další
předchozí
položky

Politiky týkající se změny klimatu

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.11.2020
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main page)
Na globální úrovni je reakcí na hrozbu změny klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC). Kjótský protokol k této úmluvě stanoví závazné emisní cíle pro rozvinuté země, které jej ratifikovaly, k nimž patří například členské státy EU. Jedná se však pouze o první krok směrem k podstatnějším globálním snížením emisí, která budou zapotřebí.

Výzva změny klimatu a to, jak se k ní postavíme, bude určující pro nás, naši dobu a v konečném důsledku pro náš odkaz pro celý svět.

generální tajemník OSN Ban Ki-moon, 2007

Celosvětové politiky

Dlouhodobým cílem úmluvy UNFCCC je „stabilizovat atmosférické koncentrace skleníkových plynů na úrovni, která by zabránila nebezpečnému působení lidské činnosti na klimatický systém . Kjótský protokol je prvním krokem k dosažení tohoto cíle. Stanoví cíle snížení emisí pro řadu průmyslových zemí, včetně většiny členských států EU, a u zbývajících zemí omezuje nárůsty emisí:

  • Na 15 starších členských států EU se vztahuje společný cíl snížit emise do období 2008–2012 o 8 % oproti úrovni z roku 1990 (video). Interní dohoda v rámci EU nicméně některým členským státům umožňuje emise zvýšit, zatímco jiné by je měly snižovat.
  • Pro většinu nových členských států platí cíle v rozmezí 6 až 8 % ve srovnání s jejich příslušným referenčním rokem (většinou 1990).

Spojené státy americké, jejichž emise skleníkových plynů jsou vysoké, protokol neratifikovaly.

Od zemí se očekává, že svých cílů budou dosahovat především prostřednictvím domácích politik a opatření. Část svých cílů na poli snižování emisí však mohou splnit formou investování do projektů snižujících emise v rozvojových zemích (mechanismus čistého rozvoje – Clean Development Mechanism, CDM) nebo v rozvinutých zemích (společné provádění). Účelem mechanismu CDM je rovněž podporovat udržitelný rozvoj, např. prostřednictvím financování projektů v oblasti obnovitelné energie.

IPCC vyzývá k celosvětovému snížení emisí přibližně o 50 % do poloviny 21. století. To by znamenalo, že vyspělé země by musely emise snížit o 60–80 %. Rozvojové země s vysokými emisemi, jako jsou Čína, Indie a Brazílie, budou muset omezit růst svých emisí.

V současnosti se v rámci UNFCCC jedná o mezinárodní dohodě pro období po roce 2012. Cílem je, aby bylo dohody dosaženo na konferenci o klimatu, která se má uskutečnit v prosinci 2009 v Kodani.

Politiky Evropské unie

Mnohé evropské země již přijaly národní programy pro snižování emisí. Řada politik a opatření byla přijata také na úrovni EU prostřednictvím Evropského programu pro změnu klimatu, například:

  • zvýšené využívání obnovitelné energie (větrné, sluneční, z biomasy) a zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny,
  • zvyšování energetické účinnosti, např. u budov, v průmyslu a u domácích spotřebičů,
  • snížení emisí oxidu uhličitého z nových osobních automobilů,
  • opatření na snížení emisí ve výrobních odvětvích,
  • opatření na snížení emisí ze skládek.

 

Klíčovým prvkem úsilí EU o nákladově efektivní snižování emisí je její systém pro obchodování s emisemi oxidu uhličitého (video). V březnu 2007 schválili vedoucí představitelé EU ambiciózní plán pro změnu klimatu a energii s cílem omezit emise skleníkových plynů EU přinejmenším o 20 % do roku 2020 (oproti úrovni roku z 1990) a do stejného roku zajišťovat 20 % celkové spotřeby primární energie EU prostřednictvím obnovitelných zdrojů. V lednu 2008 Evropská komise za účelem dosažení cíle snížení emisí navrhla nový soubor opatření v oblasti energetiky a klimatu (video). Různá odvětví, například zemědělství, doprava a stavebnictví, jakož i všechny členské státy, budou muset sehrát svou úlohu a podle svých finančních možností přispět k naplňování cílů Evropy. Pokud jde o energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství či chemický průmysl, navrhuje Komise posílení systému EU pro obchodování s emisemi, které přispěje k dosažení uvedeného 20% cíle. Snižování emisí skleníkových plynů si vyžádá rozsáhlejší využívání obnovitelných energií, které znamená také diverzifikovanější zásobování Evropy energií.

K novým oblastem politiky, pro které se připravují dodatečná opatření ke snížení emisí, patří letecká doprava (video), CO2 a automobily (video) a zachycování a ukládání uhlíku (video).

Některé členské země agentury EEA již připravily národní strategie pro přizpůsobení se změně klimatu nebo na jejich přípravě začaly pracovat. Zelená kniha Evropské komise „Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU“ z roku 2007 je v současnosti předmětem konzultací se zainteresovanými stranami.

Další informace:

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů