ďalej
späť
body

Article

Úvod – Čistá voda znamená život, zdravie, potraviny, rekreáciu, energiu...

Zmeniť jazyk
Article Publikované 20. 11. 2018 Posledná zmena 29. 08. 2023
10 min read
Photo: © Petar Sabol, WaterPIX / EEA
Voda pokrýva viac než 70 % povrchu zeme. Život na zemi sa začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu. Voda je skutočne mnohostranná: je životne dôležitá, je domovom, lokálnym a globálnym zdrojom, dopravnou cestou a regulátorom klímy. A v priebehu posledných dvoch storočí sa stala miestom, kde sa končí putovanie mnohých znečisťujúcich látok uvoľnených do prírody, ako aj novoobjaveným ložiskom bohatým na nerastné suroviny, ktoré sa dajú ťažiť. Aby sme aj naďalej mohli využívať prínosy čistej vody a zdravých oceánov a riek, musíme zásadne zmeniť spôsob využívania vody a jej čistenia.

Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, počnúc tými najmenšími organizmami, ktoré merajú len mikróny, až po modrú veľrybu, ktorá je až 30 metrov dlhá a jej váha môže dosiahnuť až 200 ton. Každý rok sú v hlbočinách oceánov objavené nové druhy. Oceány a moria zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v globálnej klíme: sú najväčším záchytávačom uhlíka a z atmosféry zachytávajú oxid uhličitý. Morské prúdy ohrievajú alebo ochladzujú rôzne regióny a robia ich príjemnejšími na bývanie. Vodná para z teplých morí sa zráža a vracia sa na zem ako dážď alebo sneh kdekoľvek na zemeguli, čím udržiava život na zemi.

Voda je nielen životne dôležitá pre naše telo, je aj zdrojom, ktorý využívame každý deň. Doma ju používame na varenie, upratovanie, sprchovanie a splachovanie. Používame ju pri výrobe potravín, odevov, mobilných telefónov, áut aj kníh. Vodu používame pri stavbe domov, škôl a ciest i na vykurovanie budov a chladenie v elektrárňach. Elektrickou energiou, ktorú získavame z jej pohybu, svietime na ulici i doma. V horúci letný deň sa ponoríme do mora alebo sa poprechádzame popri jazere, aby sme sa ochladili.

Voda je zároveň aj prostriedkom, ktorý slúži na spájanie a presúvanie ľudí a tovaru. Poskytuje prirodzenú dopravnú sieť na celom svete, pričom spája nielen pobrežné, ale aj vnútrozemské mestá, ktoré sa nachádzajú pozdĺž splavných riek, a prispieva tak ku globálnemu obchodovaniu. Tričká, kávové zrná alebo laptopy vyrobené v Severnej a Južnej Amerike, Afrike alebo Ázii sa do Európy dajú prepravovať loďou. Inými slovami: voda je prítomná v každom aspekte nášho života.

Spôsob, akým využívame a čistíme tento vzácny zdroj, má vplyv nielen na zdravie, ale aj na všetko živé a od vody závislé. Znečistenie, nadmerné využívanie, fyzické zmeny vodných biotopov a klimatická zmena naďalej oslabujú kvalitu a dostupnosť vody.

Meníme charakter vody

Čerpaním vody z jej zdroja a jej používaním takmer vždy meníme jej rôzne aspekty. Vyrovnávame riečiská, budujeme kanály na prepojenie morí a riek a staviame priehrady a hrádze, aby sme nasýtili dopyt po vode. Podzemnú vodu vyťaženú z akviferov by bolo možné prepravovať stovky kilometrov až k nám domov. Po použití môže byť voda kontaminovaná chemickými látkami (napr. fosfátmi používanými v čistiacich prostriedkoch), plastovými mikroguľôčkami alebo olejom na varenie. Niektoré z týchto znečisťujúcich látok a nečistôt môžu zostať vo vode aj po dôslednom čistení odpadových vôd. Voda použitá v poľnohospodárstve na pestovanie plodín môže obsahovať rezíduá chemikálií, ktoré sú súčasťou  hnojív a pesticídov. Po použití a niekedy aj po čistení sa časť tejto zmenenej vody vráti do vodného útvaru.

Dokonca aj látky znečisťujúce ovzdušie uvoľnené z dopravy a priemyslu sa môžu usadzovať v riekach, jazerách a moriach a môžu ovplyvňovať kvalitu vody. Náš spôsob využívania vody sa môže podieľať na zmene teploty a slanosti oceánov. Voda použitá na chladenie v odvetví energetiky môže byť výrazne teplejšia než voda, ktorá sa odobrala. Obdobne aj pri odsoľovacích postupoch sa môže do morského prostredia uvoľňovať späť vysoko koncentrovaný soľný roztok. Veľmi často sa do prírody vracia niečo úplne iné ako to, čo sme odčerpali. Navyše nie vždy to vrátime tam, odkiaľ sme to odčerpali.

