnom rozvoji s rozličnými činnosťami súvisiacimi s trvalo udržateľným životom, trvalo udržateľnými obchodnými modelmi a s ďalšími činnosťami.

Súvisiace prepojenia

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu