следващ
предишен
елементи

Article

Защита на природата при променящ се климат: действията трябва да се фокусират върху устойчивостта

Смяна на език
Article Публикуван 25-03-2022 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
От промени в местообитанията на видове и общности до наличието на вода и сезони на цъфтеж, изменението на климата въздейства върху екосистемите и биоразнообразието. Попитахме професор д-р Beate Jessel, председател на Федералната агенция на Германия за опазване на природата, за връзките между биологичното разнообразие и изменението на климата и какво може да бъде направено, за да се подобри устойчивостта на природата при променящ се климат.

Как изменението на климата влияе върху природата?

Изменението на климата предизвиква значителни промени в условията на живот на много видове чрез повишаване на температурата, промени в разпространението на валежите и по-честите екстремни метеорологични явления, например силни валежи, бури, топлинни вълни и суша. Това води до изместване в обхвата на много видове и промени в тяхната сезонност и състав на общностите на видовете. В резултат на по-ниския климатичен воден баланс през лятото особено застрашени са видовете, които обитават влажните зони и водните басейни. Дори широколистните дървета са значително увредени или засегнати от летните суши през 2018 и 2019 г. в Германия.

За някои видове, които в миналото са обитавали едно и също местообитание, например голямата синя пеперуда (Phengaris teleius) и видовете, които служат за плячка на нейната гъсеница, лечебната динка (Sanguisorba officinalis), съответните им климатично подходящи местообитания се изместват на други места. Това води до пространствено разделяне и поради това намаляване на популацията на пеперудите. По подобен начин настъпва също разделяне във времето, когато примерно насекомите започнат да летят по-рано, преди цветята да имат нектар в цветовете или в случая на кукувицата, чиито птици приемници започват да гнездят по-рано от времето, в което кукувицата се връща от зимното си обиталище. Освен това видовете от по-топлите региони, включително тези с инвазивен потенциал, могат да мигрират и да променят структурата на взаимоотношенията между видовете.

Може ли природата да ни даде решения, с които да се справим с някои от тези въздействия?

Природата има страхотен потенциал да се справи с въздействието от изменението на климата. Съществуват също множество „природосъобразни решения“, които не само подпомагат адаптирането към изменението на климата, но осигуряват и множество синергии. Например проектите за възстановяване на заливните тераси, ефективно понижават нивото на водите в реките при сериозни наводнения и допълнително подпомагат задържането на хранителни вещества.

В глобален мащаб природосъобразните решения вече са важен компонент за справяне с въздействията от изменението на климата. Разполагаме с познания, данни и инструменти, необходими за тяхното прилагане.

Възстановяването на солените блата помага за защита на бреговете в умерените зони, като въздействията от наводненията в тропическите крайбрежни зони може да бъдат значително понижени чрез възстановяването на мангровите гори. По подобен начин повторното наводняване на торфищата може да намали въздействията от сушите. Ако подобни природосъобразни решения се прилагат разумно, чрез тях могат да се съчетаят значителни социално‑икономически ползи с нетна печалба за природата и биологичното разнообразие.

В глобален мащаб природосъобразните решения вече са важен компонент за справяне с въздействията от изменението на климата. Разполагаме с познания, данни и инструменти, необходими за тяхното прилагане.

Какво е необходимо, за да се повиши устойчивостта на природата по отношение на изменението на климата?

За повишаването на устойчивостта на природата по отношение на изменението на климата е необходима съгласувана и добре свързана мрежа от защитени зони. Европейската мрежа на защитените зони „Натура 2000“ е важна основа за опазването на видове и местообитания.

Тези защитени зони трябва да бъдат направени „пригодни към изменението на климата“, за да могат да продължат да изпълняват функциите си. Това означава, че съществуващият натиск, например в резултат от интензивно земеползване под формата на използване на големи 37 количества торове и пестициди и нарушения на водния баланс, трябва да бъде намален както в защитените зони, така и извън тях. Същевременно устойчивостта на защитените зони трябва да бъде увеличена чрез допълнителни превантивни мерки като подобрено управление на водата в зоната и на ниво ландшафт.