Na kvalite vody záleží

V posledných štyroch desaťročiach Európa dosiahla významný pokrok v regulovaní kvality vody, čistení odpadových vôd a ochrane morských a sladkovodných biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov. Politiky EÚ sa zaoberajú celým radom oblastí, počnúc pitnou vodou, komunálnymi odpadovými vodami, ochranou biotopov, vymedzením chránených morských oblastí a kvalitou vody na kúpanie až po povodne, jednorazové plasty, priemyselné emisie a obmedzenia používania nebezpečných chemikálií. Tieto osobitné právne predpisy EÚ sú posilnené všeobecnými programami a právnymi predpismi, ako napríklad Siedmy environmentálny akčný program, Rámcová smernica o vode a Rámcová smernica o morskej stratégii.

Európania sa o kvalitu vody starajú. Nie náhodou sa úplne prvá iniciatíva občanov EÚ Right2water,[i] ktorú podporilo viac než 1,8 milióna signatárov, týkala vody. Programy na zvyšovanie informovanosti spolu s technológiami, ktoré hospodárne využívajú vodu, a investíciami do riadenia úniku vody viedli k skutočným úsporám vody v celej Európe. Celkové množstvo odberu vody v Európe sa od roku 1990 znížilo o 19 %. V súčasnosti je viac než 80 % Európanov pripojených na čistiareň komunálnych odpadových vôd, čím sa výrazne znižuje množstvo znečisťujúcich látok vstupujúcich do vodných útvarov. Z našej najnovšej správy[ii] o stave vôd vyplýva, že približne tri štvrtiny útvarov podzemnej vody v Európe sú v dobrom chemickom stave: sú čisté.

Pravidelné monitorovanie kvality vody na kúpanie ukázalo, že približne 85 % lokalít na kúpanie monitorovaných v roku 2017 malo „výborný“ stav. Viac než 10 % európskych morí bolo vymedzených ako chránené morské oblasti, aby prispeli k zachovaniu morských rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov. Tieto zlepšenia sú veľmi povzbudzujúce, napriek tomu je ekologický a chemický stav európskych povrchových vôd naďalej problematický.

Z povrchových vôd len okolo 39 % dosiahlo cieľ EÚ, ktorým je minimálne „dobrý“ alebo „veľmi dobrý“ ekologický stav v priebehu obdobia monitorovania v rokoch 2010 – 2015, zatiaľ čo 38 % dosiahlo „dobrý“ chemický stav. Zlý chemický stav nastáva čiastočne z dôvodu, že znečisťujúce látky (napr. dusičnany z poľnohospodárstva) jednoducho nevymiznú. Voda absorbuje a premiestňuje znečisťujúce látky, ktoré sa nakoniec hromadia v jazerách a oceánoch. Mnohé rieky boli fyzicky pozmenené alebo ovplyvnené ľudskou činnosťou, čo malo vplyv na migračné toky rýb proti prúdu alebo na tok sedimentov po prúde.

Mnohé morské populácie rýb sú nadmerne lovené, čo ohrozuje prežitie celých populácií rýb. Nepôvodné invázne druhy sa šíria lodnou dopravou alebo cez kanály a ohrozujú miestne druhy. Morský odpad, v ktorom prevládajú plasty, sa nachádza vo všetkých kútoch sveta

od Arktídy až po neobývané ostrovy v Tichomorí. Hoci zabránime novému znečisťovaniu vodných útvarov, stále čelíme pozostatkom znečisťujúcich látok, ktoré sa uvoľňovali do vôd celé desaťročia alebo, ako v prípade ortuti, až storočia. Budúce generácie budú čeliť pozostatkom látok, ktoré sa uvoľnia počas našej éry.

Riešenie nedostatku a nadbytku

Oproti mnohým iným častiam sveta má Európa pomerne veľké zdroje sladkej vody. Tieto zdroje nie sú však rovnomerne rozložené po celom kontinente. Podľa našich odhadov je približne jedna tretina územia EÚ vystavená stresu z nedostatku vody, keď v určitom období je dopyt po vode vyšší ako jej zásoba.

Klimatická zmena bude mať podľa prognóz vplyv na dostupnosť vody v Európe, čím sa ešte viac zvýši záťaž v južných regiónoch, ktoré už teraz čelia stresu z nedostatku vody. Očakáva sa, že ostatné časti Európy budú čeliť častejším povodniam, pričom nízko položené regióny ohrozujú prívalové vlny a stúpajúce hladiny morí. Konkrétne činnosti na mieste sa vykonávajú pod vedením miestnych a regionálnych správnych orgánov, ktoré realizujú rôzne opatrenia, počínajúc obmedzením úniku vody a opätovným využívaním vody až po začlenenie modrých a zelených oáz do zastavaných oblastí na zníženie nebezpečenstva záplav a škôd spôsobených vodou.

V niektorých dôležitých hospodárskych odvetviach, ako je napríklad poľnohospodárstvo, sa používa veľké množstvo sladkej vody. Počas jarných a letných mesiacov poľnohospodárske činnosti môžu fakticky zodpovedať za viac než polovicu spotreby vody v niektorých častiach južnej Európy. V rovnakej situácii sa môžu nachádzať aj populárne turistické destinácie vrátane malých ostrovov v Stredozemnom mori, ak musia zabezpečiť vodu pre tisícky návštevníkov, čo môže znamenať značný tlak na ich už aj tak obmedzené zásoby vody.

Lokálny a globálny zdroj

Čas dovoleniek nie je jediným obdobím, keď miestne zdroje vody dodatočne zaťažujú používatelia, ktorí nepatria k miestnym obyvateľom. Svetový obchod umožňuje spotrebiteľom využívať prírodné zdroje vrátane vody zo všetkých častí sveta. Pri vývoze francúzskeho vína vyvážaného do Číny sa „vyváža“ aj voda, ktorá sa používa na pestovanie viniča a na výrobu vína. Podobne aj v prípade tovaru dovážaného do Európy sa dováža aj „virtuálna voda“.

V mnohých ohľadoch je voda lokálny zdroj. Zmeny v zásobách alebo kvalite vody majú priamy vplyv na tamojšie prostredie a obyvateľstvo. Voda ako celok je však aj globálny systém – spoločnou hodnotou, ktorú spoločne využívajú všetci a všetky živé tvory na našej planéte. Voda preteká krajinami a prepája kontinenty fyzicky aj kultúrne. Keďže mnohé veľké vodné útvary sú prepojené, z lokálneho problému sa môže stať jeden z faktorov globálnejšieho problému. Na druhej strane, globálne problémy, ako napríklad plasty alebo stúpajúca teplota vody v oceánoch, môžu mať závažnejšie dôsledky na lokálnej úrovni.

Tento lokálno-globálny charakter vody si vyžaduje spoluprácu a štruktúry riadenia, ktoré zodpovedajú rozsahu danej výzvy. Nie je prekvapujúce, že v mnohých politikách EÚ týkajúcich sa sladkej vody a morského prostredia sa zdôrazňuje regionálna a globálna spolupráca. EÚ je aktívnym hráčom v štruktúrach riadenia počnúc od cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN[iii] až po regionálne štruktúry spolupráce, akými sú napríklad Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj[iv] alebo komisia OSPAR pre severovýchodný Atlantik.[v] Riadiace orgány v posledných rokoch preto právom oslovili aj neštátne subjekty, napríklad veľké rybárske spoločnosti, aby sa zapojili do zabezpečenia udržateľného využívania vodných zdrojov.

Vzhľadom na nárast požiadaviek zo strany konkurenčných používateľov je jasné, že cesta k udržateľnému využívaniu vody a jej zdrojov vedie cez efektívnosť, inovácie, predchádzanie vzniku odpadu (napr. obmedzenie úniku), opätovné využívanie, recykláciu – všetko sú to kľúčové zložky obehového hospodárstva. Ak totiž šetríme jeden zdroj, akým je napríklad voda, šetríme aj všetky ostatné.

Poznatky pomáhajú pri formovaní budúcich politík

Európska environmentálna agentúra pracuje s environmentálnymi informáciami. Taká zložitá a vzájomne prepojená téma, akou je voda, si vyžaduje rôzne dátové toky, hĺbkovú a systematickú analýzu a úzku spoluprácu so sieťami a inštitúciami. EEA sústreďuje všetky tieto poznatky o životnom prostredí Európy a informuje tvorcov politík i verejnosť.

V priebehu posledných štyroch desaťročí členské štáty zaviedli v súlade s právnymi predpismi EÚ a požiadavkami na podávanie správ rozsiahle monitorovacie štruktúry. Naše poznatky a chápanie problémov a trendov v oblasti životného prostredia vrátane vody sú vďaka tomuto úsiliu oveľa podrobnejšie a komplexnejšie. Teraz vieme uskutočniť integrovanú analýzu príčin zmien, zistiť, čo sa mení a akým spôsobom. Vieme identifikovať účinné opatrenia v praxi a budovať siete na výmenu týchto informácií.

Tieto poznatky nám pomôžu pri tvorbe budúcich politík EÚ týkajúcich sa vody. Niektoré kľúčové právne predpisy vodnej legislatívy vrátane rámcovej smernice o vode a smernice o čistení komunálnych odpadových vôd sa v súčasnosti prehodnocujú a možno sa budú meniť. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu vody vo všetkých aspektoch nášho života nám integrovanejší politický prístup pomôže chrániť a zachovať to, vďaka čomu je naša planéta jedinečná, a to je voda.

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ EEA

 [i] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003

[iii] https://sustainabledevelopment.un.org/

[iv] http://www.icpdr.org/main/

[v] https://www.ospar.org/convention

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: water
Akcie dokumentu