следващ
предишен
елементи

Потребление на домакинствата

Смяна на език
Страница Последна промяна 07-05-2021
This page was archived on 01-09-2016 with reason: No more updates will be done
Разбирането на моделите на потребление в домакинствата е равнозначно на разбирането на поведението на човека. Моделите на потребление в Европа са много различни от тези отпреди 50 години. Някои важни фактори, които определят потреблението са нарастващите доходи, глобализацията на икономиката, технологичните постижения (като интернет и мобилните телефони), намаляващия размер на домакинствата, застаряващото население, навиците и културите.

Потреблението на стоки и услуги в страните-членки на ЕАОС е основен двигател на използването на световни ресурси – както и на свързаните с това влияния върху околната среда. Потреблението в Европа (храна и напитки, жилищно настаняване, мобилност и туризъм) води до увеличаващ се натиск и въздействия върху околната среда по целия свят, поради нарастващата световна търговия. Постигането на значително отслабване на тези ефекти изисква промяна в частните и обществени модели на потребление, което да допълни ползите от подобрената технология и производствени процеси.

В периода 1990-2010 г. разходите за потребление в ЕС-27 нарастват с 33%. За същия период страните от Западните Балкани и Турция регистрират още по-рязко нарастване от съответно 120% и 63%. Домакинствата харчат между два и шест пъти повече от обществения сектор. Отрицателните екологични последици от консумираните в Европа стоки са от глобално естество – извличането на ресурси, производството, обработката и превозът засягат други региони.

Навиците ни на хранене и пиене оказват значителен натиск върху околната среда: взимаме пряко участие в този процес като пътуваме до магазина, съхраняваме, готвим и произвеждаме отпадъци; и непряко – и дори още по-важно – чрез производството, обработката и превоза на храна.

Купуваме все повече електроуреди (като телевизори, компютри, лаптопи, мобилни телефони и домакински уреди) и освен това ги заменяме по-често с нови отпреди. Потреблението на електричество в домакинствата се увеличава. Домовете ни са станали по-енергийно-ефективни, но тъй като строим по-големи жилища за по-малко на брой души, енергийното потребление за отопление е намаляло слабо. През 2008 г. всеки Европейски гражданин е изхвърлил приблизително 445 kg битови отпадъци.

Увеличава се и пътуването с автомобил и самолет, което повишава енергийното потребление и емисиите на парникови газове; големият автомобилен трафик има основен принос за замърсяването на въздуха и проблемите с шума в градовете. Днешната тенденция за живеене в слабо населени градски райони води до разрастване на градовете и съответно увеличаване на потребелението на енергия, ресурси, транспорт и земя.

Туризмът расте бързо, а пътуването от и до определени дестинации най-често се осъществява с кола или самолет. В туристическите дестинации потреблението на вода и енергия, използването на земя и генерирането на отпадъци/отпадъчни води често оказват значителен ефект върху околната среда.

Политики на ЕС

Европейската политика отскоро се заема с предизвикателството, което представляват неустойчивите модели на потребление. Европейски инициативи като интегрирана продуктова политика и Директивата за екодизайн имат за цел да намалят въздействието на продуктите върху околната среда, включително потреблението на енергия по време на целия им жизнен цикъл. Освен това политиките на ЕС насърчават отворените за иновации пазари с помощта на Инициативата за водещи пазари на ЕС. Планът за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика на Европейската комисия от 2008 г., който предстои да бъде преразгледан през 2012 г., подкрепя подходите, основани на жизнения цикъл, затвърдява зелените обществени поръчки и предприема действия за промяна на потребителското поведение. Настоящите политики обаче често се основават на доброволни инструменти, които не разглеждат достатъчно задълбочено причините за неустойчивото потребление; вместо това, те се съсредоточават върху намаляване на въздействията.

Европейската комисия прие „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа” през септември 2011 г. Тя включва предложения за насърчаване на зелените обществени поръчки и отделяне на специално внимание на екологичния отпечатък на продуктите. Има за цел да изготви обща методика за оценяване, илюстриране и въвеждане на индикатори за екологично представяне на продукти, услуги, компании и за постигане на по-голямо разбиране на потребителското поведение. Освен това се препоръчват мерки за намаляване на въздействието върху околната среда в областите на потребление на хранителни продукти, жилищно настаняване и мобилност.

Устойчивото потребление е ключов елемент в плана за действие за устойчиво развитие, „Дневен ред 21”, приет на Конференцията на Обединените нации за околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 г. Целта на Конференцията на ООН за устойчивото развитие през 2012 г. (Рио+20) е да се постигне споразумение за световна рамка от програми за устойчиво потребление и производство. Многобройни инициативи и действия също така се осъществяват на национално, регионално и местно равнище, например в рамките на стратегии за регионално устойчиво развитие и като част от процесите на „Дневен ред 21”.

Устойчивото потребление е общо предизвикателство, което изисква от всички участници, включително публични органи, предприятия и потребители, да поемат отговорност.

Дейности на ЕАОС

Дейността на ЕАОС, свързана с потреблението включва:

 

Дейността на ЕАОС в тази област се подкрепя от Европейския тематичен център за устойчиво потребление и производство (ETC/SCP).

Прогнози

През 2012 г. ЕАОС ще съдейства на Европейската комисия и Европейския парламент, както и на страните-членки и сътрудничещите страни на ЕАОС като публикува онлайн набор от индикатори, измерващи напредъка към устойчиво потребление и производство, както и актуализирана оценка на потреблението и околната среда от 2010 г. Освен това ЕАОС подкрепя Срещата на високо равнище за Земята „Рио+20” за устойчиво развитие чрез разнообразни дейности за устойчив начин на живот, устойчиви икономически модели и др.

Връзки по темата

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