ďalej
späť
body

Energia

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
Topics:
Energia je základom na vytváranie priemyselného, obchodného a spoločenského blaha a poskytuje tiež osobné pohodlie a mobilitu. Jej výroba a spotreba však spôsobuje veľkú záťaž pre životné prostredie: emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, využívanie pôdy, vznik odpadu a ropné havárie. Táto záťaž prispieva ku klimatickým zmenám, poškodzuje prírodné ekosystémy a prostredie vytvárané človekom a nepriaznivo pôsobí na ľudské zdravie.

Mnohé činnosti ľudí si vyžadujú spaľovanie fosílnych palív. To zvyšuje koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére (CO2) vedúceho k zmene klímy a prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Dopyt po energii rastie v celosvetovom rozsahu, čo upevňuje trend stúpajúcich emisií CO2.

Väčšina krajín sa pri uspokojovaní dopytu po energii spolieha na fosílne palivá (ropa, zemný plyn a uhlie). Spaľovaním týchto palív sa uvoľňuje teplo, ktoré je možno premeniť na energiu. V tomto procese uhlík v palive reaguje s kyslíkom, čím sa vytvára CO2, ktorý sa uvoľňuje do atmosféry. Uvoľňujú sa aj látky znečisťujúce ovzdušie (oxid siričitý, oxidy dusíka a prachové častice), čo vplýva na kvalitu ovzdušia. Vďaka technickým opatreniam a zlepšeniam v elektrárňach a teplárňach sa však tieto emisie látok v posledných desaťročiach znížili.

Vrchol európskej spotreby energie bol v roku 2006. Spotreba energie v roku 2010 bola takmer o 4 % nižšia. Časť tohto poklesu je možné vysvetliť hospodárskou krízou, prispelo k nemu však aj mierne oddelenie hospodárskej činnosti od spotreby energie.

Fosílne palivá v zmesi palív stále prevažujú: približne 77 % energetických potrieb priemerného Európana uspokojujú ropa, zemný plyn a uhlie. Jadrová energia poskytuje 14 %, zvyšných 9 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľná energia však rýchlo stúpa. V roku 2010 bola solárna fotovoltaika najväčším zdrojom novo inštalovaných zariadení, nový plyn a vietor boli na druhom a treťom mieste. V prípade jadrovej energie sa omnoho viac zariadení vyradilo z prevádzky ako sa nainštalovalo.

Priemerný Európan spotrebuje ročne 27 megawatt-hodín (MWh) vrátane všetkých domácich, priemyselných a dopravných zdrojov. Tento údaj sa v jednotlivých krajinách výrazne líši, rovnako aj súvisiace emisie CO2, veľmi to závisí od miery prerazenia obnoviteľnej a jadrovej energie. V súčasnosti je najväčším spotrebiteľom energie doprava, ktorá je od roku 1990 najrýchlejšie rastúcim odvetvím využívajúcim energiu.

Politiky EÚ

Energia je čoraz väčšou politickou prioritou, predstavuje jednu z piatich hlavných oblastí rozvoja, na ktoré sa zameriava stratégia Európa 2020 vo svojich cieľoch:

 • 20 % spotreby energie v Európe má pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie,
 • 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie.

Popri špecifických cieľoch stratégie Energia 2020 sa ďalšími oblasťami záujmu zaoberajú rôzne politiky, ktoré sú zhrnuté na webovej stránke Európskej komisie. Tieto politiky zahŕňajú:

Činnosti agentúry EEA

Jednou z kľúčových činností agentúry EEA v oblasti energetiky je monitorovanie integrácie environmentálnych kritérií do sektora energetiky. Každoročne sa aktualizuje a publikuje súbor energetických a environmentálnych ukazovateľov. Agentúra EEA zverejňuje aj hodnotenia očakávaných environmentálnych prínosov a tlakov z rôznych podielov obnoviteľnej energie.

Energetické a environmentálne ukazovatele sa týkajú šiestich politických otázok:

 • Má využívanie a výroba energie čoraz menší vplyv na životné prostredie?
 • Klesá využívanie energií?
 • Ako rýchlo stúpa energetická účinnosť?
 • Nahradzujú menej znečisťujúce palivá tie škodlivejšie?
 • Ako rýchlo sa uplatňujú technológie obnoviteľných energií?
 • Začleňujú sa environmentálne náklady do systému cien lepšie?

Ukazovatele zohrávajú dôležitú úlohu aj pri:

 • sledovaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ,
 • vypracovaní správy o zozname skleníkových plynov EÚ pre Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC),
 • podávaní správ o trendoch a odhadoch v oblasti emisií skleníkových plynov v Európe v rámci Kjótskeho protokolu.

Agentúra EEA vykonáva aj hodnotenia očakávaných environmentálnych prínosov a tlakov vyplývajúcich zo zvýšeného podielu obnoviteľnej energie na celkovej produkcii energie. K tomu patrí:

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akcie dokumentu