neste
forrige
elementer

Article

Fokus på helse: Jo mindre forurensning, jo friskere blir vi i Europa

Endre språk
Article Publisert 05.07.2022 Sist endret 27.03.2023
3 min read
Topics:
Miljøforurensning påvirker vår helse og livskvalitet. Det europeiske miljøbyrået har i sine rapporter satt søkelyset på denne sammenhengen og hva vi har å vinne på et renere miljø. En del tilfeller av kreft vil kunne forhindres; faktisk vil hvert eneste tiltak vi treffer for å gjøre Europa forurensningsfritt, bidra til å heve vår livskvalitet.

Helseproblemer og tidlig død påvirker ikke bare dem som blir direkte berørt, men også deres familie og venner og helsepersonell som tar seg av de syke. Hvert eneste tidlige dødsfall er et tap av et familiemedlem, og hver sykedag er en dag med fravær fra skole eller jobb og en pleie- eller behandlingsdag for dem som yter omsorg. Den menneskelige lidelsen og de økonomiske kostnadene som er forbundet med tidlig død og sykdom, er en stor belastning både for den enkelte, for familiene og for samfunnet. Koronapandemien har vist hvor sårbare vi kan være i store helsekriser. Miljøforurensning utgjør en like stor helsekrise, det tar bare lengre tid for konsekvensene å sette inn.

Miljøforurensning påvirker både vår helse og livskvalitet

Det europeiske miljøbyrået har publisert mange rapporter som tar for seg miljøforurensning og helsekonsekvensene av miljøforurensning. Vår siste luftkvalitetsrapport viser at den innsatsen vi har gjort de siste tiårene for å redusere luftforurensningen, faktisk har bidratt til mye bedre luftkvalitet i hele Europa. Dette har ført til færre tidlige dødsfall på grunn av luftforurensning, men fortsatt dør 300 000 mennesker for tidlig hvert år i EU på grunn av ett enkelt luftforurensende stoff, nemlig svevestøv. Over halvparten av disse tidlige dødsfallene kunne ha vært unngått om EUs medlemsstater hadde redusert sine grenseverdier for PM2,5 til det nivået WHO anbefaler i sine retningslinjer.

Våre rapporter viser også at sykdomsbyrden som kan knyttes til miljøfaktorer, ikke er jevnt fordelt i Europa og heller ikke mellom ulike befolkningsgrupper. Det er ikke overraskende at vi i områder med høy forurensning også finner store helsemessige konsekvenser. Tilsvarende ser vi også forbedringer i helse i områder der forurensningen og eksponeringsnivåene har gått ned.

En del regioner og grupper, for eksempel små barn og eldre, er mer eksponert for forurensning og har ulike sårbarheter som gjør dem mer utsatt for helsemessige konsekvenser. Langvarig sykdom kan svekke en persons livskvalitet betydelig, ikke bare fysisk, men også økonomisk og sosialt. Pandemien og periodene med nedstengning har også vist hvor sårbare mange av oss kan være for isolasjon eller langvarig sykdom.

Renere miljø, friskere mennesker

Den gode nyheten er at mye av den miljørelaterte sykdomsbyrden kan unngås når vi treffer tiltak for å forbedre miljøtilstanden og beveger oss i retning av et nullutslippssamfunn. I juni kom Miljøbyrået med en rapport om kreft og miljøfaktorer som påvirker kreft. I denne studien ser vi på mange ulike typer forurensende stoffer og viser at en betydelig del av krefttilfellene i Europa er knyttet til miljørelatert eller yrkesrelatert eksponering. Det vil si at slike krefttilfeller kan forebygges om vi styrker innsatsen for å redusere forurensningen.

Denne nye rapporten er den første i en rapportserie som skal fokusere på helsegevinstene av miljøforbedringer. Miljøbyråets arbeid på dette området vil bli videreført med rapporter om hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer, som etter planen vil komme ut senere i år og neste år.

I de kommende ukene vil vi oppdatere vår kartviser for luftkvalitet i byene, som klart viser at noen byer har mye renere luft enn andre. Vi analyserer også dokumentasjonen på hvordan luftforurensning påvirker barn, og hva som kan gjøres for å beskytte dem. Støy er en annen stor forurensningskilde i byene, der man i noen byer har klart å redusere støyforurensningenog legge til rette for stille områder i urbane grøntarealer. All denne informasjonen vil bli samlet i et miljøhelseatlas, som etter planen også vil komme ut i løpet av første halvår neste år.

Arbeidet vårt på miljøfaktorene som har en negativ effekt på helsetilstanden i Europa, er tett knyttet til arbeidet på nullforurensning. Vi planlegger å publisere en tilstandsrapport om dette arbeidet i forhold til målene fastsatt i EUs handlingsplan for nullutslipp. Et av de sentrale elementene i denne handlingsplanen er å forebygge forurensning ved kilden snarere enn å håndtere den i etterkant, noe som vil bidra til å unngå negative konsekvenser både for menneskers helse og for miljøet. Tilstandsrapporten vil ikke bare ta for seg forbindelsene til helse, men også forbindelsene til økosystemer og produksjons- og forbrukssystemene i samfunnet.

Hvert tiltak og hver investering som tar sikte på å redusere forurensningen i tråd med EUs handlingsplan for nullutslipp, vil bidra til å forbedre både vår egen og miljøets helse. Når det kommer til stykket, er forebygging den beste medisinen.  

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået  

Lederartikkel publisert i EEAs nyhetsbrev, juni 2022 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagger

arkivert under:
arkivert under: cancer, zero pollution
Dokumenter handlinger