Ако е възможно, сменете доставчика си на електроенергия.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Изберете такъв доставчик, който предлага енергията, част от която е произведена от възобновяеми източници. Така ще изпратите и вярното послание на електроенергийните компании.
Действия към документ