За да се осигурят алтернативни местообитания с подходящи (микро) климатични условия за чувствителните видове и за да могат тези видове да достигнат тези местообитания, защитените зони трябва да бъдат разширени, за да включват по-широк кръг от надморски височини и експозиции, а свързаността им да бъде подобрена. Освен това защитените зони трябва да бъдат обект на адаптивно управление, за да могат да се коригират целите за защита в съответствие с момента на промените, предизвикани от изменението на климата.

Също толкова важно е земеползването да се преразглежда изцяло. Горското и селското стопанство трябва да коригират концепциите си за управление с цел смекчаване на неблагоприятните влияния на изменението на климата. Например настоящите концепции за лесовъдско управление, контролни инструменти и подходи за планиране, трябва да бъдат преразгледани, за да могат да се справят по-добре с предизвикателствата на изменението на климата. Трябва да се наблегне повече на подобряване на капацитета за самоорганизация на екосистемите, например чрез предотвратяване на въвеждането на инвазивни чужди видове, използването на местни видове дървета и прилагането на концепции за управление, близки до природата.

urbangarden
И не на последно място, необходимо е да се постави по-силен акцент върху градската природа, например чрез изграждането на мрежи от синьо-зелена инфраструктура за постигането на адаптация към променящия се климат.

© Máté Ladjánszki, REDISCOVER Nature /EEA

Какви предизвикателства виждате въз основа на вашия опит? 

Въпреки че опазването на климата в момента придобива политическо значение, не трябва да забравяме, че въпросите за смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането към това и опазване на биологичното разнообразие не трябва да бъдат противопоставяне.

Енергийният преход в Германия е добър пример за възможностите, но и за предизвикателствата на съпътстващия спад в търсенето на енергия, разработването на източници на възобновяема енергия и отчитането на аспектите за опазване на природата. Трябва да използваме синергиите, произтичащи от  комбинираните действия срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.

Например защитата и устойчивото управление на горите и пасищата предлагат както екосистемни услуги като съхранение на въглерод, така и биомаса за материал и производство на 38 енергия. Ако се съсредоточим едностранно върху краткосрочни мерки за смекчаване на въздействието от изменението на климата, например максимално увеличаване на производството на биомаса като заместител на изкопаемите горива, може да застрашим биологичното разнообразие на нашите гори и по този начин вероятно да намалим способността им да се адаптират към изменението на климата.

Стратегиите за опазване на природата и устойчиво управление трябва да отчитат в по-голяма степен динамиката и непредвидимостта на изменението на климата и сложните реакции на екологичните системи по отношение на такива промени. Това означава, че опазването на природата трябва да се отдалечи от традиционния си акцент върху опазването и защитата на статични обекти и трябва все повече да допуска наличието на динамични процеси и да насърчава устойчивостта на екосистемите. В случая с горското стопанство това означава да се премине от традиционната парадигма на изпреварващо управление към постепенна и адаптивна парадигма, ориентирана в по-голяма степен към процесите.

Има ли инициативи, които са успели за повишат устойчивостта на природата?

Различните проекти за възстановяване на заливните тераси са много успешни за повишаване на устойчивостта на екосистемите по отношение на последиците от изменението на климата, например широкомащабния проект за опазване на природата „Mittlere Elbe“ и проектът за възстановяване на заливните тераси по Елба в областта „Hohe Garbe“. Големи заливни райони бяха повторно свързани с Елба чрез преместване на диги или чрез прекъсване на диги и днес те отново са предмет на почти естествен режим на наводняване.

Тези мерки не само увеличиха заливните райони и по този начин зоната за задържане на Елба, което води до понижение на водния напор по време на наводнения, но тези местообитания станаха и изключително устойчиви на суша и сухи периоди.

Beate Jessel_04_c_Ursula Euler_Signals_ratio.jpg

Д-р Beate Jessel

Председател на Федералната агенция на Германия за опазване на природата

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2021
Действия към документ