další
předchozí
položky

Article

Zdraví v centru pozornosti: směřování k nulovému znečištění znamená zdravější život v Evropě

Změnit jazyk
Article Publikováno 20.07.2022 Poslední změna 27.03.2023
3 min read
Znečištění životního prostředí ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života. Hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) upozorňují na tyto dopady i na potenciální přínosy, které by plynuly z čistšího životního prostředí. Každým opatřením, kterým se přiblížíme k nulovému znečištění v Evropě, můžeme zabránit některým nádorovým onemocněním a zlepšit kvalitu života.

Zdravotní problémy a předčasná úmrtí nemají dopad jen na osoby, kterých se přímo týkají, ale také na jejich rodiny a přátele a na zdravotníky, kteří o  pečují. Každé předčasné úmrtí znamená ztrátu člena rodiny, každý den nemoci je zameškaným dnem ve škole nebo v práci a pro ošetřovatele dnem ošetřování nebo léčby. Lidské utrpení a ekonomické náklady spojené s předčasnými úmrtími a nemocemi jsou velkou zátěží pro jednotlivce, rodiny i společnost. Pandemie covidu-19 ukázala, jak zranitelní můžeme být tváří v tvář rozsáhlé zdravotní krizi. Znečištění životního prostředí je stejně rozsáhlou zdravotní krizí, pouze s pomalejším nástupem. 

Znečištění životního prostředí ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života 

Agentura EEA zveřejnila řadu hodnocení zaměřených na znečištění životního prostředí a jeho dopady na zdraví. Z naší nejnovější zprávy o kvalitě ovzduší vyplývá, že desetiletí činnosti zaměřené proti znečištění ovzduší výrazně zlepšila kvalitu ovzduší na celém kontinentu. To vedlo ke snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší. V důsledku expozice jediné látce znečišťující ovzdušísuspendovaným částicímvšak přesto v EU stále předčasně přichází o život přibližně 300 000 osob ročně. Více než polovině těchto předčasných úmrtí by se dalo zabránit, kdyby členské státy EU snížily úroveň PM2,5 na úroveň doporučenou WHO. 

Z našeho hodnocení také vyplývá, že nemoci způsobené zatížením životního prostředí nejsouv Evropě a v jednotlivých skupinách obyvatelstva rozloženy rovnoměrně. Není překvapením, že v oblastech s vysokým znečištěním životního prostředí jsou i jeho dopady na zdraví vysoké. Stejně tak v oblastech, kde se snížila úroveň znečištění a expozice, dochází ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. 

Některé regiony a skupiny, jako jsou malé děti a starší lidé, jsou znečištění vystaveny více a jsou náchylnější k dopadům na zdraví, protože jsou z různých důvodů zranitelnější. Dlouhodobé onemocnění může výrazně zhoršit kvalitu života nejen po fyzické, ale i po ekonomické a sociální stránce. Období pandemie a její omezení volného pohybu osob také ukázaly, jak zranitelní mohou být mnozí z nás v případě izolace nebo dlouhodobého onemocnění. 

Čistší životní prostředí, zdravější lidé  

Dobrou zprávou je, že řadě nemocí, které zatěžují životní prostředí, lze předcházet, pokud přijmeme opatření ke zlepšení stavu životního prostředí a přiblížíme se k nulovému znečištění. V červnu agentura EEA zveřejní hodnocení nádorových onemocnění a jejích environmentálních faktorů. Naše studie se zabývá širokou škálou znečišťujících látek a ukazuje, že značná část nádorových onemocnění v Evropě souvisí s expozicí v rámci životního či pracovního prostředí. To znamená, že těmto nádorovým onemocněním lze předcházet, pokud přijmeme důraznější opatření ke snížení znečištění. 

Nové hodnocení je první ze série zpráv zaměřených na zdravotní přínosy plynoucí ze zlepšení životního prostředí. Práce agentury EEA v této oblasti bude pokračovat hodnocením kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, která plánujeme zveřejnit ještě letos a příští rok.   

V nadcházejících týdnech budeme aktualizovat náš prohlížeč kvality ovzduší ve městech, který jasně ukazuje, že v některých městech je ovzduší mnohem čistší než v jiných. Hodnotíme také důkazy o tom, jaký dopad znečištění ovzduší na děti a co lze učinit pro jejich ochranu. Dalším znepokojujícím faktorem ve městech je hluk. Některá města úspěšně snižují hlukové znečištění a zajišťují klidové zóny v městské zeleni. Všechny tyto informace budou shromážděny v atlase zdraví životního prostředí, který bude rovněž zveřejněn v první polovině příštího roku. 

Naše práce zaměřená na environmentální faktory špatného zdravotního stavu lidí v Evropě úzce souvisí s naší činností týkající se nulového znečištění. V této souvislosti plánujeme zveřejnit základní hodnocení cílů stanovených v akčním plánu EU pro nulové znečištění. Jedním z klíčových prvků tohoto akčního plánu je zabránit znečištění přímo u zdroje, a ne ho řešit následně, což by pomohlo zabránit negativním dopadům na lidské zdraví i životní prostředí. Naše základní hodnocení se bude zabývat nejen souvislostmi se zdravím, ale také souvislosti s ekosystémy a systémy výroby a spotřeby společnosti. 

Každé opatření a investice do snižování znečištění v souladu s akčním plánem EU pro nulové znečištění zlepší zdraví nás všech a zdraví našeho životního prostředí. Nejlepší léčbou je koneckonců prevence.  

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

výkonný ředitel agentury EEA  

úvodník zveřejněný ve zpravodaji agentury EEA, červen 2022  

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: cancer, zero pollution
Akce dokumentů