następne
poprzednie
pozycje

O RAPORCIE O STANIE ŚRODOWISKA SOER 2010

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2020-05-11
This is an old version, kept for reference only.

Go to latest version
Raport SOER 2010 zawiera zbiór ocen aktualnego stanu środowiska Europy wraz z prognozą na przyszłość, opis tego, co zostało zrobione i co można zrobić w celu polepszenia stanu środowiska, rozważania o tym, jak wydarzenia światowe mogą wpływać na przyszłe trendy... i nie tylko.

Czym jest raport SOER 2010?

Raport „Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy” (SOER 2010) jest adresowane przede wszystkim do decydentów politycznych w Europie i poza nią, zajmujących się kształ­towaniem i wdrażaniem rozwiązań politycznych, które mogą sprzyjać postępom w sferze śro­dowiska na naszym kontynencie. Zawarte w nim informacje pomagają także obywatelom eu­ropejskim zrozumieć kwestie środowiskowe, zatroszczyć się o środowisko Europy oraz po­prawić jego stan.

„Parasol” SOER 2010 obejmuje cztery najważniejsze oceny:

  1. zbiór 13 ogólnoeuropejskich tematycznych ocen kluczowych kwestii środowiskowych;
  2. ocenę i wyjaśnienia globalnych megatrendów wpływających na środowisko Europy;
  3. zbiór 38 krajowych ocen środowiska w poszczególnych państwach europejskich;
  4. syntezęzintegrowaną ocenę sporządzoną na podstawie powyższych ocen oraz innych działań EEA.

Rysunek 1: Oceny SOER 2010

Rysunek 1: Oceny SOER 2010

 

Wszystkie wyniki SOER 2010 są dostępne w witrynie internetowej SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Znajdują się tam również najistotniejsze fakty i przesłania, streszczenia w języku niespecjalistycznym oraz materiały audiowizualne, jak również infor­macje medialne oraz dotyczące inicjatyw i wydarzeń.

Permalinks

Akcje Dokumentu