Данни

Смяна на език
Promotion изтекло
This content has been archived on 08-12-2015, reason: Content is outdated
Разделът за данни предоставя достъп до набори от данни, използвани в периодичните доклади на ЕАОС. Наборите от данни, съдържат обобщени данни, обикновено на равнището на отделната страна, с географско покритие, което включва най-малко 15-те държави-членки на ЕС. Графиките, а в бъдеще и картите, могат да бъдат генерирани от наборите от данни. Предоставя се информация за източника на всеки набор от данни и неговото гегорафско покритие, както и времевия отрязък, включен в него.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100