li jmiss
preċedenti
punti

Industrija

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 05 May 2022
8 min read
Topics:
Il-prestazzjoni ambjentali ta’ l-industrija Ewropea tjiebet matul dawn l-aħħar deċenni. Saru xi tibdiliet minħabba għadd ta’ raġunijiet: regolamentazzjoni ambjentali aktar stretta, titjib fl-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija, xejra ġenerali għall-industrija Ewropea biex titbiegħed minn ċerti tipi ta’ manifattura peżanti u li jniġġsu aktar, u l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji fl-iskemi volontarji li għandhom l-għan li jnaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom. Minkejja dan it-titjib, illum l-industrija għadha responsabbli għal piż sinifikanti fuq l-ambjent tagħna f’termini ta’ tniġġis u skart iġġenerat mis-settur.

Is-setturi ta’ l-industrija ta’ l-Ewropa jipprovdu ħafna benefiċċji ekonomiċi u soċjali importanti: dawn jipproduċu oġġetti u prodotti, u jiġġeneraw l-impjiegi u d-dħul mit-taxxa. Madankollu, l-akbar installazzjonijiet industrijali ta’ l-Ewropa jirrappreżentaw sehem sinifikanti mill-emissjonijiet totali ta’ sustanzi li jniġġsu u gassijiet b’effett ta’ serra (GHGs) ewlenin, kif ukoll ta’ impatti ambjentali importanti oħra, inkluż ir-rilaxx ta’ sustanzi li jniġġsu fl-ilma u l-ħamrija, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u l-użu ta’ l-enerġija.

Politiki ta’ l-UE

L-industrija hija komponent ewlieni ta’ l-ekonomija Ewropea iżda hija wkoll sors tat-tniġġis. Għal ħafna snin, ir-regolazzjoni ambjentali llimitat l-impatti negattivi ta' dan it-tniġġis fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Il-politiki ta’ l-UE użati attwalment biex jillimtaw it-tniġġis industrijali jinkludu dawn li ġejjin:

  • Id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (IED) tiddefinixxi l-obbligi ta' madwar 50 000 impjant industrijali kbir biex jevitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet li jniġġsu l-atmosfera, l-ilma u l-ħamrija. L-IED teħtieġ ukoll dawn l-impjanti biex tnaqqas l-iskart. Għal ċerti attivitajiet, jiġifieri l-Impjant Kbir tal-Kombustjoni (IKK), l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart u l-impjant ta' koinċinerazzjoni, l-attivitajiet li jużaw is-solvent u l-produzzjoni tad-diossidu tat-titanju, l-IED tistabbilixxi valuri tal-limitu tal-emissjonijiet madwar l-UE għal xi inkwinanti magħżula.
  • Id-Direttiva dwar l-Impjanti tal-Kombustjoni ta' Daqs Medju (MCP) tirregola l-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit (SO2), l-ossidu tan-nitroġenu (NOX) u t-trab mill-kombustjoni ta' fjuwils f'impjanti b'input termiku kklassifikat ugwali għal jew akbar minn 1 megawatt (Mwth) u inqas minn 50 MWth.
  • Id-Direttiva dwar il-Qafas tal-Ekodisinn tipprovdi regoli għall-UE kollha għat-titjib ta’ l-effiċjenza fl-enerġija tal-prodotti, bħall-apparat domestiku, it-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni jew l-inġinerija.
  • L-Iskema tal-Unjoni Ewropea għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS) tnaqqas l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra (GHG) b'aktar minn 12 000 ġenerazzjoni ta’ l-enerġija u impjanti ta' manifattura f'31 pajjiż kif ukoll mill-avjazzjoni. L-ETS tkopri madwar 45% ta’ l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra ta’ l-UE.
  • Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma teħtieġ li l-Istati Membri jnaqqsu b'mod progressiv it-tniġġis ta’ l-ilma minn grupp ta' inkwinanti magħruf bħala "sustanzi prijoritarji". Teħtieġ ukoll li l-Istati Membri jwaqqfu jew ineħħu gradwalment l-emissjonijiet, l-iskariku u t-telf ta' grupp ta' inkwinanti aktar perikoluż magħruf bħala "sustanzi perikolużi prijoritarji".
  • Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi tipproteġi l-ambjent mill-effetti ħżiena ta' skariki minn ilma urban mormi u ċerti setturi industrijali oħrajn.

 

L-aċċess pubbliku għal informazzjoni dwar it-tniġġis industrijali tjieb b'mod sinfikanti f'dawn l-aħħar deċennji. B'mod partikolari, ir-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Traferiment ta' Inkwinanti (E-PRTR) jipprovdi reġistru komprensiv ta' emissjonijiet li jniġġsu u trasferimenti minn attivitajiet industrijali ewlenin. Huwa jinkludi informazzjoni annwali fuq aktar minn 30000 faċilità industrijali madwar 33pajjiż Ewropew dwar l-ammonti ta' rilaxx ta' inkwinanti fl-arja, l-ilma u l-art kif ukoll trasferimenti 'l barra mis-sit u ta' inkwinanti fl-ilma mormi.

 

Inizjattivi ta' sostenibilità

Ġew introdotti wkoll kriterji ta' sostenibilità biex jgħinu fit-tnaqqis ta’ l-impatti ta’ l-industrija fuq l-ambjent. Eżempji ta' inizjattivi ta’ l-industrija bħal dawn huma l-adozzjoni mifruxa ta' prattiki ta’ l-immaniġġjar ambjentali permezz ta’ l-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi Ewropea (EMAS) u ISO14001.

L-inizjattivi tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva Volontarja (CSR) ġew introdotti wkoll biex jilħqu l-objettivi soċjali u ambjentali lill hinn mir-rekwiżiti legali. Eżempji huma l-inizjattiva mill-industrija tal-kimiċi Responsible Care, l-inizjattiva Global e-Sustainability (GeSI), il-Materials Stewardship Policy tal-Kunsill Internazzjonali dwar il-Mini u l-Metalli u n-netwerk tan-negozju CSR Europe.

Fil-livell tal-politika tal-UE, il-Kummissjoni adottat Strateġija dwar ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva u fil-livell internazzjonali l-istandard ISO 26000 dwar ir-responsabbiltà soċjali li jipprovdi gwida ta' kif in-negozji u l-organizzazzjonijiet jistgħu joperaw b'mod li huwa soċjalment responsabbli.

 

Attivitajiet tal-EEA

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tappoġġa l-implimentazjzoni u l-evalwazzjoni tal-politiki ta' tniġġis industrijali ta’ l-UE. Nappoġġaw ukoll l-iżvilupp ta' strateġiji fit-tul sabiex jiġu limitati l-impatti ambjentali u tas-saħħa mis-settur.

Data dwar l-emissjonijiet industrijali

L-EEA tappoġġa lill-UE fl-iżvilupp ta’ strateġiji fit-tul sabiex jitnaqqsu l-pressjonijiet ambjentali mill-industrija billi tipprovdi valutazzjoni u informazzjoni lil dawk li jfasslu l-politika. L-attivitajiet u l-prodotti ewlenin tagħna jinkludu d-disponibilità tad-data rrapportata mill-pajjiżi Ewropej bħala parti mill-obbligi ta’ rapportar tagħhom skont il-leġiżlazzjoni Ewropea.

L-EEA tappoġġa lill-UE fl-iżvilupp ta’ inizjattivi sabiex tiżdied is-simplifikazzjoni tar-rapportar dwar l-emissjonijiet industrijali. Dan jinkludi inizjattivi għall-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tar-rapportar ta’ informazzjoni industrijali għall-Istati Membri tal-UE u għall-kumpaniji f’leġiżlazzjonijiet differenti.

Valutazzjonijiet u rapporti

L-EEA tippubblika firxa ta’ rapporti ta’ valutazzjoni li jindirizzaw l-impatti ambjentali mis-settur industrijali tal-Ewropa. Dan jinkludi kontribuzzjonijiet għar-rapporti tal-EEA ta’ kull ħames snin 'European environment - state and outlook' (SOER) reports (‘L-Ambjent Ewropew – il-qagħda attwali u l-prospetti (SOER)’), kif ukoll rapporti speċifiċi.

L-EEA qed tiżviluppa għadd ta’ indikaturi dwar l-aspett tat-tniġġis industrijali. Aħna niżviluppaw ukoll profili ta’ pajjiżi biex nuru s-sitwazzjoni fil-pajjiżi membri tagħna.

Bl-użu tas-sorsi tad-data disponibbli, b’mod partikolari r-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti, l-EEA tenfasizza kwistjonijiet speċifiċi kull sena b’għadd ta’ tgħarrif dwar it-tniġġis industrijali

 

Ħarsa 'l Quddiem

Tranżizzjoni futura għal settur industrijali Ewropew iktar favur l-ambjent teħtieġ approċċ integrat, li jsaħħaħ il-kontroll tat-tniġġis fis-sors, u jipprovdi inċentivi għat-tibdil tal-prattiki operattivi u għall-implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ġodda.

Il-leġiżlaturi jqisu t-titjib tal-bażi ta’ l-għarfien ta’l-Ewropa dwar it-tniġġis industrijali bħala prijorità. B'mod konsistenti mal-Konvenzjoni ta' Aarhus, is-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali jinkludi objettiv li l-informazzjoni ssir disponibbli b'mod usa' u aktar effettiv fuq l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis. L-IED teħtieġ li l-Istati Membri jtejbu l-informazzjoni kkonsolidata dwar l-installazzjonijiet industrijali.

L-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni msaħħa sejra tgħin fil-kontroll aħjar tal-emissjonijiet li jkunu ġejjin mill-industrija.

  • l-IED sejra tipprovdi kontrolli iktar stretti dwar kif l-industrija tista' topera milli kienet tagħmel id-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tat-Tniġġis Industrijali (IPPC - Industrial Pollution Prevention and Control) Dawn il-kontrolli sejrin ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-Aqwa Teknika Disponibbli (BAT) li jkopri firxa usa ta' attivitajiet industrijali mid-Direttiva dwar l-IPPC u dwar l-implimentazzjoni tal-Valuri ta' Limitu tal-Emissjonijiet (ELV) fid-Direttiva dwar l-IED, b'mod partikolari dawk għal Impjanti ta' Kombustjoni Kbar (LCPs, Large Combustion Plants) li huma aktar stretti minn dawk fid-Direttiva dwar l-LCP (2001/80/KE).
  • Id-Direttiva dwar l-impanti ta' Kombustjoni ta' Daqs Medju (MCP, Medium Sized Combustion), sejra twassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet annwali sinifikanti ta’ l-inkwinanti ta’ l-arja ewlenin SO2, NOX u PM.

Għal emissjonijiet ta’ l-GHG, l-EU ETS tfasslet bħala għodda ewlenija sabiex tixpruna l-introduzzjoni ta' teknoloġijia b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju fis-settur industrijali. Fl-2020, l-emissjonijiet mis-setturi koperti mill-EU ETS sejrin ikunu 21% inqas minn dawk fl-2005. Sal-2030, sejrin ikunu 43% inqas b'mod konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Ewropa ta' Ottubru 2014.

Fuq perjodu ta' żmien itwal, il-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsijiddeskrivi kif l-ekonomija tal-Ewropa tista' ssir sostenibbli sal-2050. Jipproponi modi kif tiżdied il-produttivita tar-riżorsi u kif it-tkabbir jiġi disassoċjat mill-użu tar-riżorsi, filwaqt li tiġi evitata limitazzjoni għal kwalunkwe teknoloġija partikolari, fejn jiġi pprovdut żbokk għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG sa 80% taħt il-livelli tal-1990 sa’ l-2050 Il-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari stabbilixxa programm ta’ azzjoni b’miżuri li jkopru ċ-ċiklu sħiħ: mill-produzzjoni u l-konsum għall-ġestjoni tal-iskart u s-suq għall-materja prima sekondarja. Aktar informazzjoni tinstab fit-taqsima tas-sit web dwar “L-effiċjenza tar-riżorsi u l-iskart”.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokument ta’ Azzjonijiet