další
předchozí
položky

Article

Agentuře EEA je 25 let: využívá svých zkušeností aby podpořila udržitelný rozvoj v Evropě

Změnit jazyk
Article Publikováno 09.08.2019 Poslední změna 11.05.2021
6 min read
Photo: © Rosana Grecchi, Sustainably Yours /EEA
Jak bude vypadat životní prostředí v Evropě za 25 let? Dosáhneme společné vize „spokojeného života v mezích naší planety“? Budeme schopni omezit globální oteplování a vybudovat města odolná vůči změně klimatu obklopená zdravou přírodou? Jak ukázaly nedávné volby do Evropského parlamentu, Evropané jsou stále více znepokojeni. Příští evropská generace vyzývá k přijetí naléhavých opatření, ale jakým způsobem jejich požadavky na udržitelnou budoucnost ovlivní životní prostředí a sociálně hospodářskou politiku v Evropě? Při příležitosti našeho 25. výročí se zamýšlíme nad tím, jak se v posledních 25 letech vyvíjely znalosti a politika v oblasti životního prostředí v Evropě a jak my, agentura EEA společně se spolupracujícími organizacemi v členských zemích , můžeme v příštích 25 letech podpořit úsilí o udržitelnost.

Politika: od jednotlivých problémů k systémovým opatřením

Na základě identifikace jednotlivých problémů, jako je kyselý déšť, chemická kontaminace vodních útvarů nebo rychlý pokles populací včel, včetně vlivu těchto jevů  na lidské zdraví a hospodářství, se začalo zvyšovat povědomí o životním prostředí a reflexe problémů životního prostředí při  tvorbě politik. V důsledku rostoucího významu přeshraničních problémů v oblasti životního prostředí, jako je znečištění ovzduší nebo vody, začaly členské státy Evropské unie po roce 1970 koordinovat své úsilí a rostoucí měrou harmonizovat své politiky v této oblasti.

V průběhu minulých téměř 50 let státy EU postupně rozšiřovaly rozsah svých společných opatření a zvyšovaly své ambice. S prohlubováním znalostí problémů v oblasti životního prostředí se začalo  ukazovat, že obavy týkající se životního prostředí musí být lépe začleněny do politického rámce, a to jak v Evropě, tak na celém světě. V Evropské unii jsou politiky v oblasti klimatu a energetiky v současné době větší měrou propojeny a politiky v oblasti mobility se staly součástí širší dlouhodobé vize pro dosažení klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050.

Z politických diskusí stále jasněji vyplývá, že klíčem k vytvoření a realizaci účinných politik jsou spolehlivé informace o životním prostředí.

 

Znalosti: hlubší a širší porozumění

Evropská agentura pro životní prostředí byla zřízena v roce 1994[1] s cílem poskytovat nezávislé a spolehlivé informace o evropském životním prostředí na podporu tvorby politik v Evropě. Toto rozhodnutí bylo přijato z toho důvodu, že společná akce vyžaduje společné pochopení daného problému. Bez ucelených a srovnatelných dat není možné formulovat společné politiky a sledovat jejich přínos.

V souvislosti s rozvojem politických potřeb se činnost EEA rozšířila o nové oblasti. Rovněž se rozrůstalo i časové a prostorové pokrytí naší znalostní základny. V současné době pokrývá odborná kapacita agentury EEA tematické analýzy jednotlivých problémů, a to od kvality ovzduší, kvality vody ke koupání, změn krajinného pokryvu a předcházení vzniku odpadů přes skleníkové plyny a emise oxidu uhličitého z nových osobních automobilů a dodávek po průřezové a systémové analýzy týkající se klimatu a energetiky, potravinového systému a sociální zranitelnosti v důsledku nerovnoměrné expozice dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Každých pět let toto hodnocení doplňujeme naší zprávou o stavu a výhledu životního prostředí v Evropě (SOER), jejíž vydání pro rok 2020 je plánováno na prosinec letošního roku. Naše práce v oblasti hodnocení a znalostí se bude i nadále rozvíjet společně s probíhajícími a nově vznikajícími potřebami politik.

 

Data a technologie: přijímat změny a využívat příležitosti

V počátcích probíhalo předávání dat o životním prostředí agentuře tištěnou formou  poštou nebo později faxem. V současné době mohou členské státy předkládat obrovské množství dat přímo v platformě Reportnet, což je naše elektronická platforma pro podávání zpráv. Jakmile je zkontrolována kvalita, jsou tato data zpřístupněna uživatelům k přímému využití nebo dalšímu  zpracování.

Stále větší podíl shromažďovaných dat má charakter  geoprostorových informací, což nám umožňuje sledovat změny v čase i na celém kontinentu. Mapu můžeme zvětšit, zobrazit chráněné oblasti v síti EU Natura 2000 a získat informace o chráněných druzích, které zde žijí. Některá data se vykazují v reálném čase a jsou také v reálném čase zpřístupněny. Tisíce monitorovacích stanic v celé Evropě, které měří koncentrace hlavních znečišťujících látek v ovzduší, jsou nyní připojeny ke stejné síti a všechny tyto informace jsou přístupné prostřednictvím aplikace Index kvality ovzduší v Evropě, což je naše společná platforma s Evropskou komisí.

To, co před 25 lety bylo nepředstavitelné, dokázala digitalizace a internet přeměnit na běžné nástroje. Tato revoluce týkající se dat o životním prostředí ještě zdaleka neskončila. Program Evropské unie pro monitorování Země Copernicus nabízí nesčetné možnosti, jak sledovat změny životního prostředí v Evropě, a to s takovou mírou přesnosti a podrobnosti, která byla před 25 lety nemyslitelná. Družicová data programu Copernicus mohou monitorovat například hustotu lesů nebo rozrůstání měst a společně s terestricky pořízenými daty zlepšují  porozumění tomu, co se kde děje a proč.

Vzhledem k množství změn v technologiích a shromažďování dat za posledních 25 let si můžeme být jisti, že technologie, ať už v podobě umělé inteligence, dálkového průzkumu Země nebo neustále rostoucího výpočetního výkonu, budou mít i nadále zásadní vliv na naše znalosti a to, jak se k nim přistupuje.

 

Síť lidí: zkušenosti, odborné znalosti a závazky

Agentura EEA není pouze znalostním centrem, které propojuje svět vědy a politiky. Je také organizací, která spojuje stovky subjektů (agentur pro životní prostředí a ministerstev, orgánů veřejné správy a výzkumných organizací) v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Eionet). To, co začalo jako síť 12 zemí EU a desítek zaměstnanců, dnes zahrnuje 33 členských zemí a 6 spolupracujících zemí z celé Evropy a stovky vysoce specializovaných zaměstnanců s širokou škálou odbornosti. Síť Eionet pomáhá vytvářet a zajišťovat pravidelné toky dat o životním prostředí z celé Evropy. Kromě své klíčové úlohy v oblasti dat funguje síť Eionet rovněž jako síť znalostí, protože shromažďuje a sdílí zkušenosti a odborné znalosti svých členských organizací. Tato společná odbornost a zkušenosti agentury EEA a sítě Eionet rovněž podporuje další partnery a řešení projektů mimo EU, včetně zemí evropského sousedství a projektu biologické monitorování člověka pro Evropu (HBM4EU).

V uplynulých 25 letech se životní prostředí, politika, znalosti, data, technologie, agentura EEA a síť Eionet změnily a budou se vyvíjet i nadále. Vedle tohoto nepřetržitého růstu, inovací a změn zůstává jedna věc neměnná: neochvějný závazek zaměstnanců agentury a spolupracujících organizací zlepšovat životní prostředí a tím i kvalitu života v Evropě i mimo ni.

Jelikož si letos připomínáme 25. výročí vzniku Evropské agentury pro životní prostředí, budeme společně s těmito partnery přemýšlet o našich minulých i budoucích úspěších a o tom, jak se společně můžeme nejlépe přizpůsobit změnám a pomoci dosáhnout dlouhodobou udržitelnost Evropy.

Naším odkazem nemusí být, že se nám nepodařilo zabránit degradaci životního prostředí. Může to být zlomový bod, kdy tím, že podnikneme rozhodné kroky, tento nepříznivý vývoj zvrátíme. Když tisíce studentů vycházejí do ulic a volají po přijetí opatření a většina Evropanů vyjadřuje své znepokojení v souvislosti se životním prostředím a změnou klimatu, je čas přijmout odvážnější opatření.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel agentury EEA

Úvodník zveřejněný ve vydání informačního zpravodaje Evropské agentury pro životní prostředí z června 2019 – EEA Newsletter 02/2019[1] Nařízení o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí bylo přijato v roce 1990. Agentura EEA zahájila svoji činnost v roce 1994.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akce dokumentů