neste
forrige
elementer

Nyheter

Renere luft kunne ha reddet minst 178 000 liv over hele EU i 2019

Endre språk
Nyheter Publisert 10.12.2021 Sist endret 09.02.2023
4 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
Topics:
Luftforurensning fortsatte å forårsake en betydelig byrde av for tidlig død og sykdom i Europa i 2019. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at forbedring av luftkvaliteten til de nivåene som nylig ble anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO), kunne forhindre mer enn halvparten av de for tidlige dødsfallene forårsaket av eksponering for fint svevestøv.

EEA-orienteringen «Helsevirkninger av luftforurensning i Europa» presenterer oppdaterte estimater for hvordan tre sentrale typer av forurensning – fint svevestøv, nitrogendioksid, ozon på bakkenivå – påvirket europeernes helse i 2019. Orienteringen vurderer også de potensielle fordelene ved å forbedre luftkvaliteten i henhold til nye retningslinjenivåer som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Briefingen måler også fremskritt mot målet i EUs handlingsplan for nullutslipp til luft om å redusere antallet for tidlige dødsfall på grunn av eksponering for fint svevestøv med mer enn 55 % innen 2030.

  • I følge EEAs siste estimater døde 307 000 mennesker for tidlig på grunn av eksponering for forurensning med fint svevestøv i EU i 2019[1]. Minst 58 %, eller 178 000, av disse dødsfallene kunne vært unngått dersom alle EUs medlemsland hadde nådd WHOs nye retningslinjer for luftkvalitet på 5 µg/m3.
  • Luftkvaliteten i Europa var bedre i 2019 enn i 2018, noe som også resulterte i færre negative helseeffekter. Nedgangen i forurensning følger en langsiktig trend, drevet av politisk besluttede retningslinjer for å redusere utslipp og forbedre luftkvaliteten.
  • Som en del av EUs miljøavtale (European Green Deal), setter EUs handlingsplan for nullutslipp til luft et mål om å redusere antallet for tidlige dødsfall som følge av eksponering for fint svevestøv med mer enn 55 % innen 2030, sammenlignet med 2005. Ifølge EEAs analyse er EU for øyeblikket på vei til å nå målet, siden antallet slike dødsfall er gått ned med omtrent en tredjedel fra 2005 til 2019. 

«Investering i renere oppvarming, mobilitet, landbruk og industri gir bedre helse, produktivitet og livskvalitet for alle europeere og spesielt for de mest sårbare. Disse investeringene redder liv og bidrar også til å akselerere fremskritt mot karbonnøytralitet og et sterkt biologisk mangfold», sier Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør.

«Det å puste inn ren luft bør være en grunnleggende menneskerettighet. Det er en nødvendig forutsetning for sunne og produktive samfunn. Selv med forbedringer i luftkvaliteten de siste årene i vår region, har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå nivåene i de nye WHO Global Air Quality Guidelines, sier WHOs regiondirektør for Europa, Dr Hans Henri P. Kluge. «I WHO ønsker vi velkommen det arbeidet som er utført av EEA, som viser oss alle liv som kan reddes hvis de nye luftkvalitetsnivåene oppnås, og gir beslutningstakere håndfaste bevis på det presserende behovet for å takle denne helsebyrden.»

EEA-briefingen publiseres like før EU Clean Air Forum som finner sted 18. og 19. november 2021. Forumet samler beslutningstakere, interessenter og eksperter for å reflektere over utviklingen og implementeringen av effektive europeiske, nasjonale og lokale luftkvalitetretningslinjer, prosjekter og programmer – og for å informere om den pågående revisjonen av EUs regler, inkludert deres nærmere tilpasning til WHO retningslinjer for luftkvalitet.

Bakgrunn

Luftforurensning er en viktig årsak til tidlig død og sykdom, og er den største enkeltstående miljøhelserisikoen i Europa. Hjertesykdom og hjerneslag er de vanligste årsakene til for tidlig død som kan tilskrives luftforurensning, etterfulgt av lungesykdom og lungekreft.

EUs luftkvalitetsdirektiver setter standarder for viktige luftforurensende stoffer. Disse verdiene tar hensyn til WHOs retningslinjer fra 2005 samt teknisk og økonomisk gjennomførbarhet ved tidspunktet når de ble vedtatt.

EEA-data som ble publisert tidligere i høst, viste at luftforurensningsnivåene holder seg over EUs lovlige grenser i de fleste europeiske land.

WHO har nylig etablert nye globale retningslinjer for luftkvalitet for å beskytte folkehelsen. Disse retningslinjene er basert på en systemisk gjennomgang av de beste tilgjengelige vitenskapelige bevisene på virkningene av luftforurensning på menneskers helse, som viser at luftforurensning skader menneskers helse ved enda lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt.

EUs luftkvalitetsstandarder er et sentralt politisk verktøy, og en nærmere tilpasning av disse standardene til WHOs anbefalinger vil være et viktig skritt mot renere luft i Europa, i kombinasjon med forbedrede retningslinjer for å redusere forurensning ved kilden.

EEAs vurdering av potensielle fordeler forutsetter et scenario der alle områder i EU-27 som i 2019 lå over WHOs luftkvalitetsretningslinjer for fint svevestøv, i stedet ville ha nådd retningslinjen, mens alle andre områder ville ha opprettholdt de målte 2019-konsentrasjonene. Dette scenarioet og de tilsvarende estimatene representerer derfor de minste potensielle fordelene som følge av forbedringer i luftkvaliteten, med reduksjon i for tidlige dødsfall som sannsynligvis også vil forekomme i områder der retningslinjen allerede er oppnådd, men som også sannsynligvis vil dra nytte av renere luft i områdene rundt.

EEA-analysen av helseeffekter for 2019 ble gjort ved å bruke konsentrasjonsresponsfunksjonene som ble anbefalt av WHO i 2013 for å være i tråd med tidligere års estimater gjort av EEA. Fra og med neste år forventer imidlertid EEA å tilpasse analysen til WHOs nye globale retningslinjer for luftkvalitet fullt ut.

Nøkkelressurser

European Air Quality Index viser nesten sanntids luftkvalitetsdata for Europa, slik at brukere kan sjekke lokal luftkvalitet der de bor eller reiser.

Kartviseren for luftkvaliteten i europeiske byer sammenligner gjennomsnittlige nivåer av fint svevestøv i 323 europeiske byer de siste to kalenderårene.

Nasjonal visning av utslipp av luftforurensende stoff gir tilgang til de nyeste utslippsdataene for luftforurensninger, rapportert av EU-medlemsstater under det nasjonale utslippsreduksjonsdirektivet (NEC).

Luftforurensningsdatasenteret gir tilgang til alle relevante EEA-data om luftforurensning i Europa

Luftforurensning: hvordan det påvirker helsen vår viser hvordan eksponering for fine atmosfærepartikler bidrar til sykdom og for tidlig død i Europa og hvordan denne byrden er fordelt i det europeiske samfunn.

[1] I motsetning til tidligere EEA-vurderinger inkluderer ikke dette tallet Storbritannia.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger