ďalej
späť
body

Novinky

Počet Európanov vystavených škodlivému znečisteniu hlukom bude stúpať

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 05. 03. 2020 Posledná zmena 24. 06. 2020
5 min read
Photo: © EEA/Gaia Russo
Podľa dnes uverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o znečistení environmentálnym hlukom je minimálne jeden z piatich Európanov v súčasnosti vystavený zdraviu škodlivej hladine hluku. Predpokladá sa, že tento počet bude v nasledujúcich rokoch ďalej stúpať.

V novej správe EEA „Hluk v Európe – 2020“ sa uvádza, že hlavným zdrojom znečistenia hlukom v Európe je cestná doprava a v ďalšom desaťročí sa očakáva, že zaťaženie hlukom v mestských aj vidieckych oblastiach sa bude zvyšovať v dôsledku rastu miest a stúpajúcej požiadavky na mobilitu. K ďalším hlavným zdrojom znečistenia životného prostredia hlukom patrí železničná a letecká doprava a priemysel.

Správa poskytuje aktuálne informácie o trendoch znečistenia hlukom za obdobie rokov 2012 – 2017. Obsahuje tiež prehľad prognóz o hluku v budúcnosti, ako aj súvisiaceho vplyvu na zdravie v Európe na základe usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o účinkoch vystavenia hluku na zdravie. Správa, ktorá vychádza z predchádzajúceho hodnotenia hluku EEA v Európe (2014), sa zaoberá aj opatreniami na kontrolu a zníženie vystavenia hluku a uvádza, aký pokrok sa dosiahol, aby boli splnené ciele EÚ týkajúce sa znečistenia hlukom stanovené právnymi predpismi EÚ vrátane smernice o environmentálnom hluku a siedmeho environmentálneho akčného programu (EAP) na úrovni EÚ.

Podľa odhadov je 113 miliónov ľudí dlhodobo vystavených hluku na úrovni aspoň 55 decibelov (db(A)) z premávky cez deň, večer aj v noci. Vo väčšine európskych krajín v mestských oblastiach je viac ako 50 % obyvateľov vystavených hluku z cestnej dopravy na úrovni minimálne 55 dB cez deň, večer aj v noci. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie negatívny vplyv na zdravie pravdepodobne vzniká pri tejto úrovni. Orgány EÚ považujú dlhodobé vystavenie hluku nad 55 decibelov za príliš vysoké.

 

Silný negatívny vplyv na zdravie

Dlhodobé vystavenie hluku má veľký dosah na zdravie. Na základe nových informácií Svetovej zdravotníckej organizácie EEA odhaduje, že vystavenie hluku vedie ročne v Európe k 12 000 predčasných úmrtiam a prispieva k 48 000 novým prípadom ischemickej choroby srdca (v dôsledku zúženia srdcových tepien). Odhaduje sa tiež, že 22 miliónov ľudí je chronicky vysoko obťažovaných hlukom a 6,5 milióna ľudí trpí ťažkou chronickou poruchou spánku. Podľa dôkazov Svetovej zdravotníckej organizácie je možné pozorovať negatívny vplyv na zdravie už pri nižších hladinách ako sú prahové hodnoty na vykazovanie stanovené smernicou EÚ o hluku, a preto je tento vplyv pravdepodobne podhodnotený. Informácie, ktoré poskytujú krajiny podľa smernice EÚ, navyše nezahŕňajú všetky mestské oblasti, cesty, železnice a letiská.

Okrem toho je 22 miliónov ľudí vystavených vysokej hladine hluku zo železničnej dopravy, 4 milióny ľudí trpia vysokým zaťažením hlukom z leteckej dopravy a o niečo menej ako 1 milión ľudí je vystavených vysokej hladine hluku z priemyslu.

Okrem toho, že znečistenie hlukom postihuje ľudí, je narastajúcou hrozbou aj pre divo žijúce suchozemské a vodné zvieratá. Hluk môže negatívne vplývať na reprodukciu a zvyšovať mortalitu a únik zvierat do tichších oblastí.

Ciele EÚ na rok 2020 pre hluk sa nesplnia

Hoci členské štáty EÚ dosiahli určitý pokrok v mapovaní a vo vykazovaní vysokej hladiny hluku vo viacerých oblastiach v celej Európe, celkové politické ciele v oblasti environmentálneho hluku sa ešte nedosiahli. Cieľ stanovený na rok 2020 siedmym environmentálnym akčným programom týkajúci sa zníženia znečistenia hlukom a posunu k hladinám vystavenia hluku odporúčaným Svetovou zdravotníckou organizáciou sa však nedosiahne. Predpokladá sa, že znečistenie hlukom sa zvýši vzhľadom na rast miest v budúcnosti a zvýšenú požiadavku na mobilitu.

Viac ako 30 % údajov, potrebných podľa smernice EÚ, nie je k dispozícii ani po uplynutí zákonnej lehoty na vykazovanie z roku 2017. Toto výrazné oneskorenie naznačuje, že krajiny zrejme neuskutočnili nevyhnutné kroky na riešenie znečistenia hlukom. V správe sa uvádza, že je tiež potrebná lepšia implementácia — bod posilňujúci závery samostatného nedávneho posúdenia implementácie smernice Európskou komisiou.

Opatrenia na zníženie hluku

Hoci krajiny už prijímajú rôzne opatrenia na zníženie a riadenie hluku, stále je ťažké vyhodnotiť ich prínos, pokiaľ ide o pozitívne výsledky na zdravie, ako sa uvádza v správe EEA. Príklady najpopulárnejších opatrení na zníženie hluku v mestách zahŕňajú nahradenie starších dláždených ciest mäkším asfaltom, lepšie riadenie dopravného toku a obmedzenie maximálnej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Existujú aj opatrenia, ktoré sú zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti a zmenu v správaní ľudí, aby viac využívali menej hlučné spôsoby dopravy, ako je napríklad bicykel, pešia chôdza alebo elektrické vozidlo.

Veľký počet krajín, miest a regiónov takisto zaviedol takzvané tiché oblasti, ktorých väčšinu tvoria parky a iné zelené zóny, kde ľudia môžu uniknúť pred mestským hlukom. V správe sa uvádza, že treba urobiť viac na vytvorenie a ochranu tichých mimomestských oblastí a na zlepšenie dostupnosti týchto oblastí v mestách.

Základné informácie o smernici EÚ o environmentálnom hluku

Vystavenie hluku je podľa smernice o environmentálnom hluku (END) monitorované vzhľadom na dve prahové hodnoty na vykazovanie; jeden ukazovateľ je pre denné, večerné a nočné obdobie (Ldeň), ktorým sa meria vystavenie obťažujúcemu hluku, a jeden ukazovateľ je pre nočné obdobia (Lnoc), ktorý je určený na posúdenie narušenia spánku. Tieto prahové hodnoty na vykazovanie sú vyššie ako hodnoty odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou a v súčasnosti nie je zavedený žiadny mechanizmus na sledovanie vývoja vzhľadom na tieto nižšie hodnoty.

 

Viac informácií o smernici o environmentálnom hluku:
https://ec.europa.eu/environment/archives/noise/directive.htm

Prístup k údajom cez službu NOISE Observation & Information Service for Europe:
http://noise.eea.europa.eu/

Prehľad údajov o hluku v jednotlivých krajinách:
https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/noise-fact-sheets

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage