ďalej
späť
body

Article

Môže sa doprava vyrovnať so svojím vplyvom na životné prostredie?

Zmeniť jazyk
Article Publikované 22. 01. 2016 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Jevgenij Scolokov, Picture2050/EEA
Topics:
Po nedávnom zverejnení výročnej správy Európskej environmentálnej agentúry týkajúcej sa mechanizmu predkladania správ o doprave a životnom prostredí za rok 2015 a v čase, keď pozornosť medzinárodnej verejnosti upútal prebiehajúci škandál s emisiami z motorových vozidiel, sme sa rozprávali s koordinátorom mechanizmu TERM Alfredom Sánchezom Vicentom.

Čo je mechanizmus predkladania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) a prečo je dôležitý?

TERM je každoročne uverejňovaná publikácia EEA, ktorá skúma pokrok dosiahnutý v oblasti dopravy, pokiaľ ide o úsilie vynakladané v záujme zníženia zaťaženia životného prostredia, a predkladá o tom správy. Sú v nej zahrnuté najnovšie údaje o viacerých kľúčových trendoch v oblasti životného prostredia s cieľom posúdiť pokrok pri plnení cieľov a umožňuje tvorcom politík vyhodnotiť úspešnosť svojich opatrení.

Mechanizmus TERM okrem toho sleduje pokrok pri plnení cieľov EÚ, ktoré sú stanovené v Bielej knihe o doprave z roku 2011, a iných politík a právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dopravy a životného prostredia. Každý rok sa zároveň zameriava na konkrétnu tému, napríklad na dopravu v mestách či kvalitu ovzdušia.

Mechanizmus predkladania správ o doprave a životnom prostredí bol uvedený v roku 2000, keď začala vychádzať prvá séria správ, ktoré sú v súčasnosti rozšírené vo všetkých členských štátoch EHP.

Aké sú podľa poslednej správy najvýznamnejšie problémy v oblasti  dopravy a akým spôsobom zaťažuje životné prostredie?

Z našich hodnotení vyplýva, že doprava vo forme znečisťovania ovzdušia, zmeny klímy a hluku okrem iných faktorov naďalej značne zaťažuje životné prostredie a v konečnom dôsledku ľudské zdravie. Zaťažovanie životného prostredia sektorom dopravy závisí od troch hlavných faktorov: počet a dĺžka jázd; druh použitej dopravy, pričom niektoré z nich sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné; a technológia, ktorú každý druh dopravy používa. V záujme riešenia týchto problémov sa táto správa zameriava na úsilie a kroky potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených na rok 2050 pre udržateľnú dopravu. Upozorňuje tiež na zásadné zmeny, ktoré majú byť vykonané v spôsobe prepravy ľudí a výrobkov.

Správa sa venuje aj ďalším problémom. Ako vyplynulo z nedávno zverejnených informácií o emisiách z vozidiel, oficiálne vykazovaný a skutočne vznikajúci objem emisií z vozidiel sa z viacerých dôvodov môže výrazne líšiť. Oficiálne testy nezohľadňujú celý rozsah jazdných podmienok a pravdepodobne viedli ku konštrukčným stratégiám, ktoré dosahujú dobré výsledky v podmienkach testovacieho cyklu, čo ale neznamená, že budú rovnako dobré aj pri reálnej prevádzke vozidla. Považujeme za dôležité, aby sa plánované zlepšenia spôsobu testovania vozidiel zaviedli čo najskôr.  

Možné riešenie problému emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou ponúka tiež elektromobilita. Stratégia EÚ na dosiahnutie nízkouhlíkového dopravného systému sa opiera o vývoj technológie motorov bez vnútorného spaľovania. Aj napriek rastu je podiel elektrických vozidiel (0,07 % z celkového parku osobných automobilov) a vozidiel na pohon z obnoviteľných zdrojov stále veľmi malý a je pravdepodobné, že samotné technologické zlepšenia nebudú stačiť na splnenie cieľov, ktoré EÚ stanovila na rok 2050 v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou. Do roku 2007 bol vplyv technologických zlepšení na emisie v skutočnosti vyvážený zvýšením dopytu po doprave, aj keď sa emisie odvtedy znížili pomocou toho, že rast dopytu po doprave sa spomalil alebo znížil. Z predbežných údajov za rok 2014 však vyplýva mierny nárast, takže podľa vlastných prognóz EÚ ciele dekarbonizácie uvedené v bielej knihe nebudú splnené, ak sa nezavedú ďalšie ambiciózne opatrenia.

Aká je európska politika v oblasti dopravy a životného prostredia a čo sa robí na úrovni EÚ v záujme vyriešenia uvedených problémov?

V znižovaní problémov v oblasti životného prostredia súvisiacich s dopravou zohrávajú politiky EÚ veľmi dôležitú. Politiky, ktorých cieľom je znížiť počet a dĺžku ciest, sú však obmedzené v porovnaní s opatreniami, ktoré presadzujú ekologicky prijateľnejšie spôsoby alebo ktoré zlepšujú technológie používané v rôznych druhoch dopravy.

Napríklad regulačné opatrenia týkajúce sa emisií sa postupne sprísnili a priniesli významné výsledky, a to najmä zavedením limitov pre znečistenie ovzdušia z osobných automobilov, úžitkových a ťažkých nákladných vozidiel a cieľov CO2 pre osobné a dodávkové vozidlá.

Okrem toho je tiež potrebné, aby krajiny do roku 2020 využívali obnoviteľné zdroje pre najmenej 10 % svojho paliva používaného v cestnej doprave a pozornosť sa zameriava na rozvoj ekologických vozidiel a infraštruktúry. Videli sme, že alternatívne riešenia pohonných hmôt sa úspešne osvedčili. Problémom však naďalej ostáva infraštruktúra nabíjacích a čerpacích staníc, čo znižuje atraktívnosť týchto vozidiel pre občanov a podniky.

Zavedenie noriem kvality pohonných hmôt v Európe tiež viedlo k výraznému zníženiu obsahu síry v palivách a pomohlo prakticky odstrániť obsah olova.

Z našej správy TERM však vyplýva, že je potrebné urobiť oveľa viac.

Ako prispieva k tejto práci agentúra EEA ?

Agentúra EEA zostavuje údaje a vypracúva smerodajné hodnotenia a správy, ktoré slúžia ako podklady na posúdenie environmentálnej výkonnosti európskeho odvetvia dopravy. Správa TERM a jej súvisiace ukazovatele dopravy predstavujú systém pravidelného monitorovania a podávania správ o účinnosti integračných stratégií a pokroku pri dosahovaní udržateľnej dopravy. TERM zohráva tiež dôležitú úlohu pri upozorňovaní na to, aké nové údaje je potrebné zhromažďovať.

Agentúra EEA okrem mechanizmu TERM vykonáva aj ďalšie hodnotenia súvisiace s dopravou, napríklad v otázkach elektromobility a dopravy a zdravia. S jednotlivými krajinami a Európskou komisiou spolupracujeme tiež na monitorovaní plnenia cieľov týkajúcich sa emisných hodnôt CO2 u nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, na monitorovaní stavu kvality pohonných hmôt, ako aj informáciách o hluku, údajoch o kvalite ovzdušia, emisiách znečisťujúcich látok zo všetkých sektorov, skleníkových plynov a v mnohých ďalších oblastiach.

Týmto spôsobom pomáhame budovať vedomostnú základňu, z ktorej môžu vychádzať ďalšie opatrenia.

Alfredo Sánchez Vicente

Rozhovor, Spravodajca EEA č. 2015/4, december 2015

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics: